logobgr
ИСУН 2020Подкрепа за теб FacebookПодкрепа за теб Yotube

Контакти за заинтересованите страни

Този е-мейл адрес е предназначен само за оторизираните представители на заинтересованите страни и има за цел да улесни контакта на Управляващия орган на Оперативната програма с тях, във връзка с получаване на становища, бележки, мнения и въпроси по обсъждани теми

questionsFEAD@asp.government.bg