logobgr
ИСУН 2020Подкрепа за теб FacebookПодкрепа за теб Yotube

Добри практики и споделяне на опит

ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛ.5К ОТ РЕГЛАМЕНТ (EС) № 2022/576 НА СЪВЕТА ОТ 8 АПРИЛ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 833/2014 Г. ОТНОСНО ОГРАНИЧИТЕЛНИТЕ МЕРКИ С ОГЛЕД НА ДЕЙСТВИЯТА НА РУСИЯ, ДЕСТАБИЛИЗИРАЩИ ПОЛОЖЕНИЕТО В УКРАЙНА

1. Във връзка с член 5 к от Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 г., изменен с Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета относно ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, от Управляващия орган на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс предоставяме следните указанияПрепоръчва се на всички бенефициенти/възложители при подготовка на документации за провеждане на процедури за обществени поръчки на стойност над европейските прагове, които предстои да стартират или са стартирали след 08.04.2022 г., но все още не е сключен договор с изпълнител да изискват от участниците да попълват декларация по образец относно обстоятелствата по чл.5к, пар.1 от Регламент (ЕС) № 833/2014 г., изменен с Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета. За нуждите на осъществяване на последващ контрол за законосъобразност на провеждането на обществени поръчки от страна на УО на ПХОМП, попълненият документ следва да бъде представян заедно с всички относими документи от досието на съответната обществена поръчка, което се публикува в системата ИСУН или да бъде представен допълнително с отделна Кореспонденция в ИСУН, в случай на вече предоставено досие на обществена поръчка подлежащо на последващ контрол. В случай на установено наличие на някое от изчерпателно изброените обстоятелства в чл.5к от Регламента по отношение на участник възложителят следва да предприеме съответните действия в стартиралата процедура съгласно действащата нормативна уредба, като за  настъпилата промяна в обстоятелствата своевременно да уведоми УО.

2. Препоръчва се на всички бенефициенти/възложители, които имат действащи договор/и с избран изпълнител/и по реда на ЗОП, които са сключени преди 09.04.2022 г. да изискват от изпълнителите да попълнят декларация по образец относно обстоятелствата по чл.5к, пар.1 от Регламент (ЕС) № 833/2014 г.,  изменен с Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета. При установяване на обстоятелства по чл.5к от Регламента, следва да бъдат предприети действия от страна на бенефициента за прекратяване на сключения договор с избрания изпълнител при спазване на действащото национално законодателство. Тези забрани по отношение на вече сключени договори с избрани изпълнители влизат в сила от 10.10.2022 г. За всяко предприето действие по прекратяване на сключен договор с изпълнител или друго действие от възложител – възниква задължение за бенефициента да уведоми своевременно УО за настъпилата промяна в обстоятелствата.

Информираме ви, че на официалната страница на Агенцията за обществени поръчки в рубриката „Ограничителни мерки на Европейския съюз“, са публикувани указания на АОП, с които може да се запознаете подробно, както и да използвате приложения примерен образец на Декларация за обстоятелствата по чл.5к, пар.1 от Регламент (ЕС) № 833/2014 г.,  изменен с Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета.

Декларация по чл. 5к от Регламент 8332014 УО ПХОМП
Декларация по чл. 5к от Регламент 8332014 УО ПХОМП 35 KB
Ограничителни мерки на европейския съюз
Ограничителни мерки на европейския съюз 340 KB

Уважаеми партньори, представяме на вниманието Ви, разработена от Управляващия орган по Оперативната програма за храни брошура „ХРАНАТА – знаеш ли как да помогнеш за спасяването на природата?“. Целта на тази брошура е да се повиши част от осведомеността на хората, че с действията си могат да променят хода на събитията  и да ограничат изменението на климата чрез по - ефективно използване на ресурсите и опазване на природата, в аспекта на безпрецедентните изменения в световния климат и пагубното им влияние върху природата и качеството на живот на хората.

Брошура  ХРАНАТА – знаеш ли как да помогнеш за спасяването на природата
Брошура ХРАНАТА – знаеш ли как да помогнеш за спасяването на природата 479 KB

Резюме на доклада от проведено Структурирано проучване на крайни получатели на помощта по оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. 

Резюме на доклада
Резюме на доклада 577 KB

След проведена процедура по реда на Закона за обществени поръчки бе сключен договор с външен изпълнител за извършване на оценка на качеството на оперативната програма.

Отчитайки необходимостта от качествен анализ, Управляващия орган включи в оценката и специфични въпроси, които да осигурят достатъчно данни за резултатите от реализираните съпътстващи мерки и да оценят въздействието от тяхното предоставяне върху крайните потребители на помощта.

