logobgr

Въпроси и отговори по механизъм лична помощ

СО район Подуяне – 24.02.2020 г. Съгласно чл.10, ал.2 от Наредба №РД-07-7/28.06.2019 г. в срок до 10-то число на месеца, следващ отчетния , кметът на съответната община предоставя искане за изплащане на необходимите средства пред АСП. Въпросът ми е , ак

ВЪПРОС:   

Здравейте,

Съгласно чл.10, ал.2 от Наредба №РД-07-7/28.06.2019 г. в срок до 10-то число на месеца, следващ отчетния , кметът на

съответната община предоставя искане за изплащане на необходимите средства пред АСП.

Въпросът ми е , ако 10- то число на месеца е почивен ден удължава ли се срока до първия работен ден след 10-ти?

Благодаря!

ОТГОВОР:

Уважаема госпожо Скаранкова,

Съгласно чл. 10, ал. 3 от Наредба №РД-07-7/28.06.2019 г. в срок до 10-о число на месеца, следващ отчетния, кметът на съответната община предоставя на Агенцията за социално подпомагане писмено искане за изплащане на необходимите средства за обезпечаване на сключените трудови договори с асистенти на лична помощ по ползватели, придружено с финансов отчет по образец.

Съгласно чл. 22, ал. 7 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс, когато изтича срок в неприсъствен ден, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.

Община Сливо поле – Йоана Монева - 11.02.2020 г. Здравейте, Как трябва да процедираме ако потребителят заедно с личния асистент напуснат границите на Република България с цел лечение за известен период от около 3 до 4 седмици?

ВЪПРОС:   

Община Сливо поле Йоана Монева - 11.02.2020 г.

Здравейте,

Как трябва да процедираме ако потребителят заедно с личния асистент напуснат границите на Република България с цел лечение за известен период от около 3 до 4 седмици?

Благодаря предварително!

ОТГОВОР:

Уважаема госпожо Монева,

За случаите, в които се налага потребителя и асистента да напуснат границите на Република България, на общините са дадени указания с писмо № 08-00-11 886 от 26.11.2019 г. – Прилагане на механизма лична помощ. Писмото е публикувано на официалната електронната страница на Агенцията за социално подпомагане в рубрика „Механизъм лична помощ“, подрубрика „Указания по механизъм лична помощ“. 

Община Разград, Кольо Колев – 10 февруари 2020 г. Здравейте, Имаме следният казус. Брат и сестра желаят да бъдат обслужвани от един личен асистент, като общият брой на часове на двамата потребителя е 8 часов работен ден. Ако се сключи един трудов догов

ВЪПРОС:   

Община Разград, Кольо Колев – 10 февруари 2020 г.

Здравейте,

Имаме следният казус.

Брат и сестра желаят да бъдат обслужвани от един личен асистент, като общият брой на часове на двамата потребителя е 8 часов работен ден. Ако се сключи един трудов договор с личният асистент с две тристранни споразумения. Как ще разнасяме отчетността в електронната система за отчитане.

ОТГОВОР:

Уважаеми г-н Колев,

Когато по реда на Закона за личната помощ, асистент е сключил трудов договор за осигуряване на асистентска подкрепа на двама ползватели, за което са сключени две споразумения с два отделни План-графика, отчитането в уеб-базираното приложение на Агенцията за социално подпомагане (АСП) се извършва по отделно за всеки ползвател на механизма лична помощ.

За оказване на информационно-технологична подкрепа на общинските администрации при въвеждане на данни в уеб-базирано приложение на АСП е създаден екип от експерти към регионалните дирекции за социално подпомагане (РДСП). За съдействие може да се обърнете към определения експерт от РДСП – Разград.

Величка Палаханова, 10.02.2020 г. Във връзка с механизма "лична помощ", имаме потребител с определени 152 часа от АСП., за който се грижат двама лични асистенти, единият е назначен на 80 часа месечно, другият на 72 часа месечно. Наставникът на потребите

ВЪПРОС:   

Величка Палаханова, 10.02.2020 г.

Здравейте госпожо Василева!

Във връзка с механизма "лична помощ", имаме потребител с определени 152 часа от АСП., за който се грижат двама лични асистенти, единият е назначен на 80 часа месечно, другият на 72 часа месечно. Наставникът на потребителя желае да се прекрати трудовият договор на асистента с 80 часа и да се прехвърлят тези часове на асистента със 72 часа/който няма нищо против.

Моля, за съдействие, как да процедираме в този случай? Допълнително споразумение, или нов трудов договор?

Поздрави,

Величка Палаханова
   

vilypal@gmail.com   

ОТГОВОР:

Уважаема г-жо Палаханова,

Основен принцип на Закона за личната помощ е лицето с увреждане да управлява предоставянето на механизма лична помощ, като решава кога, къде, от кого и по какъв начин да получава подкрепа.

Трудовият договор за предоставяне на механизма лична помощ, се сключва въз основа на изготвено и подписано тристранно споразумение между ползвателя, асистента и кмета на общината, в качеството му на работодател. Споразумението може да бъде прекратено от всяка една от страните с писмено предизвестие.

В случая ползвателят заявява, че не желае вторият асистент да полага грижи за него. Това води до прекратяване действието на тристранното споразумение с асистента, което е предпоставка да бъде прекратен и трудовия договор с него.

Според желанието на ползвателя, тристранното споразумението с действащия асистент се изменя. Изготвя се нов план-график с дейности за грижа, съобразен с пълния брой на часовете по направление (152 часа).

Въз основа на измененото споразумение се изменя и трудовия договор с допълнително споразумение (анекс), като бъдат взети предвид всички обстоятелства за промяната.

​Управление СГУ, 30 януари, 2:33 При сключен трудов договор по чл.114 за работа през определени дни на месеца и същевременно по чл.111 допълнителен трудов договор, когато бъде представен болничен лист от асистента,как да се определят часовете, които е изр

ВЪПРОС:

Управление СГУ, 30 януари, 2:33

При сключен трудов договор по чл.114 за работа през определени дни на месеца и същевременно по чл.111 допълнителен трудов договор, когато бъде представен болничен лист от асистента,как да се определят часовете, които е изработил през месеца? По трудов договор са определени за работни дни от месеца да бъдат първите 18 дена. Болничния е от 2.01 до 19.01 включително.

Реално работните дни на асистента трябва да са от 20.01 до 27.01 - 6 работни дни.Как се отразяват часовете в отчета, когато трудовия договор е по чл.114 работа през определени дни? Как се отразяват в отчета дните, в които асистента не е на работа ?

Елена Деребеева

ОТГОВОР:

Уважаема госпожо Деребеева,

Съгласно чл. 27, ал. 2 от Закона за личната помощ (ЗЛП) асистентът представя на доставчика на лична помощ месечен отчет по образец за отработените часове, подписан и от ползвателя на личната помощ, упълномощеното от него лице или лицето по чл. 8, ал. 2 от ЗЛП. Отчетът трябва да съдържа реално отработените дни.

В план-графикът, неразделна част от тристранното споразумение между ползвателя на лична помощ, асистента и доставчика на лична помощ следва да е определено работното време съобразно часовете по направление и разпределението им в работни дни.

В случаите на отсъствие от работа по уважителни причини, в отчета асистентът отбелязва причината – отпуск поради временна неработоспособност, платен или неплатен отпуск и др.

Район „Надежда“: Имаме назначен личен асистент на втори трудов договор, като същия работи на друго място на 6 ч. работен ден на трудов договор. При нас имаме възможност да го назначим на 6 часа. По направление от ДСП часовете на ползвателя са 139 часа. В

ВЪПРОС:   

Район „Надежда“, община Столична – Анелия Стефанова - 17.01.2020 г.

Здравейте,

Имаме назначен личен асистент на втори трудов договор, като същия работи на друго място на 6 ч. работен ден на трудов договор. При нас имаме възможност да го назначим на 6 часа.

По направление от ДСП часовете на ползвателя са 139 часа. Върху колко от тези часове от направлението да му се изчисли заплатата за 6 ч. работен ден.

Благодаря!

ОТГОВОР:

Уважаема г-жо Стефанова,

Съгласно чл. 2, ал. 9, т. 2 от Наредба № РД-07-7 от 28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ (Наредбата), ползвателят на личната помощ може писмено да заяви до кмета на съответната община, че не желае да ползва пълен брой часове, определени в направлението по чл. 25, ал. 2 от Закона за хората с увреждания, като в този случай ползвателят може да посочи предоставяне и ползване на по-малък брой часове за лична помощ.

Въз основа на сключено споразумение между ползвателя, избрания асистент и доставчика на лична помощ и изготвения план-график за работа на асистента за определените в споразумението месечен брой часове, доставчикът на лична помощ сключва трудов договор по образец с асистента.

В разпоредбата на чл. 3а, ал. 6 от Наредбата е регламентирано, че основното месечно трудовото възнаграждение в трудовия договор се определя, като определените в споразумението по чл. 3, ал. 3 брой часове за предоставяне на лична помощ се умножат с часовата ставка за положен труд по механизма лична помощ, определена по чл. 31 от Закона за личната помощ.

Район Владислав Варненчик: Имаме ползвател на лична помощ със срок на направлението 31.01.2020 г. Означава ли, че 31.01.2020 г. е последната дата, на която се предоставя личната помощ и считано от 01.02.2020 г. се прекратява трудовия договор с личния асис

ВЪПРОС:   

Район Владислав Варненчик - 16.01.2020 14,03

Здравейте,

Имаме ползвател на лична помощ със срок на направлението 31.01.2020 г.
Означава ли, че 31.01.2020 г. е последната дата, на която се предоставя личната помощ и считано от 01.02.2020 г. се прекратява трудовия договор с личния асистент и тристранното споразумение за предоставянето на лична помощ?

