logobgr
ИСУН 2020Подкрепа за теб FacebookПодкрепа за теб Yotube

Решения на министерски съвет

Решение № 712 от 6 октомври 2020 година за определяне на структурите, отговорни за управлението, контрола, отчетността, координацията и одита на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, в които Република България участва за програмен период 2021-2027 г.
Решение № 712 от 6 октомври 2020 година за определяне на структурите, отговорни за управлението, контрола, отчетността, координацията и одита на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, в които Република България участва за програмен период 2021-2027 г. 533 KB
Решение № 368 от 25 юни 2019 година за одобряване на списък с действия, отговорни институции и срокове за изпълнение на хоризонталните и тематичните отключващи условия за средствата от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Фонд  Убежище и миграция , Фонд  Вътрешна сигурност  и инструмента за управление на границите и визите за програмен период 2021–2027 г. и Приложения № 1 и № 2
Решение № 368 от 25 юни 2019 година за одобряване на списък с действия, отговорни институции и срокове за изпълнение на хоризонталните и тематичните отключващи условия за средствата от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Фонд Убежище и миграция , Фонд Вътрешна сигурност и инструмента за управление на границите и визите за програмен период 2021–2027 г. и Приложения № 1 и № 2 1.11 MB
Решение № 335 от 7 юни 2019 година за одобряване на индикативно финансово разпределение на средствата от Европейския социален фонд+, Европейския фонд за регионално развитие и кохезионния фонд за програмен период 2021-2027 г. по цели на политиката и програми и Приложение № 1
Решение № 335 от 7 юни 2019 година за одобряване на индикативно финансово разпределение на средствата от Европейския социален фонд+, Европейския фонд за регионално развитие и кохезионния фонд за програмен период 2021-2027 г. по цели на политиката и програми и Приложение № 1 376 KB
Решение № 196 oт 11 април 2019 година за одобряване на Анализ на социално-икономическото развитие на България 2007-2017 г. за определяне на националните приоритети за периода 2021-2027 г., на Списък с целите на политиките, които да бъдат подкрепени през програмен период 2021-2027 г., и на Списък с програми и водещи ведомства за разработването им
Решение № 196 oт 11 април 2019 година за одобряване на Анализ на социално-икономическото развитие на България 2007-2017 г. за определяне на националните приоритети за периода 2021-2027 г., на Списък с целите на политиките, които да бъдат подкрепени през програмен период 2021-2027 г., и на Списък с програми и водещи ведомства за разработването им 162 KB