logobgr
ИСУН 2020Подкрепа за теб FacebookПодкрепа за теб Yotube

Операция Тип 1

Операция тип 1: BG05FMOP001-1.004 „Закупуване на хранителни продукти - 2020“

На 17.10.2019г. са публикувани изменения на Изискванията за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по операция тип 1: BG05FMOP001-1.004 „ЗАКУПУВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 2020“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014 - 2020. Измененията са публикувани в режим „проследяване на промените“.

Пакетът документи към Изискванията за кандидатстване остава непроменен.

Изисквания за кандидатстване – версия 2
Изисквания за кандидатстване – версия 2 602 KB

На 29.03.2019г. е обявена процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по операция тип 1: BG05FMOP001-1.004 „ЗАКУПУВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 2020“

ПОКАНА за представяне на заявление за финансиране по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ПОКАНА за представяне на заявление за финансиране по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 135 KB
Изисквания за кандидатстване
Изисквания за кандидатстване 596 KB
Пакет документи за кандидатстване
Пакет документи за кандидатстване 16 KB
Заповед и приложения
Заповед и приложения 516 KB
Документи за информация
Документи за информация 1.69 MB

BG05FMOP001-1.003 „Закупуване на хранителни продукти - 2017-2019“

На 17.10.2019г. са публикувани изменения на Изискванията за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по операция тип 1: BG05FMOP001-1.003 „ЗАКУПУВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 2017-2019“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014 - 2020. Измененията са публикувани в режим „проследяване на промените“.

Пакетът документи към Изискванията за кандидатстване остава непроменен.

Изисквания за кандидатстване – версия 3
Изисквания за кандидатстване – версия 3 629 KB

На вниманието на Бенефициента, изпълняващ договор по Операция тип 1, BG05FMOP001-1.003 „Закупуване на хранителни продукти 2017-2019“, съфинансирана по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица /ОПХ ФЕПНЛ/.   

В Ръководство на бенефициента за изпълнение и управление на договор по Операция тип 1, BG05FMOP001-1.003 „Закупуване на хранителни продукти 2017-2019“ – допълване на текстове и адаптиране на текстове в разделите, във връзка с отмяната на Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 с Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 2018/1046 на Европейския парламент, и изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)   

Променени са Приложение № 7 -ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ, в частта т.5 адаптиране на текста във връзка с отмяната на Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 с Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 2018/1046 на Европейския парламент и Приложение № 10 -ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ, в декларативната част.   

В останалата част Ръководството и приложенията към него остават непроменени.

Ръководство на бенефициента за изпълнение и управление на договор по Операция тип 1
Ръководство на бенефициента за изпълнение и управление на договор по Операция тип 1 1.28 MB

На 28.03.2018г. са публикувани изменения на Изискванията за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция тип 1: BG05FMOP001-1.003 „ЗАКУПУВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 2017-2019“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014 - 2020. Измененията са публикувани в режим „проследяване на промените“.   

Пакетът документи към Изискванията за кандидатстване остава непроменен.

Пакет документи за кандидатстване
Пакет документи за кандидатстване 619 KB

Ръководство за бенефициенти за изпълнение и управление на заповед за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция тип 1 “Закупуване на хранителни продукти 2017-2019“

Ръководство на бенефициента за изпълнение и управление на договор по Операция тип 1
Ръководство на бенефициента за изпълнение и управление на договор по Операция тип 1 650 KB

ПОКАНА за представяне на заявление за финансиране по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Покана до конкретен бенефицент
Покана до конкретен бенефицент 136 KB

Изисквания за кандидатстване

Изисквания за кандидатстване операция тип 1 2017-2019 06.02.2017 г.
Изисквания за кандидатстване операция тип 1 2017-2019 06.02.2017 г. 614 KB

Пакет документи

Приложение № 3 - Декларация на кандидата
Приложение № 3 - Декларация на кандидата 48 KB
Документи за информация
Документи за информация 1.60 MB
Заповед и приложения
Заповед и приложения 513 KB

На вниманието на Бенефициента, изпълняващ договор по Операция тип 1, BG05FMOP001-1.003 “Закупуване на хранителни продукти – 2017 - 2019”, съфинансирана по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица /ОПХ ФЕПНЛ/.