Маргарита Михайлова
Гл. експерт „СК“
Район „Владислав Варненчик“

ОТГОВОР:

Уважаема госпожо Михайлова,

Трудовият договор за предоставяне на механизма лична помощ, се сключва въз основа на изготвено и подписано тристранно споразумение между ползвателя, асистента и кмета на общината, в качеството му на работодател. Тристранното споразумение се сключва за срока, определен в направлението за ползване на механизма лична помощ. Направлението се издава въз основа на изготвена индивидуална оценка на потребностите, за срока на ЕР на ТЕЛК, а за лицата с пожизнени експертни решения за срок от 5 години.

В конкретния случай след изтичане срока на направлението за включване в механизма лична помощ (31.01.2020 г.), трудовия договор трябва да се прекрати от 01.02.2020 г.

Нова индивидуална оценка на потребностите може да бъде изготвена преди изтичането на срока на издадената оценка при:

1. издаване на ново експертно решение от ТЕЛК (НЕЛК) преди изтичането на срока на действащото експертно решение;

2. промяна в потребностите на човека с увреждане и заявеното желание.

На база заключенията в новата оценка се издава направление с определен брой часове за включване в механизма лична помощ.

Oбщина Разград: Във връзка с промяна на минималната работна заплата за 2020 година. Часовата ставка за час на личен асистент с промените ще се приеме в размер на 4,39 час?

ВЪПРОС:   

Кольо Колев – община Разград 15.01.2020 г. 11:58

Във връзка с промяна на минималната работна заплата за 2020 година. Часовата ставка за час на личен асистент с промените ще се приеме в размер на 4,39 час?

Също така и по тази часова ставка ще отнемаме на потребителите получаващи помощ по 8Д.

ОТГОВОР:

Здравейте г-н Колев,

От 01.01.2020 г. часовата ставка по Закона за личната помощ е в размер 4,39 лв.

Съгласно чл. 2, ал. 6 от Наредба №РД-07-7/28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ, конкретният размер на средствата от месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане, предоставена по чл. 8д, ал. 5, т. 2 от Закона за семейни помощи за деца, за заплащане на положен труд по механизма лична помощ се определя, като часовата ставка по чл. 31 от Закона за личната помощ се умножи по определените в направлението брой часове. 

Община Иваново: В писмо с изх.№ 08-00-13061/ 20.12.2019 г. на Агенция за социално подпомагане е посочено, че в едномесечен срок общините би следвало да изменят тристранните споразумения по чл.3, ал.3 от Наредбата, съответно и трудовите договори. Как тряб

ВЪПРОС:   

Община Иваново - 03.01.2020 15,29

Здравейте, в писмо с изх.№ 08-00-13061/ 20.12.2019 г. на Агенция за социално подпомагане е посочено, че в едномесечен срок общините би следвало да изменят тристранните споразумения по чл.3, ал.3 от Наредбата, съответно и трудовите договори. Как трябва да се подменят и подпишат от кмета на съответната община, съответно от лицето, трудови договори от месец август 2019 г. в месец януари 2020г? Може ли с допълнителното споразумение, в което се изменя минималната работна заплата да се измени и трудовия договор? При починал потребител какви действия следва да се предприемат за промяната в тристранното споразумение и трудовия договор?

Приятен ден!

Община Иваново

ОТГОВОР:

Уважаеми госпожи и господа,

Съгласно § 15 от Преходни и заключителни разпоредби към Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-7 от 2019 г. за включване в механизма лична помощ, споразуменията по чл. 2, ал. 11 и по чл. 3, ал. 3 се изменят в едномесечен срок от обнародването на наредбата в "Държавен вестник" (до 17.01.2020 г.).

Споразумението е предпоставка за възникване на трудово правоотношение между доставчика на лична помощ и асистента. При промяна в обстоятелствата (смърт на потребител) споразумението се прекратява, което е основателна причина да бъде прекратен и трудовия договор.

Трудовите договори, сключени между доставчика и личния асистент през 2019 г., по които е започнало предоставянето на механизма лична помощ, се изменят с допълнително споразумение (анекс) или съобразно направената организация на работа в конкретната община/район, като в него бъдат взети предвид всички изменения в Наредбата от 17.12.2019 г., новия размер на минималната работна заплата и минималната часова работна заплата (3,66 лв.), коефициента за определяне на часовата ставка за положен труд по механизма лична помощ ( 1,2 коефициент за 2020 г.) и др.

Община Ракитово: Може ли кмета на общината да делегира със заповед дейностите на доставчик на лична помощ на Общинско предприятие "Център за социални услуги"- второстепенен разпоредител на Общината?

ВЪПРОС:   

Община Ракитово - Юлия Раданова- 18.12.2019 г.

Здравейте,

Моля за становището Ви по следния въпрос:

Може ли кмета на общината да делегира със заповед дейностите на доставчик на лична помощ на Общинско предприятие "Център за социални услуги"- второстепенен разпоредител на Общината?

ОТГОВОР:

Уважаема г-жо Раданова,

Съгласно разпоредбата на чл. 18, ал. 2, т. 1 от Закона за личната помощ (ЗЛП), кметът на общината може с договор да възложи дейностите на доставчик на личната помощ на юридически лица. Всички условия, на които трябва да отговарят юридическите лица в качеството им на доставчици на лична помощ, са регламентирани в Глава пета - Доставчик на лична помощ на ЗЛП.

Община Искър: Лице с увреждане (90-100% ЧП) отговарящо на целевата група за включване в механизма лична помощ, което в момента ползва услуга по ПМС №344/2018 г. и не е подало в общината заявление-декларация за включване в механизма лична помощ, може ли да

ВЪПРОС:   

ср 18.12.2019 13:24

Ирена Саланска - ОБЩИНА ИСКЪР

Здравейте! Имам следния въпрос - лице с увреждане (90-100% ЧП) отговарящо на целевата група за включване в механизма лична помощ, което в момента ползва услуга по ПМС №344/2018 г. и не е подало в общината заявление-декларация за включване в механизма лична помощ, може ли да продължи да ползва услугата в домашна среда по досегашния начин (от 2 до 4 часа дневно) и в предстоящото ПМС?

ОТГОВОР:

В Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. не са предвидени средства за финансиране на социални услуги в домашна среда.

Поради изтичащият срок на ПМС №344/2018 г. и за да не се допуска прекъсване в предоставянето на грижа на лицата с увреждания, попадащи в обхвата на целевите групи по Закона за личната помощ, в началото на месец декември от общините/районите на общини беше потърсено съдействие те да бъдат уведомени за възможността да подадат заявление-декларация за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия си адрес.

Община Варна, Район „Владислав Варненчик“: В Район „Владислав Варненчик“ на 09.12.2019 г. постъпва заявление за включване в механизъм лична помощ, към което е приложено направление. Направлението е издадено на 28.11.2019 г. по настоящ адрес на ползвателя,

ВЪПРОС:   

16 декември 2019 г. 13:47

Маргарита Михайлова – Община Варна, Район „Владислав Варненчик“

Здравейте,

В Район „Владислав Варненчик“ на 09.12.2019 г. постъпва заявление за включване в механизъм лична помощ, към което е приложено направление.
Направлението е издадено на 28.11.2019 г. по настоящ адрес на ползвателя, който е подал заявление за изготвяне на индивидуална оценка на 04.11.2019 г.
В направлението е вписан настоящия адрес към 04.11.2019 г., но от 06.11.2019 г. настоящият адрес е променен.

По настоящия адрес, посочен в направлението, заявление за включване в механизма трябва да се подаде в Район „Одесос“ на Община Варна.
Новият настоящ адрес е на територията на Район „Владислав Варненчик“ на Община Варна.
Може ли с това направление да бъде включен в механизма ползвателя и сключено тристранно споразумение между Кмета на Район „Владислав Варненчик“, ползвателя и личния асистент, или е необходимо да се извърши корекция в направлението?

ОТГОВОР:

Уважаема г-жо Михайлова,

Съгласно разпоредбата на чл. 3 от Закона за личната помощ, личната помощ е механизъм за подкрепа на хора с увреждания за упражняване на правата им, за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности от личен, домашен или социален характер и за преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения. Механизмът гарантира възможност на хората с увреждания да изберат от кого, кога, къде и по какъв начин да се осъществят дейностите.

При настъпила промяна в настоящия адрес на ползвател на лична помощ, на който е издадено направление за включване в механизма лична помощ, не е необходимо издаването на ново направление. Ползвателят на личната помощ подава заявление-декларация по законоустановения ред до кмета на съответната община по актуалния му настоящ адрес, към което прилага издаденото направление.

Община Ивайловград: Как следва да се попълнят месечните отчети и каква сума трябва да получат за м.12.2019 г. асистентите със сключен договор за 168 часа месечно и основно МЕСЕЧНО възнаграждение 566.16 лв., предвид указанията, че не се изплаща извънреден

ВЪПРОСИ:   

16 декември 2019 г. 10:43

Петя Георгиева - главен специалист - Община Ивайловград

Здравейте, моля за точен и ясен отговор с подробен и конкретен пример на долупосочените въпроси, тъй като от всички изчетени до сега отговори на подобни запитвания винаги се посочват чл. 27, ал. 2 и чл. 32, ал. 1 от ЗЛП, с които всички сме запознати, но се оказва, че конкретиката е различна и изисква по-подробни разяснения.

