logobgr

Регистър на видовете социални услуги, финансирани от държавния бюджет

Социални услуги, които се предоставят в общността

"Дневен център за пълнолетни лица с увреждания" е форма за подкрепа на пълнолетни лица с трайни увреждания, в който се създават условия за обслужване, отговарящи на ежедневните и рехабилитационните им потребности, както и на потребностите от организация на свободното време. Потребителите се подпомагат от професионалисти с цел социално включване и превенция на настаняването им в специализирана институция. В случаите, когато предоставянето на услугите е седмично, обслужването на потребителите е от понеделник до петък.

Услугите в дневния център се предоставят полудневно или целодневно.

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания 57 KB

"Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – седмична грижа" е форма за подкрепа на пълнолетни лица с трайни увреждания, в който се създават условия за обслужване, отговарящи на ежедневните и рехабилитационните им потребности, както и на потребностите от организация на свободното време. Потребителите се подпомагат от професионалисти с цел социално включване и превенция на настаняването им в специализирана институция.

Предоставянето на услугите е седмично, обслужването на потребителите е от понеделник до петък.

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – седмична грижа
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – седмична грижа 31 KB

„Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“

Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания
Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания 9 KB

„Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“

Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания
Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания 39 KB

"Дневен център за стари хора" е форма на социална услуга за подкрепа на лица, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно чл. 68, ал. 1 – 3 от Кодекса за социално осигуряване, свързана с предоставяне на храна и подпомагане на социалното им включване.

Дневен център за стари хора
Дневен център за стари хора 38 KB

"Център за социална рехабилитация и интеграция" е форма на почасова подкрепа на пълнолетни лица, свързана с извършване на рехабилитация и социални и психологически консултации, съдействие за професионално ориентиране и реализация, възстановяване на умения за водене на самостоятелен живот, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване, включително за хора със зависимости.

Център за социална рехабилитация и интеграция за лица
Център за социална рехабилитация и интеграция за лица 63 KB
Център за социална рехабилитация и интеграция за лица (с приоритет възрастни и деца с нисък ръст)
Център за социална рехабилитация и интеграция за лица (с приоритет възрастни и деца с нисък ръст) 30 KB

"Приют" е форма на социална услуга, предоставяна за срок не повече от 3 месеца в рамките на календарната година за определена част от денонощието (от 17,00 ч. на текущия ден до 10,00 ч. на следващия ден) на бездомни лица и семейства при неотложна необходимост от задоволяване на базовите им потребности, свързани с осигуряване на подслон, храна, хигиена и социално консултиране.

Приют
Приют 38 KB

“Център за настаняване от семеен тип" е място за живот в среда, близка до семейната, за ограничен брой лица – не повече от 15. Центърът може да се ползва в комбинация с други социални, здравни, образователни и други услуги и в съответствие с потребностите на настанените лица. В центъра се предоставя подкрепа на деца със/без увреждания, младежи или пълнолетни лица с висока степен на зависимост от грижа и на стари хора.

Съгласно действащите разпоредби, до навършване на 25 годишна възраст лицето се счита за „младеж“, което означава, че същото има възможност да бъде насочвано и към социални услуги за пълнолетни лица, и към такива за младежи. Съгласно § 1, т. 25. oт Закона за социалните услуги, „пълнолетни лица с трайни увреждания" са лица с определени 50 и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане.

Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания
Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания 36 KB
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства 56 KB
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция 47 KB
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания 45 KB
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост 56 KB

"Център за настаняване от семеен тип за стари хора" е място за живот в среда, близка до семейната, за ограничен брой лица – не повече от 15. Центърът може да се ползва в комбинация с други социални, здравни, образователни и други услуги и в съответствие с потребностите на настанените лица. 
В центъра се предоставя подкрепа на лица, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно чл. 68, ал. 1 – 3 от Кодекса за социално осигуряване.

Център за настаняване от семеен тип за стари хора
Център за настаняване от семеен тип за стари хора 40 KB

"Център за временно настаняване" е форма на социална услуга, предоставяна на бездомни лица за срок не повече от 3 месеца в рамките на календарната година. Центърът осигурява място за живеене, съдействие за включване в курсове за квалификация и преквалификация и други обучителни курсове и/или за намиране на работа, както и за социалната адаптация на потребителите.

Център за временно настаняване
Център за временно настаняване 41 KB

"Кризисен център" е комплекс от социални услуги за пълнолетни лица, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, които се предоставят за срок до 6 месеца и са насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране на потребителите или социално-психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса, включително чрез мобилни екипи за кризисна интервенция.
Когато лицето се придружава от дете и е негов родител или настойник, детето се настанява заедно с него.

