logobgr
Всички
29.12.2017г.

29.12.2017

На 29.12.2017 г. в информационната система ИСУН 2020 са публикувани изменения в Изискванията за кандидатстване  по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция тип 3,  BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016-2020“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020.

Измененията са свързани с промяна на целевите групи, които могат да получат топъл обяд в съответствие с обнародваната в бр. 100 на Държавен вестник Наредба за изменения и допълнение на Наредба № РД-07-1 от 2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ДВ, бр. 29 от 2016 г.)

Изменените Изискавания за кандидатстване може да намерите тук: 

Всички