logobgr
Всички
25.04.2017г.

25.04.2017

Важна информация за кандидатите и бенефициентите по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД - 2016“

 

На 25.04.2017 г. са публикувани изменения на пакета документи кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция тип 3,  BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016“ от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020.

 

Измененията са свързани с:

Промяна на общата продължителност на операцията - BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016-2019 г.“. Срокът за допустимост на дейностите се удължава до  31.12.2019 г.;


Въвеждане на   опростени правила за възстановяване на база разхода за единица продукт - обяд за обществените трапезарии по операцията, считано от 01.05.2017г. въз основа на Методика, утвърдена от Ръководителя на Управляващия орган на Оперативната програма;


Увеличаване цената на топлия обяд от 2,30 лв. на 2,50 лв. за единица продукт – топъл обяд, считано от 01.05.2017г.;


Промяна на сроковете за кандидатстване по процедурата. Краен срок за подаване на заявления за финансиране е 17.00 часа на всеки последен работен ден от месеца, но не по-късно от 17,00  часа на 31.01.2019 г.


Измененията се прилагат, както по отношение на действащи договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по тази процедура, така и по отношение на договори с одобрени кандидати, които предстои да бъдат сключени в рамките на определения период на допустимост на операцията.

 

Пакетът с изменените документи  по процедурата е публикуван в режим „проследяване на промените“ и в консолидиран вариант ТУК 

Всички