logobgr
Всички
29.06.2023г.

Обявена е процедура за подбор на проекти BG05SFPR003-1.004 „Подкрепа“

На 29.06.2023 г.  Управляващия орган на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 обяви процедура чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR003-1.004 „Подкрепа“.

Целта на процедурата е предоставяне на комбинирана подкрепа с базови хранителни продукти и предоставяне на материална помощ, допълнена със съпътстващи мерки за нуждаещите се лица от бедни и рискови семейства, застрашени от социално изключване.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд плюс (ЕСФ+).

 Допустими кандидати са:

  • Държавни институции, които изпълняват определени социални функции на държавата, свързани със социално включване и социална закрила на уязвими групи,
  • Общини,
  • Лицензирани доставчици на социални услуги, вписани в регистъра на доставчиците на социални услуги, съгласно Закона за социалните услуги (ЗСУ)

Проектът се реализира на територията на Република България.

Задължителни дейности:

  1. Разпределение и раздаване на пакетите с хранителни продукти и хигиенни материали до крайните получатели
  1. Предоставяне на съпътстващи мерки

 Пълният комплект на Условия за кандидатстване и пакета документи към тях, е публикуван на следните интернет адреси:

https://asp.government.bg/bg/operativna-programa-za-hrani/operativna-programa-za-hrani-2021-2027-g/proceduri-za-podbor/;

eumis2020.government.bg

Краен срок за представяне на предложенията: 31.08.2023 г., 17:00 часа.

Всички