logobgr
Всички
03.05.2022г.

Нови общини могат да кандидатстват с проекти за услугата, която ще се предоставя и на лица с временна закрила

С изменения в Изискванията за кандидатстване по операция „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ се удължават дейностите по предоставяне на топъл обяд до 31.07.2022 г., разширяват се целевите групи, като подпомогнати могат да бъдат и лица, на които е предоставена временна закрила, и се дава възможност на още общини да защитят проекти. В периода от 03.05.2022 г. до 17:00 ч. на 03.06.2022 г. с проектни предложения могат да кандидатстват общини, които не изпълняват договори по операцията към момента. Предложенията се подават по реда и условията на Изискванията за кандидатстване, версия – 6. Общините, които изпълняват договори по операцията, могат да поискат удължаването им, като от 01.06.2022 до 23.06.2022 г. депозират искания за изменението им чрез информационната система ИСУН 2020.

Измененията са публикувани на сайта на Агенцията за социално подпомагане, управляващ орган на Оперативната програма за храни и/или материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Удължаването и разширяването на услугата за предоставяне на топъл обяд стана възможно благодарение на Регламент (ЕС) 2022/562 на Европейския парламент и на Съвета от 06.04.2022 г. за изменение на регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 223/2014 по отношение на Действия по линия на сближаването на бежанците в Европа (CARE). Предложените изменения позволяват наличните средства по линия на инструмента REACT-EU също да бъдат използвани за осигуряване на спешна подкрепа, покриваща основните нужди на миграционните потоци от Украйна.

Следва да се има предвид, че подпомагането с топъл обяд не може да се дублира за едни и същи лица по едно и също време с осигуреното право на хуманитарна помощ за настаняване и изхранване в общ размер на 40 лв. съгласно Решение на Министерски съвет № 145 от 10.03.2022 г. и последващите му изменения.

Към момента по операция „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ се изпълняват 189 договора с общини и райони на общини, които предоставят топъл обяд на 53 020 потребители.

Всички