logobgr
ИСУН 2020Подкрепа за теб FacebookПодкрепа за теб Yotube

Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

В рамките на своята стратегия „Европа 2020“, Европейският съюз си постави целта до 2020 г. да намали с поне 20 милиона броя на хората, изпаднали в състояние на бедност или социално изключване, или изправени пред риск от бедност или социално изключване.

Основният инструмент на Съюза за подпомагане на пригодността за заетост, намаляване на бедността и насърчаване на социалното приобщаване е Европейският социален фонд (ЕСФ). Част от най-уязвимите граждани, засегнати от форми на крайна бедност, обаче са твърде откъснати от пазара на труда, за да могат да се възползват от мерките за социално приобщаване на ЕСФ.

В своята визия за многогодишната финансова рамка за периода 2014-2020 г., Европейската комисия отчита това и заделя бюджет в размер на 2,5 млрд. евро за нов инструмент, разработен с цел борба с крайните форми на бедността и изключването – Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (Фондът).

Действията на равнище ЕС са на основание:

  • член 174 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), в който се предвижда, че Съюзът насърчава цялостното си хармонично развитие, като разработва и осъществява свои инициативи, които водят до укрепването на неговото икономическо, социално и териториално сближаване;
  • член 175 (ДФЕС), в който се конкретизира ролята на структурните фондове на ЕС в постигането на тази цел и се предвижда възможността за приемане на специфични действия извън структурните фондове.

Новият инструмент е създаден с приетия Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на съвета от 11 март 2014 година относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, за периода 2014—2020 г. Той допълва съществуващите инструменти за сближаване и по-специално Европейския социален фонд, като се насочва към най-тежките и социално най-разрушителни форми на бедността и недоимъка на храна, но също така към бездомността и материалните лишения, засягащи децата, като същевременно оказва подкрепа за съпътстващи мерки, насочени към социалната реинтеграция на най-нуждаещите се лица в Съюза.

Общата цел на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица  е да стимулира социалното сближаване в Съюза, като допринася за намаляването на бедността с крайна цел премахване на най-тежките форми на бедност в Съюза. Фондът следва да облекчи формите на крайна бедност, които допринасят най-много за социалното изключване, като например хранителния недоимък, бездомността и  детската бедност.

От тази обща цел произтича конкретната цел, с подкрепата на Фонда да се подпомагат националните програми, които предоставят нефинансова помощ на най-нуждаещите се лица за облекчаване на хранителния недоимък и тежките материални лишения и/или с цел подпомагане на социалното приобщаване на най-нуждаещите се лица.

В периметъра на действие на Фонда попадат хранителният недоимък, бездомността и материалните лишения, засягащи децата. Регламентът дава възможност всяка държава членка, по свой избор, да насочи усилията си към борба с една или няколко форми на лишение. Фондът може също така да оказва подкрепа на съпътстващи мерки, които да допълват материалната подкрепа и да допринасят за социалната реинтеграция на най-нуждаещите се лица.

Лицата, които могат да получават материално подпомагане, са най-нуждаещите се лица в Съюза. Дефинирането на критериите за определяне на най-нуждаещите се лица, които ще получават подпомагане, е отговорност на държавите членки или на партньорските организации, тъй като те най-добре могат да ориентират целево подкрепата с оглед на местните нужди. Регламентът също съдържа косвен механизъм за насочване на подпомагането, тъй като определя видовете стоки, които могат да бъдат разпределяни, а именно храни и основни потребителски стоки за лично ползване за бездомни лица или за деца.

Националните органи могат или да закупуват храните и стоките и да ги предоставят на партньорските организации, или да предоставят на партньорските организации финансиране за закупуване на храни или стоки. Ако храните и стоките се закупуват от партньорска организация, тя може сама да ги разпределя или да повери тази дейност на други партньорски организации.

За да се гарантира приносът на Фонда към трайното намаляване на бедността и подобряването на социалното сближаване, партньорските организации, които разпределят пряко храните или стоките, от своя страна ще предприемат дейности, които допълват предоставянето на материално подпомагане, и чиято цел е социалното приобщаване на най-нуждаещите се лица. Самият Фонд може да оказва подкрепа на подобни съпътстващи мерки.

Фондът ще работи съгласно модела на политиката на сближаване, т.е. чрез споделено управление на базата на 7-годишни оперативни програми, обхващащи периода 2014 - 2020 г.

Резюме на доклада от междинната оценка за изпълнението на Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода до края на 2017 г.
Резюме на доклада от междинната оценка за изпълнението на Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода до края на 2017 г. 154 KB