Ръководство на бенефициента
Ръководство на бенефициента 1.07 MB
Приложение № 11 Финансов отчет
Приложение № 11 Финансов отчет 50 KB
Приложение № 12 Запис за доставка
Приложение № 12 Запис за доставка 58 KB
Приложение № 12 Запис за доставка - ново
Приложение № 12 Запис за доставка - ново 56 KB
Ръководство на бенефициента за изпълнение и управление на договор по Операция тип 1
Ръководство на бенефициента за изпълнение и управление на договор по Операция тип 1 146 KB

2014BG05FMOP001-01.02 „Закупуване на хранителни продукти-2016“

ПОКАНА за представяне на заявление за финансиране по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ   

Дата:20.01.2016г. 

Покана до конкретен бенефицент 2016 г.
Покана до конкретен бенефицент 2016 г. 56 KB

Изисквания за кандидатстване

Изисквания за кандидатстване Операция тип 1 2016 г.
Изисквания за кандидатстване Операция тип 1 2016 г. 536 KB

Пакет документи

Документи за кандидатстване 2016 г.
Документи за кандидатстване 2016 г. 15 KB
Информация 2016 г.
Информация 2016 г. 301 KB
Заповед и приложения 2016 г.
Заповед и приложения 2016 г. 150 KB

Ръководство на бенефициента за изпълнение и управление на заповед по операция тип 1: 2014BG05FMOP001-01.01 „Закупуване на хранителни продукти“

Ръководство на бенефициента за изпълнение и управление на заповед по операция тип 1- 2016 г.
Ръководство на бенефициента за изпълнение и управление на заповед по операция тип 1- 2016 г. 320 KB
Приложения към Ръководството на бенефициента
Приложения към Ръководството на бенефициента 1.29 MB

Промяна в съответни текстове в Ръководство на бенефициента по Операция тип 1: 2014BG05FMOP001-01.02 „Закупуване на хранителни продукти-2016“ и промяна на Приложение № 10 „Опис на разходооправдателни документи“; Приложение № 13 „Финансов отчет“; Приложение № 12 „Декларация за липса на двойно финансиране“. Отпадат следните приложения: Приложение № 1 „Известие за изпращане на документ“; Приложение № 7 „Инструкция за подреждане на файловете“.

Промяна в Ръководство на бенефициента по Операция тип 1 2016 г.
Промяна в Ръководство на бенефициента по Операция тип 1 2016 г. 802 KB

2014BG05FMOP001-01.01 „Закупуване на хранителни продукти“

ПОКАНА за представяне на заявление Операция тип 1  14.04.2015 г.
ПОКАНА за представяне на заявление Операция тип 1 14.04.2015 г. 55 KB

Изисквания за кандидатстване

Изисквания за кандидатстване 14.04.2015 г.
Изисквания за кандидатстване 14.04.2015 г. 304 KB

Пакет документи

Документи за кандидатстване 14.04.2015 г.
Документи за кандидатстване 14.04.2015 г. 62 KB
Информация 23.04.2015 г.
Информация 23.04.2015 г. 148 KB
Заповед и приложения 14.04.2015 г.
Заповед и приложения 14.04.2015 г. 394 KB

Ръководство на бенефициента за изпълнение и управление на заповед по операция тип 1: 2014BG05FMOP001-01.01 „Закупуване на хранителни продукти“

Ръководство на бенефициента за изпълнение и управление на договор по Операция тип 1 14.04.2015 г.
Ръководство на бенефициента за изпълнение и управление на договор по Операция тип 1 14.04.2015 г. 739 KB
Приложения 14.04.2015 г.
Приложения 14.04.2015 г. 1.03 MB