logobgr

Приемна грижа

Приемната грижа цели да осигури временна грижа за деца в риск, като целта е децата да бъдат отглеждани в условията на сигурна, подкрепяща и стимулираща семейна среда. Приемният родител не е носител на родителски права по отношение на настаненото в семейството му дете, но има задължението и ангажиментите да осигури на настаненото в семейството му дете добри грижи, спокойна среда, внимание, които да благоприятстват за неговото правилно развитие и личностно формиране. В периода на настаняването, приемното семейство и детето получават съдействие и подкрепа от страна на социалните работници от отдел „Закрила на детето“ и от доставчици на социални услуги. Целите на приемната грижа като социална услуга и мярка за закрила са: да осигури за определен период от време сигурна и безопасна семейна среда за дете в риск, която да допринесе за неговото пълноценно развитие; превенция на институционализацията и осигуряване на подкрепа за биологичните родители в кризисни ситуации; подготовка на деца, настанени в специализирани институции за реинтеграция в биологичното им семейство или осиновяване. Доставчик на услугата приемна грижа може да бъде ДСП, общината или друг лицензиран доставчик на социална услуга за деца.   

Развитие на приемна грижа – 2022 г.  

 Общ брой утвърдени и вписани в регистъра приемни семейства към 31.12.2022 г. – 1 892

 От тях:

9 доброволни;

1 883 професионални 

Общ брой настанени деца в приемни семейства към 31.12.2022 г. – 1 593

От тях:

0  в доброволни приемни семейства;

1 593 в  професионални приемни семейства