logobgr

Семейни помощи

Условията за отпускане на семейни помощи при бременност, раждане и отглеждане на деца са регламентирани в Закона за семейни помощи за деца и Правилника за неговото прилагане.

Семейните помощи са средства в пари или в натура, които подкрепят семейства с ниски доходи за отглеждането на техните деца.

Отпускат се от дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на семейството, в зависимост от семейния статус, въз основа на подадено заявление-декларация по образец с приложени съответни нормативно регламентирани документи, удостоверяващи необходимите обстоятелства за право на конкретната помощ.

Размерите на помощите за деца се определят със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година и се финансират изцяло от държавния бюджет.

За всяка помощ е възприет разграничителен критерий и конкретно определени условия, съобразени с предназначението ѝ. По-голямата част от семейните помощи се предоставят без доходен критерий. Само три от тях се отпускат след доходен тест, определен за целта в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, но не по-малък от предходната година. Еднократната помощ при бременност и месечните помощи за отглеждане на дете до навършване на една година през 2024 г. се предоставят на семейства със средномесечен доход на член от семейството през предходните 12 месеца преди подаване на заявлението-декларация по-нисък или равен на 810 лева. Месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, се предоставят при двоен доходен критерий, в зависимост от който се определя и размерът на помощта. През 2024 г. на семействата със средномесечен доход на член от семейството по-нисък или равен на 710 лв. се предоставя пълния размер на месечните помощи по чл. 7 от ЗСПД. За семействата с доход между 710,01 лв. и 810 лв., включително, помощта е в размер 80 на сто от пълния размер на помощта.

Независимо от доходите на семейството семейните помощи се предоставят за:

  • деца с трайни увреждания;
  • деца със или без право на наследствена пенсия от починал родител;
  • деца, настанени в семейства на роднини, близки или в приемни семейства;
  • деца, които се отглеждат от техните самотни осиновители.

Документи

Заявления-декларации за получаване на помощи по Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД)

Приложение 1. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ при бременност по реда на чл. 5а от ЗСПД
Приложение 1. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ при бременност по реда на чл. 5а от ЗСПД 28 KB
Приложение 2. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ при раждане на дете по реда на чл. 6 от ЗСПД
Приложение 2. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ при раждане на дете по реда на чл. 6 от ЗСПД 27 KB
Приложение 3 Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за отглеждане на близнаци по реда на чл. 6а от ЗСПД
Приложение 3 Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за отглеждане на близнаци по реда на чл. 6а от ЗСПД 27 KB
Приложение 4 Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ при осиновяване на дете по реда на чл. 6б от ЗСПД
Приложение 4 Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ при осиновяване на дете по реда на чл. 6б от ЗСПД 23 KB
Приложение 5 Заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по реда на чл. 7 от ЗСПД
Приложение 5 Заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по реда на чл. 7 от ЗСПД 38 KB
Приложение 6 Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ по реда на чл. 7, ал. 13  от ЗСПД
Приложение 6 Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ по реда на чл. 7, ал. 13 от ЗСПД 27 KB
Приложение 7 Заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8 от ЗСПД
Приложение 7 Заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8 от ЗСПД 32 KB
Приложение 8 Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение по реда на чл. 8в от ЗСПД
Приложение 8 Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение по реда на чл. 8в от ЗСПД 32 KB
Приложение 9 Заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете с трайни увреждания по реда на чл. 8д от ЗСПД
Приложение 9 Заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете с трайни увреждания по реда на чл. 8д от ЗСПД 28 KB
Приложение 10 Заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител по реда на чл. 8е от ЗСПД
Приложение 10 Заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител по реда на чл. 8е от ЗСПД 32 KB
Приложение 11 Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи, втори, трети и четвърти клас по реда на чл. 10а от ЗСПД
Приложение 11 Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи, втори, трети и четвърти клас по реда на чл. 10а от ЗСПД 29 KB
Приложение 12 Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас по реда на чл. 10б от ЗСПД
Приложение 12 Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас по реда на чл. 10б от ЗСПД 26 KB
Приложение 13 Заявление-декларация за издаване на удостоверение за пътуване с железопътния и автобусния транспорт в страната за многодетни майки по реда на чл. 8г  от ЗСПД
Приложение 13 Заявление-декларация за издаване на удостоверение за пътуване с железопътния и автобусния транспорт в страната за многодетни майки по реда на чл. 8г от ЗСПД 22 KB
Приложение 14  Заявление-декларация за изплащане на еднократна помощ за пътуване с железопътния и автобусния транспорт в страната за многодетни майки по реда на чл. 8г  от ЗСПД
Приложение 14 Заявление-декларация за изплащане на еднократна помощ за пътуване с железопътния и автобусния транспорт в страната за многодетни майки по реда на чл. 8г от ЗСПД 21 KB

Приложения към Правилникa за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (ППЗСПД)

Приложение №3. Към чл. 10, ал. 3, т. 2 и чл. 25, ал. 2. Т. 2 Удостоверение за осигурителен стаж на бременната жена/майката
Приложение №3. Към чл. 10, ал. 3, т. 2 и чл. 25, ал. 2. Т. 2 Удостоверение за осигурителен стаж на бременната жена/майката 14 KB
Приложение №4 към чл. 17, ал. 7 – Справка от учебното заведение за допуснати отсъствия от ученика/ученичката без уважителни причини
Приложение №4 към чл. 17, ал. 7 – Справка от учебното заведение за допуснати отсъствия от ученика/ученичката без уважителни причини 13 KB
Приложение №7 към чл. 17, ал. 4 – Удостоверение от детската градина/училището, удостоверяващо, че детето е записано в подготвителна група за задължителна предучилищна подготовка или като ученик/ученичка
Приложение №7 към чл. 17, ал. 4 – Удостоверение от детската градина/училището, удостоверяващо, че детето е записано в подготвителна група за задължителна предучилищна подготовка или като ученик/ученичка 13 KB
Приложение №8 към чл. 17, ал. 8 – Справка от детската градина/училището, удостоверяваща че детето е допуснало отсъствия без уважителни причини.
Приложение №8 към чл. 17, ал. 8 – Справка от детската градина/училището, удостоверяваща че детето е допуснало отсъствия без уважителни причини. 13 KB
Приложение №11 Заявление за изплащане на реализирани ваучери от доставчик на стоки или услуги
Приложение №11 Заявление за изплащане на реализирани ваучери от доставчик на стоки или услуги 14 KB