logobgr

Нормативна уредба

Годишни/окончателен доклади по изпълнението на ОПХ ФЕПНЛ

Съгласно разпоредбите на чл. 13 от Регламент (ЕС) № 223/2014 г. и в съответствие с делегирания Регламент (ЕС) № 1255/2014 г. на Комисията от 17.07.2014 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно ФЕПНЛ, както и глава 4 „Програмиране, оценка и наблюдение“ от Наръчника за управление и изпълнение на ОПХ ФЕПНЛ, публикуваме резюме на Годишен доклад за изпълнението на Оперативната програма за 2014г., приет от ЕК на 30.07.2015г.

Комуникационна стратегия по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

Ръководство за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

Национална нормативна уредба

Постановления на министерския съвет

Постановление № 37 от 23 февруари 2015 г. за определяне на реда и условията за изпълнение на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014 – 2020 г.

ПМС № 376 от 28 ноември 2014 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 249 на Министерския съвет от 2009 г. (за определяне на сертифициращ орган, отговорен за сертифицирането пред Европейската комисия на разходи по оперативните програми на Европейския съюз, включително оперативната програма, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица)

Решения на министерския съвет

РМС № 632 от 8 септември 2014 г. за изменение и допълнение на РМС № 792 от 2013 г. за определяне на органи, отговорни за управлението, контрола, координацията и одита на европейските структурни и инвестиционни фондове и други инструменти и инициативи на европейския съюз през периода 2014 – 2020 г., изменено с РМС № 364 от 2014 г.

Наредби

НАРЕДБА № РД-07-1 от 4.04.2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

Указания

Указание на министъра на финансите ДНФ № 1 от 10.04.2020 г. относно определяне на правилата за изплащане на финансова помощ, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи, за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводна година по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.   

Указания на Министерство на финансите ДДС № 08/04.04.2008г. и Българска народна банка № 91СМ-0101/04.04.2008г.. относно въвеждане на нов код 7443 за извънбюджетни сметки на общини за получаване, разходване и отчитане на средства от определени европейски фондове.

Указания на министъра на финансите ДНФ № 01/01.07.2014 г. относно Условията и реда на изплащане на финансовата помощ със средства на Eвропейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Инициативата за младежка заетост, Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица на Европейския съюз и кореспондиращото национално съфинансиране за финансова рамка 2014-2020 г.

Указания на министъра на финансите ДНФ № 02/01.07.2014 г. относно Сертифициране на разходите по Оперативни програми, съфинансирани от Eвропейския фонд за регионално развитие, Европейския социалне фонд, Кохезионния фонд, Инициативата за младежка заетост и Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица на Европейския съюз за финансовата рамка 2014-2020 г.

Указания на министъра на финансите ДНФ № 03/01.07.2014 г. относно Организация на счетоводната отчетност в Управляващите органи за средствата по оперативните програми, финансирани Eвропейския фонд за регионално развитие, Европейския социалне фонд, Кохезионния фонд, Инициативата за младежка заетост, Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица на Европейския съюз и кореспондиращото национално съфинансиране за финансова рамка 2014-2020 г.

Европейска нормативна уредба

Регламент (ЕС) 2020/559 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2020 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 223/2014 по отношение на въвеждането на специфични мерки за справяне с огнището на COVID-19

Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/212 НА КОМИСИЯТА от 11 февруари 2015 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на техническите спецификации на системата за записване и съхранение на данни за всяка операция, необходими за мониторинга, оценката, финансовото управление, проверката и одита, включително данни за отделните участници в операциите, съфинансирани от ОП II

Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Делегиран Регламент (ЕС) № 532/2014 на Комисията от 13 март 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 463/2014 на Комисията от 5 май 2014 година за определяне на условията и реда, приложими към електронната система за обмен на данни между държавите членки и Комисията, в съответствие с Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Делегиран Регламент (ЕС) № 1255/2014 на Комисията от 17 юли 2014 година за допълване на Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица чрез определяне на съдържанието на годишните доклади и окончателните доклади за изпълнението, включително списъка на общите показатели.

Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета.

Решение за изпълнение на Комисията от 05.12.2014 година за одобряване на оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България.