logobgr
Всички
10.10.2019г.

Повторна покана

ПОВТОРНА ПОКАНА

ЗА ИЗБОР НА ЮРИДИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ ЗА УЧАСТИЕ В ТЕМАТИЧНА  РАБОТНА ГРУПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА НОВАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И НА НОВАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД 2021-2027 Г.

Във връзка със стартиралата подготовка за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021-2027 г. предстои да бъде сформирана тематична работна група.

Министерство на труда и социалната политика, в качеството си на водещо ведомство, съгласно РМС 196/11.04.2019 г. и пряко отговорно за разработване и реализиране на политиките в областта на социалното включване и борбата с бедността, следва да внесе за одобрение по реда, предвиден в ПМС №142/2019г. проектите на две оперативни програми - Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане за програмния период 2021-2027 г.  С оглед оптимизиране на работата по разработване на програмните документи и намаляване на административната тежест при организиране и реализиране на дейността, Министерство на труда и социалната политика предвижда да създаде една тематична работна група с мандат да разработи и предложи за одобрение двете оперативни програми.

Съставът на тематичната работна група за разработването на програмите през програмен период 2021-2027 г. следва да бъде определен съгласно чл. 7, ал. 4 от ПМС № 142/2019 г. Групите юридическите организации с нестопанска цел за общественополезна дейност трябва да отговарят на критерии, съгласно чл. 9 от ПМС 142/2019 г., като те следва да бъдат избрани съгласно процедурата в Приложение № 2 към чл. 9, ал. 4 от същото ПМС.

В тази връзка, Министерство на труда и социалната политика стартира нова втора процедура за избор и само изброените по-долу неправителствените организации, желаещи да участват в дейността на работната група за разработване на новата оперативна програма за развитие на човешките ресурси и на новата оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане за периода 2021-2027 г., са поканени да подадат заявление за участие в избора на представители на неправителствения сектор в работната група.

Заявление могат да подадат организациите, представляващи някоя от следните групи, идентифицирани в съответствие с мерките, които ще се финансират по двете оперативни програми:

  1. Организации, работещи в сферата на човешките и гражданските права и свободи;
  2. Екологични организации;
  3. Социални организации, работещи в сферата на общественото здраве.
  4. Организации, работещи в сферата на хранителното банкиране.

За да вземат участие в избора, неправителствените организации трябва да отговарят на изискванията, описани в чл. 9 от ПМС 142/2019 г.

Организациите, подали заявление за участие в избора на представители и отговарящи на изискванията, залегнали в Процедурата, ще бъдат поканени да излъчат общ представител на съответната група организации и негов заместник.

Писменото заявление за участие се предоставя заедно с посочените в него документи и декларация. Заявленията и декларациите се попълват по утвърден образец и заедно с изискваните документи се приемат в срок до 15 работни дни от датата на публикуване на настоящата покана  на адрес:

гр. София, п.к. 1051,

ул. „Триадица” № 2,

Министерство на труда и социалната политика, на вниманието на Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” (важи датата на пощенското клеймо).

Декларация
Декларация 24 KB
Заявление
Заявление 22 KB
Декларация GDPR
Декларация GDPR 22 KB
Всички