logobgr

Основни направления по закрила на детето - Приемна грижа

Приемната грижа цели да осигури временна грижа за деца в риск, като целта е децата да бъдат отглеждани в условията на сигурна, подкрепяща и стимулираща  семейна среда. Приемният родител не е носител на родителски права по отношение на настаненото в семейството му дете, но има задължението и ангажиментите да осигури на настаненото в семейството му дете добри грижи, спокойна среда, внимание, които да благоприятстват за неговото правилно развитие и личностно формиране. В периода на настаняването, приемното семейство и детето получават съдействие и подкрепа от страна на социалните работници от отдел „Закрила на детето“ и от доставчици на социални услуги. Целите на приемната грижа като социална услуга и мярка за закрила са: да осигури за определен период от време сигурна и безопасна семейна среда за дете в риск, която да допринесе за неговото пълноценно развитие; превенция на институционализацията и осигуряване на подкрепа за биологичните родители в кризисни ситуации; подготовка на деца, настанени в специализирани институции за реинтеграция в биологичното им семейство или осиновяване. Доставчик на услугата приемна грижа може да бъде ДСП, общината или друг лицензиран доставчик на социална услуга за деца.   

Развитие на приемна грижа

Общ брой утвърдени и вписани в регистъра приемни семейства към 31.12.2019 г. 2 227

От тях:

11 доброволни;

2 216 професионални

Общ брой настанени деца в приемнисемейства към 31.12.2019 г. – 1 948

От тях:

в доброволни приемни семейства;

1 946 професионални приемни семейства