logobgr

Право на парична компенсация за пътни разходи в страната

Хората с увреждания имат право на парична компенсация за пътни разходи в страната, когато индивидуално определените им с медицинския документ по чл. 73, ал. 1 от Закона за хората с увреждания помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия не могат да бъдат предоставени, изработени или ремонтирани по настоящ адрес и присъствието на лицата е необходимо.

За изплащане на паричната компенсация в срок до един месец от получаването на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия човекът с увреждане подава в дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес заявление – декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, и прилага следните документи:

  1. билет за пътуване в двете посоки в страната – във втора класа на бърз или пътнически влак, или с автобус, издаден съгласно изискванията на Закона за железопътния транспорт и Закона за автомобилните превози;
  2. документ от лицето, вписано в регистъра по чл. 88, ал. 1 от Закона за хората с уреждания и сключило договор по чл. 45, ал. 16 от Закона за здравното осигуряване, което изработва, предоставя или извършва ремонт на помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, доказващ явяване за вземане на мярка, проба или за получаване на готовото помощно средство, приспособление, съоръжение и/или медицинско изделие от страна на човека с увреждане.

Документи

Образец №4 за получаване на парична компенсация за пътни разходи в страната по чл. 71, ал. 1 от  Правилника за прилагане на Закона за хора с увреждания
Образец №4 за получаване на парична компенсация за пътни разходи в страната по чл. 71, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за хора с увреждания 25 KB