Кризисен център
Кризисен център 31 KB

"Преходно жилище" е форма на социална услуга за пълнолетни лица с увреждания, осигуряваща настаняване на не повече от 8 лица и подкрепа от специалисти за придобиване на практически умения за водене на самостоятелен начин на живот и подготовката им за включване в живота на общността.

Преходно жилище
Преходно жилище 39 KB

"Наблюдавано жилище" е форма на социална услуга за пълнолетни лица с увреждания или лица от 18- до 25-годишна възраст, които са били настанени извън семейството по реда на Закона за закрила на детето, осигуряваща настаняване и условия за водене на самостоятелен начин на живот. Подкрепата на лицата от специалисти се осъществява извън услугата чрез психологически, социални, правни и трудови консултации. Капацитетът на услугата е до 6 места.

Наблюдавано жилище
Наблюдавано жилище 45 KB

"Защитено жилище за лица с психични разстройства" е форма на социална услуга за пълнолетни лица с психични разстройства с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 50%, които, подпомагани от специалисти, водят относително самостоятелен начин на живот в среда, близка до семейната. Капацитетът на услугата е до 8 места.
В защитеното жилище се настаняват лица, притежаващи ЕР на ТЕЛК.

Защитено жилище за лица с психични разстройства
Защитено жилище за лица с психични разстройства 54 KB

"Защитено жилище за лица с умствена изостаналост" е форма на социална услуга за пълнолетни лица с умствена изостаналост с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 50%, които, подпомагани от специалисти, водят относително самостоятелен начин на живот в среда, близка до семейната. Капацитетът на услугата е до 8 места. 
В защитеното жилище се настаняват лица, притежаващи ЕР на ТЕЛК.

Защитено жилище за лица с умствена изостаналост
Защитено жилище за лица с умствена изостаналост 69 KB

"Защитено жилище за лица с физически увреждания" е форма на социална услуга за пълнолетни лица с физически увреждания с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 50%, които, подпомагани от специалисти, водят относително самостоятелен начин на живот в среда, близка до семейната. Капацитетът на услугата е до 8 места.
"Физическо увреждане" е частична или пълна загуба на фина или груба двигателна способност на части от тялото, водеща до нарушена способност за придвижване, самообслужване и/или социална адаптация. Нарушаването на двигателната способност следва да е удостоверено с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Защитено жилище за лица с физически увреждания
Защитено жилище за лица с физически увреждания 43 KB

Специализирани институции за предоставяне на социални услуги

"Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост" е специализирана институция за хора с водеща диагноза "умствена изостаналост", установена с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, в която са създадени условия за обслужване, отговарящи на ежедневните, социалните и терапевтичните потребности и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти на потребителите.

Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост
Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост 35 KB

"Дом за пълнолетни лица с психични разстройства" е специализирана институция за хора с водеща диагноза, попадаща в обхвата на психичните разстройства, установена с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, в която са създадени условия за обслужване, отговарящи на ежедневните, социалните и терапевтичните потребности и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти на потребителите.

Дом за пълнолетни лица с психични разстройства
Дом за пълнолетни лица с психични разстройства 31 KB

"Дом за пълнолетни лица с физически увреждания" е специализирана институция за лица с физически увреждания, установени с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, в която са създадени условия за обслужване, отговарящи на ежедневните, социалните и терапевтичните потребности и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти на потребителите.
"Физическо увреждане" е частична или пълна загуба на фина или груба двигателна способност на части от тялото, водеща до нарушена способност за придвижване, самообслужване и/или социална адаптация. Нарушаването на двигателната способност следва да е удостоверено с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК

Дом за пълнолетни лица с физически увреждания
Дом за пълнолетни лица с физически увреждания 34 KB

"Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения" е специализирана институция за лица със сетивни нарушения, установени с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, в която са създадени условия за обслужване, отговарящи на ежедневните, социалните и терапевтичните потребности и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти на потребителите.

Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения
Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения 30 KB

"Дом за пълнолетни лица с деменция" е специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица с деменция или болест на Алцхаймер, установена с медицински протокол от ЛКК и/или с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Дом за пълнолетни лица с деменция
Дом за пълнолетни лица с деменция 32 KB

"Дом за стари хора" е специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно чл. 68, ал. 1 – 3 от Кодекса за социално осигуряване, включително на онези от тях, които са с физически увреждания и имат процент намалена работоспособност, установен с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Дом за стари хора
Дом за стари хора 48 KB