logobgr

ОБЯВА за подбор на кандидати за осигуряване на високотехнологични помощни средства по проект „Предоставяне на помощни средства за хората с трайни увреждания“

В периода 17.05.2024 – 17.07.2024 г. Агенцията за социално подпомагане (АСП) обявява процедура за подбор на кандидати за осигуряване на високотехнологични помощни средства по проект „Предоставяне на помощни средства за хората с трайни увреждания“ по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, финансиран по Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз.

Общата цел на проекта е насочена към насърчаване на дейностите по осигуряване на лична мобилност и достъпност за хора с трайни увреждания за тяхното социално приобщаване, като се отчитат и специфичните им потребности. Общата цел ще бъде постигната чрез предоставянето на високотехнологични помощни средства за подобряване на социално-икономическия статус, активността за социално приобщаване и създаване на по-добри възможности на хората с трайни увреждания за водене на независим начин на живот.

Очакван резултат по проекта: осигурена финансова подкрепа за около 3 300 лица с трайни увреждания като предпоставка за активно социално приобщаване чрез работа, труд, обучение, рехабилитация и др.

 

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СА:

  1. заявление за оценка по образец (Приложение № 1) от Методика за подбор на лица с трайни увреждания;
  2. експертно решение на Териториално-експертната лекарска комисия (ТЕЛК) или Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) с определена 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
  3. писмено задание на квалифициран медицински специалист или на лице с подходяща професионална квалификация, с което се определят специфичните проектни характеристики на изделието и предназначението му за употреба от конкретен пациент, и за което той носи отговорност съгласно §1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Закона за медицинските изделия, в случаите на заявена потребност за осигуряване на изделие, изработвано по поръчка;
  4. документ, удостоверяващ, че лицето е физически и психически годно да управлява вертикализираща електрическа инвалидна количка или електрически мотор за инвалидна количка, в случаите на заявена потребност за осигуряване на тези два вида високотехнологични изделия;
  5. други документи (медицински или относими към ползването на конкретното високотехнологично помощно средство, за ползване на услуги, за съответни трудови характеристики и т.н.), по преценка на лицето, които дават по-голяма яснота за неговото здравословно и функционално състояние, както и за възможностите му за интегриране в социална, трудова и/или образователна среда.

Документите се подават от 17.05.2024 г. до 17.07.2024 г. включително, (от понеделник до петък – от 9:00 ч. до 17:30 ч.) лично от кандидата или от упълномощено лице на кандидата, или от негов законен представител, на място в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето с увреждане, с писмо с известие за доставяне (обратна разписка) чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.), и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Документи, получени след 17.07.2024 г., няма да се разглеждат.

Образците на документи за кандидатстване може да изтеглите от следния линк Образци на документи за кандидатстване.

 

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Хора с трайни увреждания (деца и възрастни в трудоспособна възраст), съобразно заявената потребност, независимо дали са учащи, заети, безработни, икономически неактивни.

Изискване към кандидатите е да не са получили финансова подкрепа за задоволяване на заявена потребност от конкретното високотехнологично помощно средство, за което кандидатстват, с едни и същи разходи за идентични или сходни дейности, финансирани едновременно от институция, оперираща с публични средства, за подпомагане подобряване на социално-икономическия статус, активността за социално приобщаване и създаване на по-добри възможности за водене на независим начин на живот.

Всеки допустим кандидат може да подаде само едно заявление, в което да посочи само едно високотехнологично помощно средство в рамките на обявената процедура. Видовете високотехнологични помощни средства, от които кандидатът може да избира, са посочени в Приложение №5 от Методика за подбор на лица с трайни увреждания.

Детайлна информация за видовете високотехнологични помощни средства може да изтеглите от следния линк Информация за видовете високотехнологични помощни средства.

 

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТИТЕ

Оценката на потребността и полезността от осигуряване на високотехнологичните помощни средства за хора с трайни увреждания се изготвя в 30-дневен срок от подаване на документите за кандидатестване от Комисии за оценка, създадени в Регионалните дирекции за социално подпомагане, където ще се провеждат заседанията им. Оценката се изготвя след задължително провеждане на интервю с кандидата - на място в Комисията или дистанционно чрез средства за видеоконферентна връзка, по избор на кандидата.

В срок до 7 дни от изготвяне на оценката, Комисията за оценка издава експертна препоръка с ОДОБРЕНИЕ ИЛИ НЕОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗБРАНОТО ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНО ПОМОЩНО СРЕДСТВО.

Експертна препоръка с одобрение не означава получаване на високотехнологичното помощно средство.

След изготвяне на оценка на всички кандидати, Агенцията за социално подпомагане съвместно с екипа за управление на проект „Предоставяне на помощни средства за лица с трайни увреждания“ в Министерството на труда и социалната политика, създаден със заповед на министъра на труда и социалната политика, ще извърши процедура по подбор чрез класиране на всички кандидат-ползватели с издадена експертна препоръка с одобрение.

Подборът на кандидатите ще се извършва на база изчислената полезност на конкретното помощно средство спрямо степента на ограничена функционалност и работоспособност на кандидата по низходящ ред.

След приключване на подбора лицата ще се включват в списъци на одобрените ползватели по видове високотехнологични помощни средства и ще се насочат към съответните изпълнители по проект „Предоставяне на помощни средства за лица с трайни увреждания“.

Списъци на одобрените ползватели по видове високотехнологични помощни средства, както и информация за изпълнителите, които ще предоставят конкретните изделия по проект „Предоставяне на помощни средства за лица с трайни увреждания“, може да изтеглите от следния линк Проект „Предоставяне на помощни средства за хората с трайни увреждания“.