logobgr
ИСУН 2020Подкрепа за теб FacebookПодкрепа за теб Yotube

Топъл обяд

На 16.06.2023 г. са публикувани изменения на Ръководство на конкретния бенефициент по процедура за директно предоставяне на БФП BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. 

 Направени изменения на Ръководството на Конкретния бенефициент за изпълнение и управление на договори по Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, с които се цели постигне намаляване на административната тежест, както за бенефициентите и крайните потребители, така и за Управляващия орган /УО/ на Програма за храни и основно материално подпомагане /ПХОМП/ 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс. 

Ръководство на конкретния бенефициент - 16.06.2023
Ръководство на конкретния бенефициент - 16.06.2023 171.54 MB

На 25.04.2023 г. са публикувани изменения на Ръководство на конкретния бенефициент по процедура за директно предоставяне на БФП BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г.

Измененията са във връзка с прилагането на чл. 5к от Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 година (изм. с Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 г.) относно ограничителните мерки с оглед  действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, и с оглед проследяване на спазването им при изпълнение на проекти, в рамките на осъществяваната от Управляващия орган на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г. (ПХОМП), съфинансирана от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).

 Измененията са публикувани и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България в периода 2014-2020 г. (ИСУН 2020) https://eumis2020.government.bg

Изменено Ръководство на бенефициента - 25.04.2023
Изменено Ръководство на бенефициента - 25.04.2023 168.69 MB

На 05.04.2023 г. са публикувани изменения на Условия за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“.

В останалата си част пакета документи остава непроменен. Измененията са публикувани и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България в периода 2014-2020 г. (ИСУН 2020) https://eumis2020.government.bg

Условия за кандидатстване – Версия 5
Условия за кандидатстване – Версия 5 943 KB

На 21.03.2023 г. са публикувани изменения на Условия за кандидатстване и Ръководството на бенефициента по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“.

В останалата си част пакета документи остава непроменен. Измененията са публикувани и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България в периода 2014-2020 г. (ИСУН 2020) https://eumis2020.government.bg

Изменено Ръководство на бенефициента - 20.03.2023
Изменено Ръководство на бенефициента - 20.03.2023 168.57 MB
Условия за кандидатстване – Версия 4
Условия за кандидатстване – Версия 4 945 KB

На 17.02.2023 г. са публикувани изменения на Условия за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“. Измененията касаят увеличение на бюджета на процедурата. В останалата си част пакета документи остава непроменен.

Измененията са публикувани и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България в периода 2014-2020 г. (ИСУН 2020) https://eumis2020.government.bg

Условия за кандидатстване – Версия 3
Условия за кандидатстване – Версия 3 945 KB

На 31.01.2023 г. са публикувани изменения на Условия за кандидатстване и условията изпълнение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“. Измененията касаят удължаване на срока за кандидатстване до 28.02,2023 г., допълнения в Договора за БФП и в Ръководството на Конкретния бенефициент за изпълнение и управление на договори по операцията.

Измененията са публикувани и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България в периода 2014-2020 г. (ИСУН 2020) https://eumis2020.government.bg

Условия за кандидатстване – Версия 2
Условия за кандидатстване – Версия 2 848 KB
Изменени условия за изпълнение
Изменени условия за изпълнение 1.68 MB
Изменено Ръководство на бенефициента
Изменено Ръководство на бенефициента 171.36 MB

На 30.11.2022 г. са публикувани изменения на Условия за изпълнение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“. Измененията касаят допълнения в Договора за БФП и в Ръководството на Конкретния бенефициент за изпълнение и управление на договори по операцията.

Измененията са публикувани и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България в периода 2014-2020 г. (ИСУН 2020) https://eumis2020.government.bg

Променен Административен договор за БФП
Променен Административен договор за БФП 1.58 MB
Променено Ръководство на бенефициента
Променено Ръководство на бенефициента 168.63 MB

 

Европа: сближаване – Проектът Топъл обяд 

Европа: сближаване – Проектът Топъл обяд
Европа: сближаване – Проектът Топъл обяд https://bnt.bg/news/-evropa-sblizhavane-proektat-topal-obyad-v331259-311585news.html

На 19.09.2022 г. Управляващия орган публикува процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027

Проектни предложения по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България в периода 2014-2020 г. (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

Обявени са няколко крайни срока за кандидатстване:
- До 17:00 часа на 30.09.2022 г.
- До 17:00 часа на 31.10.2022 г.
- До 17:00 часа на 30.11.2022 г.
- До 17:00 часа на 30.12.2022 г.
- До 17:00 часа на 31.01.2023 г.

Ръководство за конкретни бенефициенти по операция  Топъл обяд  с вкл. Приложение 7
Ръководство за конкретни бенефициенти по операция Топъл обяд с вкл. Приложение 7 172.99 MB
Въпроси и отговори
Въпроси и отговори 387 KB
Покана
Покана 324 KB
Условия за кандидатстване
Условия за кандидатстване 846 KB
Документи за кандидатстване
Документи за кандидатстване 107 KB
Договор и приложения
Договор и приложения 121 KB
Документи за информация
Документи за информация 1.44 MB
Таблица с коментари от проведено обсъждане
Таблица с коментари от проведено обсъждане 373 KB