logobgr
ИСУН 2020Подкрепа за теб FacebookПодкрепа за теб Yotube

Нормативна уредба

Годишни/окончателен доклади по изпълнението на ОПХ ФЕПНЛ

Съгласно разпоредбите на чл. 13 от Регламент (ЕС) № 223/2014 г. и в съответствие с делегирания Регламент (ЕС) № 1255/2014 г. на Комисията от 17.07.2014 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно ФЕПНЛ, както и глава 4 „Програмиране, оценка и наблюдение“ от Наръчника за управление и изпълнение на ОПХ ФЕПНЛ, публикуваме резюме на Годишен доклад за изпълнението на Оперативната програма за 2014г., приет от ЕК на 30.07.2015г.

Резюме на Годишен доклад за изпълнението на Оперативната програма за 2014 г.
Резюме на Годишен доклад за изпълнението на Оперативната програма за 2014 г. 1.66 MB

Комуникационна стратегия по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

Комуникационна стратегия
Комуникационна стратегия 125 KB

Ръководство за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

Ръководство за изпълнение на дейности за информиране и публичност по ОПХ
Ръководство за изпълнение на дейности за информиране и публичност по ОПХ 205 KB

Национална нормативна уредба

Постановления на министерския съвет

Постановление № 37 от 23 февруари 2015 г. за определяне на реда и условията за изпълнение на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014 – 2020 г.

Постановление № 37 от 23 февруари 2015 г.
Постановление № 37 от 23 февруари 2015 г. 628 KB

ПМС № 376 от 28 ноември 2014 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 249 на Министерския съвет от 2009 г. (за определяне на сертифициращ орган, отговорен за сертифицирането пред Европейската комисия на разходи по оперативните програми на Европейския съюз, включително оперативната програма, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица)

ПМС № 376 от 28 ноември 2014 г.
ПМС № 376 от 28 ноември 2014 г. 228 KB

Решения на министерския съвет

РМС № 632 от 8 септември 2014 г. за изменение и допълнение на РМС № 792 от 2013 г. за определяне на органи, отговорни за управлението, контрола, координацията и одита на европейските структурни и инвестиционни фондове и други инструменти и инициативи на европейския съюз през периода 2014 – 2020 г., изменено с РМС № 364 от 2014 г.

РМС № 632 от 8 септември 2014 г.
РМС № 632 от 8 септември 2014 г. 204 KB

Наредби

НАРЕДБА № РД-07-1 от 4.04.2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

Наредба № РД-07-1 от 4.04.2016 г.
Наредба № РД-07-1 от 4.04.2016 г. 281 KB

Указания

Указание на министъра на финансите ДНФ № 1 от 10.04.2020 г. относно определяне на правилата за изплащане на финансова помощ, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи, за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводна година по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.   

Указание на министъра на финансите ДНФ № 1 от 10.04.2020 г.
Указание на министъра на финансите ДНФ № 1 от 10.04.2020 г. 1.07 MB

Указания на Министерство на финансите ДДС № 08/04.04.2008г. и Българска народна банка № 91СМ-0101/04.04.2008г.. относно въвеждане на нов код 7443 за извънбюджетни сметки на общини за получаване, разходване и отчитане на средства от определени европейски фондове.

Указания на Министерство на финансите ДДС № 08/04.04.2008 г.
Указания на Министерство на финансите ДДС № 08/04.04.2008 г. 176 KB

Указания на министъра на финансите ДНФ № 01/01.07.2014 г. относно Условията и реда на изплащане на финансовата помощ със средства на Eвропейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Инициативата за младежка заетост, Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица на Европейския съюз и кореспондиращото национално съфинансиране за финансова рамка 2014-2020 г.

Указания на министъра на финансите ДНФ № 01/01.07.2014 г.
Указания на министъра на финансите ДНФ № 01/01.07.2014 г. 528 KB

Указания на министъра на финансите ДНФ № 02/01.07.2014 г. относно Сертифициране на разходите по Оперативни програми, съфинансирани от Eвропейския фонд за регионално развитие, Европейския социалне фонд, Кохезионния фонд, Инициативата за младежка заетост и Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица на Европейския съюз за финансовата рамка 2014-2020 г.

Указания на министъра на финансите ДНФ № 02/01.07.2014 г.
Указания на министъра на финансите ДНФ № 02/01.07.2014 г. 3.06 MB

Указания на министъра на финансите ДНФ № 03/01.07.2014 г. относно Организация на счетоводната отчетност в Управляващите органи за средствата по оперативните програми, финансирани Eвропейския фонд за регионално развитие, Европейския социалне фонд, Кохезионния фонд, Инициативата за младежка заетост, Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица на Европейския съюз и кореспондиращото национално съфинансиране за финансова рамка 2014-2020 г.

Указания на министъра на финансите ДНФ № 03/01.07.2014 г.
Указания на министъра на финансите ДНФ № 03/01.07.2014 г. 942 KB

Европейска нормативна уредба

Регламент (ЕС) 2020/559 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2020 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 223/2014 по отношение на въвеждането на специфични мерки за справяне с огнището на COVID-19

Регламент (ЕС) 2020/559 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2020 г.
Регламент (ЕС) 2020/559 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2020 г. 517 KB

Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Регламент ЕС ЕВРАТОМ 2018-1046
Регламент ЕС ЕВРАТОМ 2018-1046 3.99 MB

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/212 НА КОМИСИЯТА от 11 февруари 2015 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на техническите спецификации на системата за записване и съхранение на данни за всяка операция, необходими за мониторинга, оценката, финансовото управление, проверката и одита, включително данни за отделните участници в операциите, съфинансирани от ОП II

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/212
Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/212 321 KB

Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г.
Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. 1.42 MB

Делегиран Регламент (ЕС) № 532/2014 на Комисията от 13 март 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Делегиран Регламент (ЕС) № 532/2014 на ЕК от 13 март 2014 г.
Делегиран Регламент (ЕС) № 532/2014 на ЕК от 13 март 2014 г. 397 KB

Регламент за изпълнение (ЕС) № 463/2014 на Комисията от 5 май 2014 година за определяне на условията и реда, приложими към електронната система за обмен на данни между държавите членки и Комисията, в съответствие с Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 463/2014 на Комисията от 5 май 2014 г.
Регламент за изпълнение (ЕС) № 463/2014 на Комисията от 5 май 2014 г. 429 KB

Делегиран Регламент (ЕС) № 1255/2014 на Комисията от 17 юли 2014 година за допълване на Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица чрез определяне на съдържанието на годишните доклади и окончателните доклади за изпълнението, включително списъка на общите показатели.

Делегиран Регламент (ЕС) № 1255/2014 на ЕК от 17 юли 2014 г.
Делегиран Регламент (ЕС) № 1255/2014 на ЕК от 17 юли 2014 г. 329 KB

Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета.

Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г.
Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. 2.68 MB

Решение за изпълнение на Комисията от 05.12.2014 година за одобряване на оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България.

Решение за изпълнение на Комисията от 05.12.2014 г.
Решение за изпълнение на Комисията от 05.12.2014 г. 202 KB