- Как следва да се попълнят месечните отчети и каква сума трябва да получат за м. 12.2019г. асистентите със сключен договор за 168 часа месечно и основно МЕСЕЧНО възнаграждение 566.16 лв., предвид указанията, че не се изплаща извънреден труд, нощен труд, работа през официални празници, и паралелно с това чл. 13, ал. 4 от ЗЛП задължава доставчикът на лична помощ да предостави на ползвателя на лична помощ пълния брой часове, определени в направлението?

- Как следва да се изчисли възнаграждението за м. декември при 19 работни дни /от които 14 дни отработени и 5 дни отпуск/ на личният асистент при сключен трудов договор с основно МЕСЕЧНО възнаграждение 502,13 лв. за 149 часа месечно, предвид това, че програмата за РЗ изчислява ОМВ/работните дни за месеца*отработените дни. Колко отработени часа трябва да посочи лицето в месечния си отчет за тези 14 дни?

ОТГОВОРИ:

Съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба №РД07-9 от 10.12.2019 г. за изменение и допълнение на Наредба №РД07-7 от 28.06.2019 г.: „Когато предоставеният отчет на асистента съответства на план-графика и са отработени всички работни дни в съответния календарен месец, но действително отработените часове са по-малко или повече от определените в споразумението, се смята, че са предоставени определените в споразумението месечен брой часове“.

Това означава, че при определени 168 часа, ако асистентът е работил на пълен работен ден във всички 19 работни дни от м. декември, ще отчете 152 часа, но ще му се заплати за 168 часа. Обратното – при отработени 23 раб. дни или 184 часа, ще отчете 184 часа, а ще му се плати за 168 часа.

Дните, в които лицето ползва платен годишен отпуск се заплащат като работни дни.

Асистент, с който е сключен трудов договор за 149 часа, предоставя механизма за 7 часа средно дневно. Ако е работил 14 дни се записват отработени 98 часа (14 х 7 = 98) и 5 дни платен годишен отпуск.

Община Карлово: Майка с близнаци, на едната 107 часа със срок до 25.11.2024 г. Другата близначка 82 часа със срок до 23.11.2024 г. С два трудови договора ли да бъде или с един, ако бяха с една дата за срок на договора предполагам, че можеше с един договор

ВЪПРОС:   

Община Карлово - 13.12.2019 14,09

Отдел ПРПП, e-mail: proektikarlova@gmail.com

Здравейте,

Майка с близнаци, на едната 107 часа със срок до 25.11.2024 г. Другата близначка 82 часа със срок до 23.11.2024 г.

С два трудови договора ли да бъде или с един, ако бяха с една дата за срок на договора предполагам, че можеше с един договор, но сега ме затруднявате.

Дайте съвет ??????

Община Карлово

Отдел „Планиране и разработка на проекти и програми“

ОТГОВОР:

Уважаеми госпожи и господа,

Съгласно разпоредбите на Кодекса на труда (КТ) е недопустимо сключване на два трудови договора с един и същи работодател за една и съща дейност.

Когато в семейството има две лица с увреждане, които ще ползват един асистент, може да се сключи само един трудов договор.

В описания случай с майката трябва да подпишете две споразумения с два план-графика и може да сключите само един трудов договор при спазване на разпоредбите на КТ – не повече от 8 часов работен ден със срок до 23.11.2019 г.

Ивелина Спирова: Много моля, да получа информация във връзка със следния случай. ЛА на лице, което е сляпо. Основният ангажимент на ЛА ще бъде да придружава Ползвателя, 3 пъти седмично от 11,30 до 19,30, на хемодиализа-8 ч.

ВЪПРОС:   

12 декември 2019 г. 14:15

Ивелина Спирова

Много моля, да получа информация във връзка със следния случай.

ЛА на лице, което е сляпо. Основният ангажимент на ЛА ще бъде да придружава Ползвателя, 3 пъти седмично от 11,30 до 19,30, на хемодиализа-8 ч.

Ходи се задължително 3 пъти седмично като дните са вторник, четвъртък и събота. Пиша основен ангажимент, тъй като Направлението е за 116ч.. Това ще рече 29 часа седмично, от които 24 часа седмично е хемодиализата. Остават 5 часа седмично за друг вид дейности. ЛА не е в родствени отношения с Ползвателя, външно лице е.

Моля да ми отговорите как се процедира в този случай, след като се налага ЛА да работи и в събота /задължително е/, и как да се оформи месечния отчет Приложение 5. Благодаря!

ОТГОВОР:

Уважаема г-жо Спирова,

В Държавен вестник, бр. 99 от 17.12.2018 г. е обнародвана Наредба №РД-07-9 от 10.12.2019 г. за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-7 от 28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ (Наредбата), която влиза в сила от деня на обнародването ѝ.

Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 3 от Наредбата, предоставянето и ползването на лична помощ се осъществяват въз основа на споразумение между ползвателя, избрания асистент и доставчика на лична помощ съгласно чл. 14, ал. 3 от Закона за личната помощ. Неразделна част от сключеното тристранно споразумение е план-графика за работа на асистента. Предвид изменението на разпоредбата на чл. 3, ал. 8, е необходимо при изготвянето на план-графикът за работа на личния асистент да бъдат посочени разпределението на работното време в работни дни и дейностите, които ще се извършват.

В месечният отчет (Приложение №5) се отразяват реално отработените часове за месеца, въз основа на представен месечен отчет за отработени часове на асистента, подписан от ползвателя на личната помощ. Отчетът трябва да съответства на изготвения план-график за предоставяне на механизма лична помощ.

Съгласно § 15 от Преходни и заключителни разпоредби от Наредбата, в едномесечен срок, считано от 17.12.2019 г. общините следва да изменят тристранните споразумения по чл. 3, ал. 3 от Наредбата.

Община Полски Тръмбеш: Към настоящият момент има сключен трудов договор с личен асистент с работно време 109 часа месечно. Възможно ли е със същият личен асистент да бъде сключен втори трудов договор по чл. 110 от Кодекса на труда, при изразено писмено съ

ВЪПРОС:   

Община Полски Тръмбеш - 11.12.2019 10,03

Здравейте,

Към настоящият момент има сключен трудов договор с личен асистент с работно време 109 часа месечно.

Възможно ли е със същият личен асистент да бъде сключен втори трудов договор по чл. 110 от Кодекса на труда, при изразено писмено съгласие по чл. 113 от КТ от страна на асистента за работа повече от 48 часа седмично, предвид това че има изразено желание от друг ползвател, оценен с 115 часа на месец?

Ако е възможно, какво се случва след изтичане на периода от 4 месеца, за който е дадено съгласие по чл.113 от КТ?

ОТГОВОР:

Уважаема г-жо Георгиева,

Възможно е един асистент да бъде назначен да предоставя лична помощ на двама потребители. В този случай се сключва един трудов договор, но трябва да има две отделни споразумения с два План-графика, в които да няма дублиране на дейности за двамата потребители в един и същи часови диапазон. Асистента следва да се отчита с два отделни отчета, съобразно всеки План-график, които да са подписани от съответните потребители.

Дейността на асистента трябва да бъде съобразена с действащото трудово законодателство - не повече от 8 часа дневно.

Столична община – район Подуяне: Новата часова ставка за 2020 г. на назначените лични асистенти е МРЗ по коефициент 1,2 - да ни го потвърдите.

ВЪПРОСИ:   

Столична община – район Подуяне

eli skarankova eliskarankova@abv.bg – 17.12.2019 9:35

Здравейте,

бих искала да получа компетентно мнение по следните въпроси:

1. Изплащането на работните заплати на асистентите назначени по Закона за личната помощ за месец декември 2019 г. в кой месец ще се осъществи и как ще стане финансирането ако е в същия месец.

2. Новата часова ставка за 2020 г. на назначените лични асистенти е МРЗ по коефициент 1,2 - да ни го потвърдите.

Благодаря,

Ели Скаранкова
Гл. счетоводител
"Други дейности по образованието"

ОТГОВОРИ:

Уважаема г-жо Скаранкова,

Съгласно сключеното Споразумение между НОИ, Общини/райони и АСП, в срок до 10-то число на месеца, следващ отчетния (в случая януари 2020 г. за декември 2019 г.), общината предоставя на АСП писмено искане за плащане на необходимите средства за разплащане по сключените договори съгласно Приложение № 2.

В срок до 18-то число на месеца, в който е получено искането за плащане АСП превежда доказано дължимите средства.

Съгласно § 2, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за лична помощ до 31.12.2020 г. коефициентът на часовата ставка за положен труд по чл. 31 е, както следва:

1. за 2019 г. – 1,0;

2. за 2020 г. – 1,2.

Община Котел: При положение че в м. Декември работните дни са 19 а личен асистент по „Механизма лична помощ „ е на 168 часа месечно по трудов договор въз основа на така определената социална оценка от АСП, как да бъдат разпределени дневните часове грижа к

ВЪПРОС:   

вт 10.12.2019 10:27

ОБЩИНА КОТЕЛ

Здравейте ! Въпросът ми е следният : При положение че във м. Декември работните дни са 19 а личен асистент по „Механизма лична помощ „ е на 168 часа месечно по трудов договор въз основа на така определената социална оценка от АСП ,как да бъдат разпределени дневните часове грижа като надвишават 8 часовото законно установено време и как да бъде подадено като информация в декл.1 към НАП

ПРИМЕРНО: 168 часа.:19 раб.дни = 8.84

Ако подам декл.1 за 8 часа мисля че ще има не подадено вярно съдържание и самата счетоводна програма няма да го приеме при положение че ще начисля възнаграждение на лицето за 168 часа.

ОТГОВОР:

Предоставянето на механизма лична помощ се осъществява след сключване на споразумение между потребителя, асистента и доставчика, неразделна част от което е месечен план-график, изготвен с участието на потребителя. Въз основа на споразумението доставчикът на механизма лична помощ сключва трудов договор с асистента за определения в споразумението месечен брой часове, разпределени съгласно изготвения план-график.

