logobgr

Право на целеви помощи

Закона за хората с увреждания регламентира правото на хората с увреждания на целеви помощи.

Хората с трайни увреждания, чието придвижване е затруднено, имат право на целева помощ за покупка на лично моторно превозно средство до четирикратния размер от линията на бедност за съответната година – 2 104 лв. за 2024 г.;

Хората с трайни увреждания с над 90 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и децата с определени вид и степен на увреждане, които се придвижват с инвалидна количка, имат право на целева помощ за приспособяване на жилище до двукратния размер от линията на бедност за съответната година за преустройство на жилище – 1 052 лв. за 2024 г.;   

Хората с трайни увреждания с над 90 на сто намалена работоспособност, децата с трайни увреждания и военноинвалидите имат право на целева помощ за балнеолечение и/или рехабилитационни услуги в размер до 80 на сто от линията на бедност за съответната година – 420,80 лв. за 2024 г.;      

Лицата с определена потребност от чужда помощ имат право на помощта за покриване на разходите за един придружител, ако ползват такъв, в размер до 80 на сто от линията на бедност за съответната година.

Хората с трайни увреждания имат право на целева помощ за наем на общинско жилище, ако са самотни или са самотни родители с дете с трайни увреждания и договорът за наем е сключен с тях, както и ако са поставени под пълно запрещение и договорите за наем са сключени с техните законни представители.

Документи

Заявление–декларация за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите по чл. 20, ал. 1 от Закона за хората с увреждания
Заявление–декларация за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите по чл. 20, ал. 1 от Закона за хората с увреждания 25 KB
Формуляр за самооценка на лице с увреждане
Формуляр за самооценка на лице с увреждане 64 KB

Балнеолечение

Списък на обекти  и специализирани болници за рехабилитация, в които може да се ползва балнеолечение и рехабилитационни услуги по реда на чл. 76, ал. 6 от Закона за хората с увреждания
Списък на обекти и специализирани болници за рехабилитация, в които може да се ползва балнеолечение и рехабилитационни услуги по реда на чл. 76, ал. 6 от Закона за хората с увреждания 1.22 MB