logobgr
ИСУН 2020Подкрепа за теб Facebook

Добри практики и споделяне на опит

Уважаеми партньори, представяме на вниманието Ви, разработена от Управляващия орган по Оперативната програма за храни брошура „ХРАНАТА – знаеш ли как да помогнеш за спасяването на природата?“. Целта на тази брошура е да се повиши част от осведомеността на хората, че с действията си могат да променят хода на събитията  и да ограничат изменението на климата чрез по - ефективно използване на ресурсите и опазване на природата, в аспекта на безпрецедентните изменения в световния климат и пагубното им влияние върху природата и качеството на живот на хората.

Брошура  ХРАНАТА – знаеш ли как да помогнеш за спасяването на природата
Брошура ХРАНАТА – знаеш ли как да помогнеш за спасяването на природата 479 KB

Резюме на доклада от проведено Структурирано проучване на крайни получатели на помощта по оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. 

Резюме на доклада
Резюме на доклада 577 KB

След проведена процедура по реда на Закона за обществени поръчки бе сключен договор с външен изпълнител за извършване на оценка на качеството на оперативната програма.

Отчитайки необходимостта от качествен анализ, Управляващия орган включи в оценката и специфични въпроси, които да осигурят достатъчно данни за резултатите от реализираните съпътстващи мерки и да оценят въздействието от тяхното предоставяне върху крайните потребители на помощта.

Фокусът на оценката е поставен върху изследване на степента, в която са постигнати критериите за качество при изпълнение на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица – ефективност, ефикасност, съответствие, съгласуваност и Европейска добавена стойност

РЕЗЮМЕ ОТ ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД
РЕЗЮМЕ ОТ ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД 499 KB
SUMMARY OF EVALUATION REPORT
SUMMARY OF EVALUATION REPORT 471 KB

АНАЛИЗ за най-честите пропуски и насоки за недопускането им при подготовка на документи в искания за плащания по Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016 – 2020“ по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица

Анализ грешки общини ОП 3
Анализ грешки общини ОП 3 116 KB

„Предоставяне на съпътстващи мерки – принципи, видове, отчитане, добри практики“, в който се съдържат основни насоки и примери за добри практики от други държави-членки

Уважаеми партньори, представяме на вниманието Ви, разработен от Управляващия орган по Оперативната програма за храни информативен документ „Предоставяне на съпътстващи мерки – принципи, видове, отчитане, добри практики“, в който се съдържат основни насоки и примери за добри практики от други държави-членки 

Съпътстващи мерки ОП 3
Съпътстващи мерки ОП 3 57 KB

Aнализ на най-често срещаните грешки при провеждане на обществени поръчки по Закона за обществени поръчки

В рубриката „Добри практики и споделяне на опит“ Управляващият орган по Оперативната програма за храни /УО по ОПХ/ публикува анализ на най-често срещаните грешки при провеждане на обществени поръчки по Закона за обществени поръчки.

В анализа, с цел предоставяне на информация на заинтересованите страни относно грешки в тази област и установени пропуски при извършени одити на системите и на операциите на УО по ОПХ от Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейски съюз“, се представят примери за финансовите последици, до които водят, както и за избягването им в бъдеще. Също така са включени най-често срещаните грешки в резултат от осъществения от УО по ОПХ последващ мониторинг на законосъобразността на проведените обществени поръчки при съблюдаване реда и условията на Закона за обществени поръчки. Следва да се подчертае, че изготвеното обобщение няма изчерпателен характер и не съдържа всички възможни отклонения, представляващи необосновани ограничения на участието на икономически оператори в обществени поръчки, предвид обширността и големия обем на материята. Също така, анализът касае практически въпроси свързани с Оперативната програма до влизане в сила на редакцията на Закона за обществени поръчки в сила от 15.04.2016г. / Обн. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016г., доп. ДВ. бр.34 от 3 Май 2016г./

Анализ на често срещани грешки ОПХ ФЕПНЛ
Анализ на често срещани грешки ОПХ ФЕПНЛ 162 KB

Обща информация за съхранение и консумиране на приготвена храна

Уважаеми партньори, представяме на вниманието Ви, разработена от Управляващия орган по Оперативната програма за храни и съгласувана от Българска агенция по безопасност на храните обща информация за съхранение и консумиране на приготвена храна, какъвто е и предоставяния по Оперативната програма „топъл обяд“, както и онагледена кратка инструкция за правилно миене на ръцете, като част от профилактиката на хранителните заболявания

Обща информация за съхранение и консумиране на приготвена храна
Обща информация за съхранение и консумиране на приготвена храна 223 KB

Информация във връзка с процеса на опростяване на правилата при изпълнение и отчитане на договорите за безвъзмездна финансова помощ /БФП/ по Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016г. – 2019 г.“ и анексиране на изпълняваните договори за БФП към 31.05.2017 г.

В рубриката „Добри практики и споделяне на опит“ Управляващият орган по Оперативната програма за храни /УО по ОПХ/ публикува информация  във връзка с процеса на опростяване на правилата при изпълнение и отчитане на договорите за безвъзмездна финансова помощ /БФП/ по Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016г. – 2019 г.“  и анексиране на изпълняваните договори за БФП към 31.05.2017 г.

УО на ОПХ ФЕПНЛ очаква от всички общини/райони на общини на територията на Република България, където все още не се изпълняват проекти по операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016 г. – 2019 г.“, да се включат в изпълнението на операцията, като подадат заявления за финансиране, и целия екип е на разположение за съдействие и предоставяне на допълнителна информация и разяснения  в случай на необходимост.

Добри практики - ОП 3
Добри практики - ОП 3 31 KB

На вниманието на бенефициентите и потребителите на социалната услуга по предоставяне на „топъл обяд“ по Оперативната програма за храни!

На вниманието на бенефициентите и потребителите на социалната услуга по предоставяне на  топъл обяд
На вниманието на бенефициентите и потребителите на социалната услуга по предоставяне на топъл обяд 21 KB