Съгласно чл. 27, ал. 2 от ЗЛП, асистентът представя на доставчика на лична помощ месечен отчет по образец за отработените часове, подписан и от ползвателя на личната помощ. Отчетът трябва да съответства на изготвения план-график за предоставяне на механизма лична помощ. Възнаграждението на асистента се определя въз основа на отработените часове за един календарен месец чрез представения месечен отчет (чл. 32, ал. 1 от ЗЛП).

Община град Добрич: При изпълнение на механизъм лична помощ в Община град Добрич, възникнаха следните въпроси: 1. Имат ли право на отпуск по чл. 157, ал. 1, т. 3 КТ асистенти, които се грижат за член от семейството? Сумата за отпуск ще бъде ли призната за

ВЪПРОСИ:   

пет 6.12.2019 11:44

Юлия Стоянова

Здравейте, при изпълнение на механизъм лична помощ в Община град Добрич, възникнаха следните въпроси:

1. Имат ли право на отпуск по чл. 157, ал. 1, т. 3 КТ асистенти, които се грижат за член от семейството? Сумата за отпуск ще бъде ли призната за разход от АСП?

2. Има ли право асистентът да ползва натрупаният си годишен отпуск след смъртта на потребителя? Сумата за отпуск ще бъде ли призната за разход от АСП?

3. Съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредба № РД 07-7/ 28.06.19 г. за включване в механизъм лична помощ, ние извършваме проверка за наличие/ липса на двойно финансиране в срок до 7 дни. Това е изключително трудно за реализиране, предвид нуждата от технологично време за писмена кореспонденция. Правилно ли тълкуваме нормативната разпоредба, като 7 календарни дни или можем да извършваме проверката и съответно да пристъпим към сключване на тристранно споразумение в срок до 7 работни дни?

4. Относно проект за изменение и допълнение на Наредба № РД 07-7/ 28.06.19 г. за включване в механизъм лична помощ, в § 5, чл. 3а , се определя продължителността на работния ден, което поражда редица въпроси.

Пример – от 85 ч. до 94 ч. месечно – 4- часов работен ден:

- Как нормираме 4- часов работен ден в трудовия договор на асистента, а той е длъжен да изработи часовете по направление, които могат да са например 90 /21 работни дни по 4 часа = 84 часа/, как асистентът изработва и отчита останалите 6 часа в отчетната форма, предвид факта, че не се изплаща извънреден труд?

- Как лица, изпълняващи длъжността личен асистент, при един и същ работодател, получават различно основно месечно трудово възнаграждение, предвид чл. 3а, ал. 6?

- Как следва да се попълват месечните отчети на асистентите в ИИС на АСП предвид, че по отчет има реално отработени 86 часа /например 21 дни по 4 часа /, а договорът е сключен за 90 часа месечно и заплатата на асистента се формира на база тези часове?

ОТГОВОРИ:

Уважаема г-жо Стоянова, предоставям Ви следните отговори на поставените от Вас въпроси:

1. Ползването на лична помощ се прекратява при смърт на ползвателя на личната помощ (чл. 16, т. 1 от ЗЛП). Смъртта на ползвателя е основание за прекратяване на сключеното споразумение между кмета, асистента и ползвателя, както и на сключения с асистента трудов договор. В тази връзка асистент по механизма лична помощ не може да ползва отпуск по чл. 157, ал. 1, т. 3 от КТ, тъй като договорът с него следва да бъде прекратен от деня, следващ деня на смъртта на потребителя.

2. Съгласно ЗЛП, Агенцията за социално подпомагане покрива плащания за:

- основно месечно възнаграждение, формирано на база минималната часова работна заплата за съответната година, определена с акт на Министерския съвет, умножена по реално отработените часове на лицето предоставящо услугата, за съответния месец;

- допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж, в размер на не повече от 0,6 % от основното трудово възнаграждение;

- основен платен годишен отпуск по чл. 155 или по чл. 319 от Кодекса на труда;

- дължими осигурителни вноски за сметка на работодателя, начислени върху сумата от гореупоменатите средства, съгласно Кодекса за социално осигуряване;

- обезщетения по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване.

Обезщетенията по чл. 222 (при уволнение на други основания и чл. 224 (за неизползуван платен годишен отпуск) от КТ са за сметка на общината/района.

Недължимо платени суми по договори за назначени лични асистенти са за сметка на общината/района.

3. Съгласно чл. 5 от Наредбата за включване в механизма лична помощ, доставчикът разработва процедура за избягване на двойно финансиране. При осъществяване на проверката за двойно финансиране доставчикът на лична помощ изисква данни, обработвани и администрирани от други публични органи или структури, съгласно изискванията за защита на личните данни и в съответствие с изискванията за комплексно административно обслужване при необходимост. Първоначалните проверки започват след подаване на заявление за ползване на механизма лична помощ и приключат преди сключване на споразумението за предоставяне на личната помощ, при спазване на разработената процедура за избягване на двойно финансиране. В тази връзка, преди приключване на проверката за двойно финансиране не следва да се пристъпва към сключване на тристранно споразумение.

Община Бяла: Въпроси свързани с отсъствие на асистента, който предоставя личната помощ по сключения трудов договор, доставчикът на лична помощ предлага и назначава на ползвателя асистент-заместник или включване в подходяща социална услуга за периода на от

ВЪПРОСИ:   

Община Бяла - 03.12.2019 11,17

гр. Бяла, Катя Петрова

Здравейте,

В чл.3, (14) В случаите на отсъствие на асистента, който предоставя личната помощ по сключения трудов договор, доставчикът на лична помощ предлага и назначава на ползвателя асистент-заместник или включване в подходяща социална услуга за периода на отсъствието от Наредба № РД-07-7 от 28 юни 2019 г. за включване в механизма лична помощ

Въпросите ми са:

 1. При ползване на 5 /пет/ дневен платен годишен отпуск допустимо ли е ползвателя на услугата да откаже да му бъде назначен външен /друг/ личен асистент?
 2. Възможно ли е личен асистент с 168 часа месечна заетост при ползване на платен годишен отпуск да бъде заместен / с изричното съгласие на ползвателя на услугата / от друг личен асистент по трудов договор на 4 часа дневно. Да се ползва половината от необходимата услуга.
 3. Отпуските на личните асистенти могат ли да се прехвърлят за ползване през 2020г. / в размер на 5 – пет дни /

ОТГОВОРИ:

Уважаема г-жо Петрова,

Механизмът лична помощ гарантира възможност на хората с увреждания да изберат от кого, кога, къде и по какъв начин да се осъществят дейностите. Ползвателят може да откаже да му бъде назначен личен асистент по заместване.

Асистентите по механизма лична помощ имат право на платен годишен отпуск съобразно действащото законодателство. Когато асистентът е в отпуск, на ползвателят се назначава заместник с изричното му съгласие и с цел непрекъснато предоставяне на грижата.

Допустимо е да бъде назначен асистент-заместник на четири часа дневно. Необходимо е да се изготви споразумение и план-график за разпределение на дейностите, в който да няма дублиране на грижа за двама потребители в един и същи времеви диапазон.

В случаите, когато се сключва трудов договор със заместник на отсъстващ асистент, нормативното основание за сключване на договора е чл. 68, ал. 1, т. З от КТ. Новият трудов договор влиза в сила от датата на сключването му до завръщане на титуляра.

Възможно е лицето с увреждане да не желае да ползва целия брой часове, определени в направлението поради различни причини. В този случай, то следва писмено да заяви своята воля в заявление до доставчика.

Платения отпуск на асистента се ползва или се прехвърля за ползване през 2020 г. съобразно действащото трудово законодателство.

Община Опан: Може ли кандидат за личен асистент да упълномощи лице, което да подаде вместо него заявлението и съпътстващите документи, и след това да подпише споразумението и договора? Пълномощното е изрично за механизма лична помощ?

ВЪПРОС:   

Община Опан - 29.11.2019 1,30

Здравейте,

Относно личната помощ имам следното питане - може ли кандидат за личен асистент да упълномощи лице, което да подаде вместо него заявлението и съпътстващите документи, и след това да подпише споразумението и договора? Пълномощното е изрично за механизма лична помощ.

Благодаря

Даниела Чакърова

община Опан

ОТГОВОР:

Уважаема г-жо Чакърова,

Асистентът е физическо лице, избрано от ползвателя на лична помощ или упълномощеното от него лице, което да предоставя лична помощ съгласно подписаното тристранно споразумение между ползвателя, избрания асистент и доставчика на лична помощ.

Кандидатът за асистент подава до доставчик на лична помощ заявление по образец, към което прилага:

1.автобиография;

2.копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация, че няма сключен трудов договор;

3. декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ.

Кандидатът за асистент за включване в механизма лична помощ може да подаде заявление-декларацията до доставчика и чрез упълномощено лице, но тристранно споразумение и трудов договор могат да бъдат подписани само лично от него.

Яна Арабаджиева: Лице, което има издадено направление и е одобрено за 7 часа грижа може ли да се обслужва от двама асистента, които работят по сключен 8 часов трудов договор или същото лице може ли да се обслужва от един асистент, който има сключен 8 ч т

ВЪПРОС:   

Яна Арабаджиева – e-mail:yanna.ara86@gmail.com 27.11.2019 17,29

Здравейте, искам да попитам следното:

1. Лице, което има издадено направление и е одобрено за 7 часа грижа може ли да се обслужва от двама асистента, които работят по сключен 8 часов трудов договор? Или 2. Същото лице може ли да се обслужва от един асистент, който има сключен 8ч трудов договор, не в пълния размер на одобрените часове от направлението а за 4 часа?

