logobgr
Всички
18.01.2023г.

Удължава се срокът за кандидатстване за осигуряване на топъл обяд

До края на месец февруари 2023 г. се удължава срокът за кандидатстване по процедурата за предоставяне на топъл обяд по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 -2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс. Това е нова възможност за общините и районите на общини, които все още не са кандидатствали с проектни предложения, да осигурят подкрепа на най-уязвимите свои граждани.

Те могат да разберат как да кандидатстват по време на онлайн информационна среща на 19.01.2023 г. от 14:00 часа, организирана от Управляващия орган (УО) на Програмата. Целта е да получат основни насоки за правилата по процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“. Могат да получат и отговори на възникнали у тях въпроси. Срещата се организира в резултат на посредничеството на Националното сдружение на общините в Република България между заинтересованите страни.

Срещата ще се проведе в онлайн среда, в платформата ZOOM, където експерти от отделите „Програмиране и подбор на операциите“, „Мониторинг и оценка“ и „Финансов контрол“ ще насочват представителите но общините към условията за кандидатстване, администриране на договора, отчитане и други ключови теми.

На 19.09.2022 г. Управляващият орган на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 - 2027 обяви първата за новия програмен период процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“. Така се постигна непрекъсваемост на една от най-одобряваните от нуждаещите се лица подкрепа, която за някои е свързана и с жизненото им оцеляване.

Първоначално процедурата бе обявена с пет крайни срока за кандидатстване, като последният беше до 31.01.2023 г. До момента подадените проектни предложения са 210. Поетапно се сключват договори с общините, като обхванатите лица са близо 60 хиляди. Удължаването на срока до края на месец февруари е в резултат на усилията на УО подкрепата да достигне до колкото може повече нуждаещи се лица.

Всички