Фокусът на оценката е поставен върху изследване на степента, в която са постигнати критериите за качество при изпълнение на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица – ефективност, ефикасност, съответствие, съгласуваност и Европейска добавена стойност

РЕЗЮМЕ ОТ ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД
РЕЗЮМЕ ОТ ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД 499 KB
SUMMARY OF EVALUATION REPORT
SUMMARY OF EVALUATION REPORT 471 KB

АНАЛИЗ за най-честите пропуски и насоки за недопускането им при подготовка на документи в искания за плащания по Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016 – 2020“ по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица

Анализ грешки общини ОП 3
Анализ грешки общини ОП 3 116 KB

„Предоставяне на съпътстващи мерки – принципи, видове, отчитане, добри практики“, в който се съдържат основни насоки и примери за добри практики от други държави-членки

Уважаеми партньори, представяме на вниманието Ви, разработен от Управляващия орган по Оперативната програма за храни информативен документ „Предоставяне на съпътстващи мерки – принципи, видове, отчитане, добри практики“, в който се съдържат основни насоки и примери за добри практики от други държави-членки 

Съпътстващи мерки ОП 3
Съпътстващи мерки ОП 3 57 KB

Aнализ на най-често срещаните грешки при провеждане на обществени поръчки по Закона за обществени поръчки

В рубриката „Добри практики и споделяне на опит“ Управляващият орган по Оперативната програма за храни /УО по ОПХ/ публикува анализ на най-често срещаните грешки при провеждане на обществени поръчки по Закона за обществени поръчки.

В анализа, с цел предоставяне на информация на заинтересованите страни относно грешки в тази област и установени пропуски при извършени одити на системите и на операциите на УО по ОПХ от Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейски съюз“, се представят примери за финансовите последици, до които водят, както и за избягването им в бъдеще. Също така са включени най-често срещаните грешки в резултат от осъществения от УО по ОПХ последващ мониторинг на законосъобразността на проведените обществени поръчки при съблюдаване реда и условията на Закона за обществени поръчки. Следва да се подчертае, че изготвеното обобщение няма изчерпателен характер и не съдържа всички възможни отклонения, представляващи необосновани ограничения на участието на икономически оператори в обществени поръчки, предвид обширността и големия обем на материята. Също така, анализът касае практически въпроси свързани с Оперативната програма до влизане в сила на редакцията на Закона за обществени поръчки в сила от 15.04.2016г. / Обн. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016г., доп. ДВ. бр.34 от 3 Май 2016г./

Анализ на често срещани грешки ОПХ ФЕПНЛ
Анализ на често срещани грешки ОПХ ФЕПНЛ 162 KB

Обща информация за съхранение и консумиране на приготвена храна

Уважаеми партньори, представяме на вниманието Ви, разработена от Управляващия орган по Оперативната програма за храни и съгласувана от Българска агенция по безопасност на храните обща информация за съхранение и консумиране на приготвена храна, какъвто е и предоставяния по Оперативната програма „топъл обяд“, както и онагледена кратка инструкция за правилно миене на ръцете, като част от профилактиката на хранителните заболявания

Обща информация за съхранение и консумиране на приготвена храна
Обща информация за съхранение и консумиране на приготвена храна 223 KB

Информация във връзка с процеса на опростяване на правилата при изпълнение и отчитане на договорите за безвъзмездна финансова помощ /БФП/ по Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016г. – 2019 г.“ и анексиране на изпълняваните договори за БФП към 31.05.2017 г.

В рубриката „Добри практики и споделяне на опит“ Управляващият орган по Оперативната програма за храни /УО по ОПХ/ публикува информация  във връзка с процеса на опростяване на правилата при изпълнение и отчитане на договорите за безвъзмездна финансова помощ /БФП/ по Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016г. – 2019 г.“  и анексиране на изпълняваните договори за БФП към 31.05.2017 г.

УО на ОПХ ФЕПНЛ очаква от всички общини/райони на общини на територията на Република България, където все още не се изпълняват проекти по операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016 г. – 2019 г.“, да се включат в изпълнението на операцията, като подадат заявления за финансиране, и целия екип е на разположение за съдействие и предоставяне на допълнителна информация и разяснения  в случай на необходимост.

Добри практики - ОП 3
Добри практики - ОП 3 31 KB

На вниманието на бенефициентите и потребителите на социалната услуга по предоставяне на „топъл обяд“ по Оперативната програма за храни!

На вниманието на бенефициентите и потребителите на социалната услуга по предоставяне на  топъл обяд
На вниманието на бенефициентите и потребителите на социалната услуга по предоставяне на топъл обяд 21 KB