ОТГОВОР:

Уважаема г-жо Арабаджиева,

Възможно е на един потребител да бъдат назначени двама или повече асистенти, съобразно неговото желание, избор и при спазване на разпоредбите на действащото трудово законодателство.

Когато кандидатът за асистент работи при друг работодател е възможно да се сключи трудов договор с него на основание чл. 111 от КТ - Работникът или служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение (външно съвместителство), освен ако не е уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по основното му трудово правоотношение. В случаите при трудов договор за допълнителен труд с друг работодател, следва да бъде съобразено работното време на асистента, така че да не съвпада с работното му време по основно трудово правоотношение. При два трудови договора общата продължителност на работното време не може да бъде повече от 48 часа седмично.

Възможно е лицето с увреждане да не желае да ползва целия брой часове, определени в направлението поради различни причини. В този случай, то следва писмено да заяви своята воля в декларация до доставчика.

Община Провадия, Зюмбюл Иванова: Какво се случва с лицето с увреждане, при условията на временна нетрудоспособност, поради заболяване или ползване на платен годишен отпуск от страна на асистента?

ВЪПРОС:   

Община Провадия, Зюмбюл Иванова - пон 25.11.2019 17:16

При прилагането на механизма за лична помощ, назначаването на асистентите е определен брой работни часове в месеца, съгласно направлението на ползвателя на личната помощ, издадено от Дирекция „Социално подпомагане”. Какво се случва с лицето с увреждане, при условията на временна нетрудоспособност, поради заболяване или ползване на платен годишен отпуск от страна на асистента?

ОТГОВОР:

Уважаема г-жо Иванова,

В разпоредбата на чл. 3, ал. 14 от Наредба № РД-07-7 от 28 юни 2019 г. за включване в механизма лична помощ е регламентирано, че в случаите на отсъствие на асистента, който предоставя личната помощ по сключения трудов договор, доставчикът на лична помощ предлага и назначава на ползвателя асистент-заместник или включване в подходяща социална услуга за периода на отсъствието.

Община Бургас: Допустимо ли е кандидат-ползвател по Механизма лична помощ да бъде включен в Механизма и същевременно да продължи да ползва единствено здравните услуги (посещение в дома от медицинска сестра) по проекта за патронажна грижа?

ВЪПРОС:   

Община Бургас - 22.11.2019 10:04

Здравейте,

Имаме кандидат-ползвател по Механизма лична помощ, който към момента е включен в проекта ни за осигуряване на патронажна грижа.

Въпросът ми е: от гледна точка на недопускане на двойно финансиране допустимо ли е той да бъде включен в Механизма и същевременно да продължи да ползва единствено здравните услуги (посещение в дома от медицинска сестра) по проекта за патронажна грижа?

ОТГОВОР:

Уважаема г-жо Спасова,

Съгласно чл. 3 от Закона за личната помощ, лична помощ е механизъм за подкрепа на хора с увреждания за упражняване на правата им, за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности от личен, домашен или социален характер и за преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения. Механизмът гарантира възможност на хората с увреждания да изберат от кого, кога, къде и по какъв начин да се осъществят дейностите.

Процедурата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ - 2014-2020 г., е програма, по която се предоставят интегрирани здравно-социални грижи на хора с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване.

Съгласно Допълнителна разпоредба § 1 от Наредба № РД-07-7 от 28.06.2019 г. „Двойно финансиране“ са едни и същи разходи за идентични или сходни дейности да се финансират едновременно от държавния бюджет и от бюджета на Общността или друга донорска програма.

В конкретния случай упоменатите дейности не са сходни, поради което ползвател на лична помощ може да ползва здравни услуги по програма за патронажна грижа.

Район "Сердика": Как се определя възнаграждението на асистентите, които ще бъдат назначени от 01.01.2020 г. (както и на вече назначените)?

ВЪПРОС:   

Николай Аначков - СО - район "Сердика"- ср 13.11.2019 11:13

Здравейте, имам следното питане свързано със Закона за личната помощ:

Съгласно § 2, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за личната помощ, до 31.12.2020 г. коефициентът на часовата ставка за положен труд по чл. 31 за 2019 г. е 1,0, а за 2020 г. коефициентът е 1,2.

Това означава ли, че възнаграждението на асистентите, които ще бъдат назначени от 01.01.2020 г. (както и на вече назначените, разбира се) се определя като определената нормативно часова ставка на повишената от началото на следващата година минимална работна заплата, се умножо по 1,2? Т.е. 3,63 х 1,2= 4,36 лв. часова ставка за положен труд от асистент, считано от 01.01.2020 г.?

Благодаря предварително за отговора!

ОТГОВОР:

Здравейте г-н Аначков,

С увеличаването на минималната работна заплата 01.01.2020 г. - от 560 лв. на 610 лв., ще се увеличи и минималната часова ставка за страната - от 3,37 лв. през 2019 г. на 3,66 лв. през 2020 г.

Възнаграждението на асистентите по механизма лична помощ се определя въз основа на минималната часова ставка за положен труд, умножена по коефициент, който от 01.01.2020 г. ще се увеличи с 0,2 пункта спрямо 2019 г., и ще стане 1,2 през 2020 г. Следователно, както правилно посочвате, минималната часова ставка по ЗЛП ще бъде в размер на 4,39 лв.

Рени Григорова: В трудовия ми договор за краен срок за изплащане на трудовото ми възнаграждение по договор за личен асистент по ЗЛП е записана дата 20 число от месеца! При въпрос към служителите в общината ми бе отговорено,че е възможно забавяне на първот

ВЪПРОС:   

Рени Григорова – 14 октомври 2019 г. 15:09

Здравейте в трудовия ми договор за краен срок за изплащане на трудовото ми възнаграждение по договор за личен асистент по ЗЛП е записана дата 20 число от месеца! При въпрос към служителите в общината ми бе отговорено, че е възможно забавяне на първото възнаграждение, защото имало технологично време и евентуално при подадени от тях справки то можело да се дължи на АСП! Това вярно ли е и ако да какво технологично време трябва при положение, че договорите са сключени септември, парите от чуждата помощ на потребителите са удържани! Справките както писах са обработени и предадени! Надявам се на отговор!

ОТГОВОР:

Уважаема г-жо Григорова,

Съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба №РД-07-7 от 28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ (Наредбата), в срок 10-о число на месеца, следващ отчетния, кметът на съответната община предоставя на Агенцията за социално подпомагане (АСП) писмено искане за изплащане на необходимите средства за обезпечаване на сключените трудови договори с асистенти на лична помощ по ползватели, придружено с финансов отчет по образец.

Съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредбата, средствата за финансирането на личната помощ, предявени с писменото искане по чл. 10, ал. 2, се превеждат от АСП по бюджета на съответната община в срок до 15-о число на месеца, следващ отчетния, но не по-рано от 5 работни дни от представянето на отчета по чл. 35 от Закона за личната помощ.

Към настоящият момент, общини, които са изготвили писмено искане за изплащане на необходимите средства за обезпечаване на сключените трудови договори с асистенти на лична помощ и финансовите отчети са изготвени коректно, АСП е извършила превод на предявените от общините средства.

Район Витоша: Проблем при попълване на регистъра на потребителите и асистентите в web приложението за общините.

ВЪПРОС:   

Район Витоша-Столична община - 17.9.2019 2:34

Здравейте, при попълване на регистъра на потребителите и асистентите в web приложението за общините имам следния проблем:

При нанасяне на сумата, която е декларирана, че ще се изплаща на асистента а именно: в декларацията сумата например е 99.56 лв. и в момента, в който се напише и се даде запис излиза прозорец:" сумата не отговаря на часовете посочени в направлението" Направена е проверка в Дирекция социално подпомагане Красно село и сумата е същата. При опит да приеме записа, въведох максималната сума от 380,00лв и я прие.

Моля за отговор как да попълваме този регистър, след като посочвайки данните - те не се приемат и съответно не може да бъда направен запис.

ОТГОВОР:

Уважаема г-жо Маджирска,

Когато в заявление-декларацията за включване в механизма лична помощ е дадено съгласие по чл. 13, ал. 3 от Закона за лична помощ (ЗЛП), в уеб-базираното приложение на Агенция за социално подпомагане (АСП) не е необходимо да нанасяте сумата за чужда помощ в размер на 99,56 лв., а само да отбележите „да“. За дадено съгласие по чл. 13, ал. 2 от ЗЛП (лицата, които получават месечна помощ по чл. 8д, ал. 5, т. 2 от Закона за семейните помощи за деца) се нанася конкретния размер до 380,00 лв.

За оказване на информационно-технологична подкрепа на общинските администрации при въвеждане на данни в уеб-базирано приложение на Агенция за социално подпомагане (АСП) е създаден екип от експерти към регионалните дирекции за социално подпомагане (РДСП).

За съдействие може да се обърнете към определения експерт от РДСП – София-град.

Васка Атанасова, община Брацигово: Може ли да бъде назначено лице за асистент по реда на закона личната помощ , което е собственик и управител на едноличен търговец (ET) в момента?

ВЪПРОС:   

Васка Атанасова, община Брацигово – 18.09.2019 г. 15:54

Здравейте,

Може ли да бъде назначено лице за асистент по реда на закона личната помощ , което е собственик и управител на едноличен търговец (ET) в момента?

