logobgr

Индивидуална оценка на потребностите

Хората с увреждания съобразно своите потребности имат право на индивидуална оценка на потребностите, която е комплексна.

Оценката изследва функционалните затруднения на човека с увреждане, свързани със здравословното му състояние и наличието на бариери при изпълнение на ежедневните и други дейности, както и вида на подкрепата.

Индивидуалната оценка на потребностите се изготвя по настоящ адрес на човека с увреждане от специализиран отдел в дирекциите "Социално подпомагане" към Агенцията за социално подпомагане.

Индивидуална оценка на потребностите се изготвя по искане на:

 1. човека с увреждане или упълномощено от него лице;
 2. родителя (осиновителя), настойника или попечителя на човек с увреждане;
 3. член на семейството, при когото е настанено дете с увреждане по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
 4. ръководителя на специализирана институция или социална услуга – резидентен тип, в която е настанено дете с увреждане;
 5. директора на дирекция "Социално подпомагане" към Агенцията за социално подпомагане при самосезиране.

За изготвяне на оценката се подават следните документи:

 1. заявление-декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане;
 2. формуляр за самооценка, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане;
 3. медицински документи или експертно решение на Териториално-експертната лекарска комисия (ТЕЛК) или Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК).

Документите се подават в дирекция "Социално подпомагане" по настоящия адрес на човека с увреждане:

 • лично;
 • с писмо с известие за доставяне (обратна разписка) чрез лицензиран пощенски оператор;
 • по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване, след идентифициране с ПИК на НОИ или квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) (https://asp.government.bg/request-app/?service=online);
 • чрез електронна поща на дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес (https://asp.government.bg/bg/kontakti/teritorialni-strukturi/);
 • документите може да се приемат и в дома на човека с увреждане при доказана с медицински документ необходимост.

Индивидуалната оценка на потребностите, включително оценката за потребността от предоставяне на социални услуги, лична помощ или друг вид подкрепа при условия и по ред, определени със закон, се изготвя по Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика.

Индивидуалната оценка на потребностите се изготвя в срок до края на месеца, следващ месеца на подаване на документите по ред, определен с правилника за прилагането на закона.

Индивидуалната оценка на потребностите включва три компонента:

 1. информация за човека с увреждане;
 2. констатации за наличните функционални дефицити на човека с увреждане въз основа на събраната информация;
 3. заключения, свързани с конкретни подкрепящи мерки.

Заключенията в индивидуалната оценка на потребностите се основават на самооценката на човека с увреждане за затруднения в домашни условия и извън тях и констатираните обстоятелства за наличните функционални затруднения и бариери при изпълнението на ежедневните и други дейности съобразно представените документи.

В заключенията се определят видовете подкрепа и потребността от предоставяне на социални услуги, лична помощ или друг вид подкрепа при условия и по ред, определени със закон.

Документи

Заявление-декларация към чл. 20, ал.1 от ЗХУ

Заявление–декларация за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите по чл. 20, ал. 1 от Закона за хората с увреждания
Заявление–декларация за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите по чл. 20, ал. 1 от Закона за хората с увреждания 25 KB

Формуляр за самооценка

Формуляр за самооценка на лице с увреждане
Формуляр за самооценка на лице с увреждане 64 KB