logobgr

Права на военноинвалидите и военнопострадалите

Военноинвалидите и военнопострадалите имат право по Закона за военноинвалидите и военнопострадалите на безплатно пътуване с превозните средства за обществен превоз на пътници два пъти в годината – отиване и връщане по свободно избран маршрут с железопътния и автомобилния транспорт в страната.

Военноинвалидите с трайни увреждания имат право на месечни целеви помощи за телефонни услуги в размер 20% от ГМД.

Правото се осигурява от дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес на правоимащите лица, въз основа на подадена молба (свободен текст).