ОТГОВОР:

Уважаема г-жо Атанасова,

По реда на чл. 24 и чл. 25 от Закона за личната помощ (ЗЛП), асистентът е физическо лице, избрано от ползвателя на лична помощ, упълномощеното от него лице или лицето по чл. 8, ал. 2, което не е поставено под запрещение и осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие на ползвател на лична помощ.

При назначаване на асистенти по реда на ЗЛП, в правомощията на доставчика на личната помощ е да вземе решение за сключване на трудов договор с асистента, като освен спазването на ЗЛП и трудовото законодателство, следва да се вземат предвид индивидуалните потребности и избор на всеки един потребител, и възможностите на посочените за асистенти лица да осигуряват необходимата подкрепа за задоволяване на потребностите от личен, домашен и/или социален характер на ползвател на лична помощ.

Габриела Илиева: Искам да попитам относно Приложенията, кои до кога трябва да се изпратят, както за и план-графиците. В месечните отчети, които се попълват от асистентите за работените часове, подробно ли трябва да бъде описана всяка дейност.

ВЪПРОС:   

Габриела Илиева – четвъртък 26.9.2019 10:22

Здравейте!

Искам да попитам относно Приложенията, кои до кога трябва да се изпратят, както за и план-графиците.

В месечните отчети, които се попълват от асистентите за работените часове, подробно ли трябва да бъде описана всяка дейност:

Например: Хранене от ....часа до .....часа, или просто да бъдат описани всички дейности извършени през месеца.

Благодаря!

ОТГОВОР:

Уважаема г-жо Илиева,

в подписаното между НОИ, АСП и кмета на общината тристранно споразумение подробно е указано кога, къде и по какъв начин се изпращат съответните Приложения.

План-графиците за предоставяне на лична помощ не се изпращат в АСП, а са част от досиетата на потребителя и асистента.

В месечния отчет на асистента се отразява часовата заетост по дни. Извършваните дейности се описват най-общо, съобразно изготвения План-график.

Стела Любомирова: Здравейте, при назначаване на нови потребители след 1.09 по ПМС следва ли разходът да бъде за сметка на общините?

ВЪПРОС:   

Г-жа Стела Любомирова – сряда 25.09.2019 9:29

Здравейте, при назначаване на нови потребители след 1.09 по ПМС следва ли разходът да бъде за сметка на общините? Благодаря предварително за отговора!

ОТГОВОР:

Уважаема госпожо Любомирова,

Съгласно § 1 от Заключителните разпоредби на ПМС № 180 от 18.07.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2019 г., е изменен чл. 19 на ПМС №344/2018 г., чиято промяна касае удължаване на срока за предоставяне на социалните услуги "Личен асистент", "Социален асистент" и "Домашен помощник", финансирани със средства от държавния бюджет.

До 31.12.2019 г. услугите „личен асистент“, „социален асистент“ и „домашен помощник“ могат да се предоставят на потребители, които към 31.08.2019 г. ползват услугите по ПМС №344 и при отпадане на потребители, не се включват нови.

От 01.09.2019 г. се предоставя механизма лична помощ, съгласно разпоредбите на Закона за личната помощ.

Община Чавдар: В направлението от Дирекция "Социално подпомагане" са определени 122 часа на лице с увреждане. Как да разпределим всичките часове, като умножим 5,5 часа дневно по 21 дни месечно се получава 115,5 часа.

ВЪПРОС:   

Община Чавдар – петък 20.9.2019 9:05

Здравейте,

В направлението от Дирекция "Социално подпомагане" са определени 122 часа на лице с увреждане.

въпрос: Как да разпределим всичките часове, като умножим 5,5 часа дневно по 21 дни месечно се получава 115,5 часа. Останалите 6,5 часа може ли да ги разпределим за други дейности свързани с обслужването на ползвателя?

или по друг начин зададен въпроса: Трябва ли да разпределим всички часове от направлението?

ОТГОВОР:

Механизмът лична помощ гарантира възможност на хората с увреждания да изберат от кого, кога, къде и по какъв начин да се осъществят дейностите.

План-графикът за изпълнение на механизма лична помощ се изготвя с участието на потребителя и асистента. В него се регламентират дейностите, които асистентът трябва да извършва и се определя приблизителна дневна заетост и часови диапазон.

Ползвателят на личната помощ, негов законен представител или упълномощено лице може да управлява и разпределя в рамките на месеца индивидуално определените часове, съгласно сключеното тристранно споразумение и План-графика.

Доставчикът на лична помощ е длъжен предостави на ползвателя на личната помощ всички часове, определени в направлението.

Снежанка Камбурова: Моля за информация във връзка с прилагане на Механизма за лична помощ каква трябва да е минималната степен на образование на личния асистент, тъй като никъде в Закона за личната помощ, НАРЕДБА № РД-07-7 от 28 ЮНИ 2019 г. и Методичес

ВЪПРОС:   

Снежанка Камбурова – 13.09.2019 г.

Здравейте,

Моля за информация във връзка с прилагане на Механизма за лична помощ каква трябва да е минималната степен на образование на личния асистент, тъй като никъде в Закона за личната помощ, НАРЕДБА № РД-07-7 ОТ 28 ЮНИ 2019 Г. и Методическите указания за предоставяне на лична помощ не е описано като изискване към кандидатите за асистенти.

ОТГОВОР:    

Уважаема госпожо Камбурова,

В чл. 25 от Закона за личната помощ са посочени изискванията към кандидатите за асистенти. Кандидатът за асистент подава до доставчик на лична помощ заявление по образец, към което прилага:

1. автобиография;

2. копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация, че няма сключен трудов договор;

3. декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ.

Доставчикът на лична помощ извършва събеседване с кандидата за асистент, по време на което трябва да се преценят качествата и възможностите на асистента да осигурява необходимата подкрепа за задоволяване на потребностите от личен, домашен и/или социален характер на ползвател на лична помощ.

Община Гърмен: Възможно ли е едно и също лице да бъде назначено по ПМС 344 в една община на 4 часов работен ден и едновременно да бъде назначен като асистент по реда на ЗЛП в друга община, в която има настоящ адрес?

ВЪПРОС:   

Община Гърмен – 05.09.2019 г.

Имаме следния казус в община Гърмен:

Канидадат за личен асистент е назначен по ПМС 344 в друга община на 4 часов работен ден. Там е назначен по постоянен адрес.

В нашата община е подал заявление за асистент по реда на Закона за личната помощ, където има настоящ адрес.

Възможно ли е едно и също лице да бъде назначено по ПМС 344 в една община на 4 часов работен ден и едновременно да бъде назначен като асистент по реда на ЗЛП в друга община, в която има настоящ адрес?

ОТГОВОР:    

Съгласно чл. 111 от КТ работникът или служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение (външно съвместителство), освен ако не е уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по основното му трудово правоотношение. Подробни указания по отношение сключването на трудови договори са публикувани на електронната страница на Агенцията за социално подпомагане, в рубриката „Механизъм лична помощ“.

Вилдан Калканова: Може ли да си вземем резервите от бюджета по ПМС №344/20.12.2018 г., които са ни за болни хора, но нямат ТЕЛК с чужда помощ и ако има и други такива желаещи или продължаваме до края на годината само с тези, с които вече имаме стари догов

ВЪПРОС:   

Вилдан Калканова – 03.09.2019 г.

Здравейте, бих искала да Ви попитам понеже при нас повечето от потребителите ни по ПМС -то които имаха телк с чужда помощ им направиха оценки от АСП и вече минаха по Закона за личната помощ, а тези от ПМС - си продължават така както са до сега и тъй като са ни предоставили същия бюджет както ни беше до сега, дали може да си вземем резервите които са ни болни хора но нямат телк с чужда помощ и ако има и други такива желаещи или продължаваме до края на годината само с тези които вече имаме стари договори до края на годината.

ОТГОВОР:    

Уважаема госпожо Калканова,

Услугите „личен асистент“, „социален асистент“ и „домашен помощник“ по реда на Постановление на Министерския съвет №344/20.12.2018 г. могат да се предоставят на потребители, които към датата на влизане в сила на анекса ползват услугите и при отпадане на потребители, не се включват нови.

Петя Чапевова: Допустимо ли е да обявим прием за идентифициране на нуждаещи се нови потребители и включването им по ПМС 344/21.12.2018 г., съответно сключване на нови трудови договори с посочените от потребителите асистенти?

ВЪПРОС:   

Петя Чапевова – 03.09.2019 г.

Здравейте!

След включване на част от потребителите, получаващи досега услугата ЛА и ДП по ПМС 344/21.12.2018г.

в Механизма лична помощ, беше освободен финансов ресурс, съгласно Анекса за удължаване на услугата по ПМС.

Общината спазва разработените вътрешни правила, според които при наличие на финансов ресурс е допустимо, след провеждане на комисия за разглеждане на нов неотложен случай на потребител в тежко положение и невъзможност да се самообслужва и направена социална оценка, да бъде включен и съгласувано с него да му бъде насочен и назначен нов личен асистент. В анекса обаче има един абзац, който гласи: недопустимо е разширяване на услугата.

Въпросът ми е следния:

Съгласно подписания анекс има предвидени средства за 50 ЛА, в момента след преминаване по Механизма, остават наполовина. Допустимо ли е да обявим прием за идентифициране на нуждаещи се нови потребители и включването им по ПМС, съответно сключване на нови трудови договори с посочените от потребителите асистенти?

Благодаря предварително!

ОТГОВОР:    

Уважаема госпожо Чапевова,

Услугите „личен асистент“, „социален асистент“ и „домашен помощник“ по реда на Постановление на Министерския съвет №344/20.12.2018 г. могат да се предоставят на потребители, които към датата на влизане в сила на анекса ползват услугите и при отпадане на потребители, не се включват нови.

