logobgr

Операция Тип 1

Операция тип 1: BG05FMOP001-1.004 „Закупуване на хранителни продукти - 2020“

На 17.10.2019г. са публикувани изменения на Изискванията за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по операция тип 1: BG05FMOP001-1.004 „ЗАКУПУВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 2020“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014 - 2020. Измененията са публикувани в режим „проследяване на промените“.

Пакетът документи към Изискванията за кандидатстване остава непроменен.

На 29.03.2019г. е обявена процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по операция тип 1: BG05FMOP001-1.004 „ЗАКУПУВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 2020“

BG05FMOP001-1.003 „Закупуване на хранителни продукти - 2017-2019“

На 17.10.2019г. са публикувани изменения на Изискванията за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по операция тип 1: BG05FMOP001-1.003 „ЗАКУПУВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 2017-2019“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014 - 2020. Измененията са публикувани в режим „проследяване на промените“.

Пакетът документи към Изискванията за кандидатстване остава непроменен.

На вниманието на Бенефициента, изпълняващ договор по Операция тип 1, BG05FMOP001-1.003 „Закупуване на хранителни продукти 2017-2019“, съфинансирана по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица /ОПХ ФЕПНЛ/.   

В Ръководство на бенефициента за изпълнение и управление на договор по Операция тип 1, BG05FMOP001-1.003 „Закупуване на хранителни продукти 2017-2019“ – допълване на текстове и адаптиране на текстове в разделите, във връзка с отмяната на Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 с Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 2018/1046 на Европейския парламент, и изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)   

Променени са Приложение № 7 -ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ, в частта т.5 адаптиране на текста във връзка с отмяната на Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 с Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 2018/1046 на Европейския парламент и Приложение № 10 -ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ, в декларативната част.   

В останалата част Ръководството и приложенията към него остават непроменени.

На 28.03.2018г. са публикувани изменения на Изискванията за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция тип 1: BG05FMOP001-1.003 „ЗАКУПУВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 2017-2019“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014 - 2020. Измененията са публикувани в режим „проследяване на промените“.   

Пакетът документи към Изискванията за кандидатстване остава непроменен.

Ръководство за бенефициенти за изпълнение и управление на заповед за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция тип 1 “Закупуване на хранителни продукти 2017-2019“

ПОКАНА за представяне на заявление за финансиране по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Изисквания за кандидатстване

Пакет документи

На вниманието на Бенефициента, изпълняващ договор по Операция тип 1, BG05FMOP001-1.003 “Закупуване на хранителни продукти – 2017 - 2019”, съфинансирана по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица /ОПХ ФЕПНЛ/.

2014BG05FMOP001-01.02 „Закупуване на хранителни продукти-2016“

ПОКАНА за представяне на заявление за финансиране по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ   

Дата:20.01.2016г. 

Изисквания за кандидатстване

Пакет документи

Ръководство на бенефициента за изпълнение и управление на заповед по операция тип 1: 2014BG05FMOP001-01.01 „Закупуване на хранителни продукти“

Промяна в съответни текстове в Ръководство на бенефициента по Операция тип 1: 2014BG05FMOP001-01.02 „Закупуване на хранителни продукти-2016“ и промяна на Приложение № 10 „Опис на разходооправдателни документи“; Приложение № 13 „Финансов отчет“; Приложение № 12 „Декларация за липса на двойно финансиране“. Отпадат следните приложения: Приложение № 1 „Известие за изпращане на документ“; Приложение № 7 „Инструкция за подреждане на файловете“.

2014BG05FMOP001-01.01 „Закупуване на хранителни продукти“

Изисквания за кандидатстване

Пакет документи

Ръководство на бенефициента за изпълнение и управление на заповед по операция тип 1: 2014BG05FMOP001-01.01 „Закупуване на хранителни продукти“