Марияна Маринова: Дете с 95 % ЧП, което съда настанява при бабата и дядото и по тази причина ползва 420 лв. месечна помощ - въпросът ми е какво трябва да изпишат в заявление-декларацията /приложение № 1 от Наредбата/ като сума?

ВЪПРОС:   

Марияна Маринова - 09.09.2019 г.

Здравейте отново,

с писмо с Ваш Изх. № 08-00-8643/04.09.2019 г. ни уведомявате, че пред АСП ще се представямe заявление - декларация за съгласие от кандидати за ползватели МЛП, само за деца доколкото разбирам. В заявление-декларация /приложение 1 от наредбата/ в раздел II, т.1 безусловно давам съгласие .......... /цифром и словом/ .... -

имаме дете със 95 % ЧП, което съда настанява при бабата и дядото и по тази причина ползва 420 лв. месечна помощ - въпросът ми е какво трябва да изпишат в заявлението като сума?

ОТГОВОР:    

Уважаема госпожо Маринова,

Съгласно чл. 13, ал. 2 от Закона за личната помощ когато ползвател на лична помощ е дете с увреждания, което получава месечни помощи по чл. 8д, ал. 5, т. 2 от Закона за семейни помощи за деца, в заявление-декларацията по ал. 1 заявителят дава съгласие до 380 лв. от помощта – като конкретният размер съответства на определения брой часове в индивидуалната оценка на потребностите, да се превеждат на кмета на общината от Агенцията за социално подпомагане, след сключването на трудовия договор и определяне на асистент на детето с увреждания. Средствата са за сметка на ежегодно определения със закона за държавния бюджет на Република България размер на месечната помощ по чл. 8д, ал. 5, т. 2 от Закона за семейни помощи за деца и за часовете, определени в направлението по чл. 25, ал. 2 от Закона за хората с увреждания. Копие от заявлението се изпраща служебно в Агенцията за социално подпомагане. Въз основа на съгласието в заявлението Агенцията за социално подпомагане превежда сумата на кмета на общината.

Месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане се предоставят, независимо от доходите на семейството, и на семействата на роднини или близки и приемните семейства, при които са настанени деца с трайни увреждания по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето по реда на чл. 8д, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца и те не попадат в обхвата на чл. 8д, ал. 5 т. 2 от същия. В посочения от Вас случай, в заявлението-декларация за включване в механизма лична помощ в раздел II, т. 1 заявителят не трябва да посочва сума, тъй като не получава месечната помощ по чл. 8д, ал. 5, т. 2 от Закона за семейни помощи за деца.

Светослав Войнов: Мога ли да бъда личен асистент на детето си в остатъка от предоставените за лична помощ часове, в които детето не е ангажирано със социалния асистент? Има ли дублиране на услугата личен асистент със социален асистент?

ВЪПРОС:   

Светослав Войнов – 03.09.2019 г.

Здравейте,

Майка съм на дете със степен на увреждане 85% с чужда помощ. Детето посещава масово училище със социален асистент в рамките на учебното време. Социалният асистент е на трудов договор одобрен от общината. Бях личен асистент на детето си до 31.08.2019 г.

Кандидатствах за лична помощ и получихме 135 часа месечно. Мога ли да бъда личен асистент на детето си в остатъка от предоставените за лична помощ часове, в които детето не е ангажирано със социалния асистент? Има ли дублиране на услугата личен асистент със социален асистент?

ОТГОВОР:

Личната помощ е механизъм за подкрепа на хора с увреждания за упражняване на правата им, за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности от личен, домашен или социален характер и за преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения.

Съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба №РД-07-7 от 28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ ползвател на механизма лична помощ не може да получава друга подкрепа за задоволяване на същите потребности, финансирана по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от държавния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма.

По смисъла на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане „Личен асистент" е лице, полагащо почасови грижи в домашна среда на деца/пълнолетни лица с трайни увреждания и на лица над 65-годишна възраст в невъзможност за самообслужване, с цел подпомагане на задоволяването на ежедневните им потребности от битов и социален характер.

"Социален асистент" е лице, предоставящо почасови услуги в домашна среда на деца/пълнолетни лица с трайни увреждания и на лица над 65-годишна възраст с ограничения или невъзможност за самообслужване, подпомагащи задоволяване на потребностите им от организация на свободното време, спомагателни дейности и социално включване.

За повече информация трябва да се обърнете към общината по настоящия Ви адрес като доставчик на лична помощ и работодател на социалния асистент, тъй като доставчикът на лична помощ има ангажимент да извършва проверки за наличие/липса на двойно финансиране.

Как при подадено заявление и посочен асистент, който няма сертификат, че може да изпълнява тази дейност можели да бъде назначен за личен асистент?

ВЪПРОС:   

03.09.2019 г.

Здравейте,

Тъй като това е нов механизъм искам да попитам как при подадено заявление и посочен асистент който няма сертификат че може да изпълнява тази дейност можели да бъде назначен за личен асистент. Също така след като се направи тристранното споразумение между общината, асистента и ползвателя то ли се регистрира в НОИ или се регистрира трудовия договор заедно с споразумението за да може да бъде назначен асистента.

ОТГОВОР:

В чл. 25 от Закона за личната помощ са посочени изискванията към кандидатите за асистенти, като няма задължително изискване да е преминал обучение. Доставчикът на лична помощ може да провежда обучение на асистентите и ползвателите на лична помощ по ред, определен с наредбата по чл. 17 от Закона за личната помощ. В срок до края на следващия работен ден от сключване на трудовия договор по чл. 14, ал. 5 от ЗЛП, но не по-късно от последния работен ден на месеца, оправомощен от кмета на съответната община/район служител, изпраща в НОИ, по електронен път чрез уеб-базираното приложение, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), с ЕИК на общината/района:

1.копие от приетото заявление–декларация за предоставяне на лична помощ, съдържащо даденото съгласие по чл. 13, ал. 3 от ЗЛП;

2. информация за сключения трудов договор по чл. 14, ал. 5 от ЗЛП за предоставяне на лична помощ със съдържание съгласно приложение № 4 към настоящото споразумение;

Рени Евстатиева: Въпрос относно отговорността за евентуалните забавяния при включване в механизма лична помощи и щетите произтичащи от тях за хората в неравностойно положение и техните асистенти?

ВЪПРОС:   

Рени Евстатиева – 02.09.2019 г.

От 01.09.2019 година официално стартира закона за личната помощ и съответно би трябвало да се назначат от общините в краткосрочен план хората подали молби за това съобразно желанията на потребителите по същия закон! За съжаление в много от общините това се бави и съответно ще ощети същите потребители и хората посочени от тях за техни лични асистенти! Какво ще предприемете по въпроса и ако не е от компетенциите на агенцията, която е свършила работата си, като служителите и по места са изработили личните оценки на потребителите чия ще е отговорността за евентуалните забавяния и щетите произтичащи от тях за хората в неравностойно положение и техните асистенти?

ОТГОВОР:

Уважаема госпожо Евстатиева,

В Наредба №РД-07-7 от 28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ са посочени сроковете за подготвяне и сключване на споразуменията между ползвателите, асистентите и кметовете на общините, както и за сключване на трудовите договори с асистентите. Важно уточнение е, че изпълнението на трудовите договори задължително започва от първо число на месеца, следващ месеца на сключването им. В Глава осма от Закона за личната помощ са регламентирани и контролните функции на министъра на труда и социалната политика, кметовете на общини и доставчиците на лична помощ и на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, както и санкциите при нарушаване разпоредбите на закона.

Десислава Рангелова: Може ли да бъде назначен асистент без да има удостоверение, че може да работи като такъв?

ВЪПРОС:   

Десислава Рангелова – 02.09.2019 г.

Здравейте. Относно механизма лична помощ имам следния въпрос.

Може ли да бъде назначен асистент без да има удостоверение, че може да работи като такъв?

ОТГОВОР:

Уважаема госпожо Рангелова,

В чл. 25 от Закона за личната помощ са посочени изискванията към кандидатите за асистенти, като няма задължително изискване да е преминал обучение. Доставчикът на лична помощ може да провежда обучение на асистентите и ползвателите на лична помощ по ред, определен с наредбата по чл. 17 от Закона за личната помощ.

​Катерина Димитрова: Възлагане на дейностите на доставчик на личната помощ на физически лица и юридически лица

ВЪПРОС:   

Катерина Димитрова – 27.08.2019 г.

Здравейте!

Имаме създаден Център за почасово предоставяне на услуги в домашна среда, чрез който се предоставят социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и Домашен помощник“ по ПМС №344, като назначаването на асистентите се извършва в Центъра, който е към Общината, но извън структурата на същата.

Интересува ме кой следва да извършва назначаването на личните асистенти по механизма за предоставяне на лична помощ по тристранното споразумение между НОИ, АСП и Общината, т.е. кой следва да сключва трудовите договори с асистентите и да начислява заплатите на същите – този създаден и действащ Център за почасово предоставяне на услуги в домашна среда към общината или звената „Човешки ресурси“ и „ТРЗ“ в общината.

Интересува ме и дали тези лични асистенти следва да са в структурата на общината или извън нея.

Предварително благодаря за отговорите!

ОТГОВОР:    

Уважаема госпожо Димитрова,

Съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за личната помощ доставчик на личната помощ по закона е общината по настоящия адрес на ползвателя. Кметът на общината с договор може да възложи дейностите на доставчик на личната помощ на:

1. български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица;

2. физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Кметът на общината, като доставчик на лична помощ определя със своя заповед длъжностни лица, които да осъществяват всички дейности, свързани с механизма лична помощ.

Павлина Азманова-Доганова: Въпроси относно потребители на услугите по ПМС 344/21.12.2018 год. и асистенти, работещи в момента по ПМС 344 , средства за обучение

ВЪПРОСИ:   

Павлина Азманова-Доганова - пон 12.8.2019 11:06

Искам да задам няколко въпроса, относно механизма за личната помощ, а те са:

- Има кандидат, който е потребител на услугите по ПМС 344/21.12.2018 год., а сега има направление за включване в механизма. Въпроса ми е следния: това лице може ли да продължи ползването на услугите по ПМС 344 / ПМС 180/18.07.2019 год. до 31.12.2019 година или трябва да подаде заявление за включване в механизма.

- Има кандидат, който има направление за включване в механизма, но е посочил асистент, който в момента работи по ПМС 344 и обслужва трима потребители, с уплътнено работно време 8 часа. Възможно ли е да се сключи втори трудов договор с този асистент, като втория е по механизма със същият работодател - община Копривщица.

- Ако има кандидат асистенти без необходимата квалификация, при нужда от обучение, средствата за обучение, чия сметка са: на общината доставчик или на АСП?

ОТГОВОРИ:

- Съгласно § 4, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за личната помощ, до предоставянето на лична помощ хората с трайни увреждания, които ползват социалните услуги "Личен асистент", "Социален асистент" и "Домашен помощник", финансирани със средства от държавния бюджет, продължават да ги ползват по досегашния ред.

- С един асистент не може да се сключат два трудови договора от един работодател за изпълнението на една и съща или сходна дейност, каквито са услугите в домашна среда „личен асистент“, социален асистент“ и „домашен помощник“, финансирани по реда на ПМС №344/2018 г. и като асистент по реда на Закона за личната помощ (съобразно чл. 110 от КТ).

- Средствата за обучение са за сметка на доставчика на лична помощ.

Зорница Цанева: Интересува ме как стои въпросът за хората, които участват в ПМС344-2018г. и биха искали да си подадат документите за Механизмът за лична помощ от 01.09.2019 г.?

ВЪПРОС:   

Зорница Цанева - пон 12.8.2019 10:09

Здравейте! Интересува ме как стои въпросът за хората, които участват в ПМС344-2018г. и биха искали да си подадат документите за Механизмът за лична помощ от 01.09.2019г.? Да приемаме ли документи и това означава прекратяваме старите договори на 31.08.2019г. и стартират по новият механизъм от 02.09.2019г., нали така? Ако има някакви други указания и начин за преместване от едната програма в другата дайте информация.

Също така продължаването на ПМС344 как точно ще се осъществи? Благодаря предварително!

ОТГОВОР:

Лицата, които ползват услугите по ПМС №344/2018 г. имат право да подадат заявление за включване в механизма лична помощ. Договорите им по ПМС №344 са със срок до 31.08.2019г. и в този случай няма да бъдат сключвани нови по ПМС №180, а ще се пристъпи към изпълнение на действията по механизма лична помощ.

За продължаване на ПМС №344 ще бъде подписан анекс между АСП и общината. Въз основа на анекса с асистентите се сключва допълнително споразумение към трудовите договори, със срок - от 01.09.2019 г. до 31.12.2019 г. (А. В.)

Община Гурково: Въпроси относно приложение № 4 Заявление-декларация за кандидатстване за асистент по реда на ЗЛП, Приложение №1 заявление-декларация за включване в механизма лична помощ, План-график, неразделна част от Тристранното споразумение, обучения

ВЪПРОС:   

Община Гурково - пон 12.8.2019 12:12

Здравейте,

Нямахме късмета да се запишем на организираните обучения от НСОРБ, поради липсата на свободни места.

Имаме няколко въпроса относно механизма ЛП, които с времето най-вероятно ще станат повече, но за сега:

 1. В приложение № 4 Заявление - декларация за кандидатстване за асистент по реда на ЗЛП - Социален статус на кандидата - как ще се удостоверява проверката по служебен път?
 2. Съгласно методическите указания заявленията - декларации се завеждат в дневник. Този дневник, има ли задължителни атрибути, или могат да минават през деловодната система на общината?
 3. В Приложение №1 в заявление - декларация за вкл. в механизма ЛП по реда на ЗЛП - в раздел V т. 2 какво точно трябва да изпише - общия брой часове или изходящия номер на насочващото писмо с общ брой часове? а в. раздел V т. 3. от същото приложение "Други документи" - какво би следвало да представят кандидатите за ползватели /пълномощно или .../?
 4. План-график, неразделна част от Тристранното споразумение - какво трябва да включва - освен работното време - по часове, какви дейности ще извършва, всеки ден, за цял месец, то е ясно че всеки потребител има различни индивидуални потребности и че с помощта на ползвателя и асистента ще го изготвим!
 5. Относно обученията, кандидатите за личен асистент, които нямат образование, не могат да пишат и четат в какво ще се състои обучението?

ОТГОВОР:

 1. Проверката за трудова заетост се осъществява в НАП.
 2. Дневникът няма задължителни реквизити. Възможно е да се ползва и деловодната система на общината
 3. В раздел V, т. 2 от Приложение №1 към Наредбата за включване в механизма лична помощ (заявление - декларация за включване в механизма лична помощ) трябва да изпише наименованието на дирекция „Социално подпомагане“, която е издала направлението, а в раздел V, т. 3 (Други документи) се описват всички други приложени документи, включително пълномощно.
 4. План-графикът трябва да включва дейностите, за които ще се осъществява подкрепа, разпределени по работни дни и часове.
 5. Обучението може да се провежда за придобиване на умения за изпълнение на дейностите по предоставяне и ползване на механизма лична помощ. (А. В.)

Община Златоград: Как си формира основното месечно трудово възнаграждение на личен асистент?

ВЪПРОС:   

Община Златоград - вт 13.8.2019 9:44

Здравейте искам да попитам как си формира заплата на асистентите че се обърках:

По Методическите указания пише основното възнаграждение, формирано на база минималната часова работна заплата за съответната година / 560/168=3,33 лв / умножена по реално отработените часове на лицето за съответния месец.

По закона за лична помощ по чл. 31 ал.1 Коефициент 1,4 от минималната часова работна заплата , установена за страната за съответната година /560/168=3,33*1,4=4,66 лв. умножена по реално отработените часове на лицето за съответния месец.

Допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж, в размер на не повече от 0,6% от основното трудово възнагражение е само върху стажа им като асистент или върху целия им профисионален стаж и как стоят нещата при пенсионерите.

ОТГОВОР:

Основното месечно трудово възнаграждение на асистента, за което се сключва трудовия договор, се формира, като определения в направлението месечен брой часове за лична помощ се умножи по часовата ставка, определена на база на минималната работна заплата - за 2019 г. часовата ставка е в размер на 3.37 лв.

Съгласно § 2, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за личната помощ, до 31.12.2020 г. коефициентът на часовата ставка за положен труд по чл. 31 за 2019 г. е 1,0, а за 2020 г. коефициентът е 1,2.

Допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж, в размер на не повече от 0,6% от основното трудово възнаграждение е върху професионалния стаж. (А.В.)

Община Чавдар: Ако дадено лице е преминало оценка от ДСП и има издадено направление, а в момента ползва услугата по ПМС 344, от 01.09.2019 коя услуга ще ползва ?

ВЪПРОС:   

Община Чавдар - пет 9.8.2019 15:51

Здравейте, пиша ви от община Чавдар. Имам следния въпрос във връзка с прилагане на наредбата.

Ако дадено лице е преминало оценка от ДСП и има издадено направление, а в момента ползва услугата по ПМС 344, от 01.09.2019 коя услуга ще ползва ?

Желая ви успешен ден!

ОТГОВОР:

Съгласно § 4, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за личната помощ, до предоставянето на лична помощ хората с трайни увреждания, които ползват социалните услуги "Личен асистент", "Социален асистент" и "Домашен помощник", финансирани със средства от държавния бюджет, продължават да ги ползват по досегашния ред.

В случай, че лицето с увреждане ползва услуга по ПМС №344/2018 г., не е подало в общината заявление-декларация за включване в механизма лична помощ, то може да продължи да ползва услуга в домашна среда по реда на ПМС №344/2018 г. (А.В.)

Община Кюстендил: Допустимо ли е лице, което притежава ЕР на ТЕЛК със 100% ЧП, отговарящо на целевата група за включване в механизма лична помощ и има издадено направление с определени часове, да не се възползва от механизма лична помощ, а да продължи да

ВЪПРОС:

Община Кюстендил - пон 12.8.2019 15:07

Община Кюстендил предоставя социалната услуга „Личен асистент” по ПМС 344/2018 г. на 117 потребители, отговарящи на целевата група за включване в механизма лична помощ.
Моля за отговор:
Допустимо ли е лице, което притежава ЕР на ТЕЛК със 100% ЧП, отговарящо на целевата група за включване в механизма лична помощ и има издадено направление с определени часове, да не се възползва от механизма лична помощ, а да продължи да ползва социалната услуга "Личен асистент" от 01.09.2019 г. до 31.12.2019 г. по ПМС 180/18.07.2019 г.


ОТГОВОР:

Съгласно § 4, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за личната помощ, до предоставянето на лична помощ хората с трайни увреждания, които ползват социалните услуги "Личен асистент", "Социален асистент" и "Домашен помощник", финансирани със средства от държавния бюджет, продължават да ги ползват по досегашния ред.

В случай, че лицето с увреждане ползва услуга по ПМС №344/2018 г., не е подало в общината заявление-декларация за включване в механизма лична помощ, то може да продължи да ползва услуга в домашна среда по реда на ПМС №344/2018 г.(А.В.)