logobgr

Регистър на видовете социални услуги, финансирани от държавния бюджет

"Дневен център за деца и/или младежи с увреждания" e форма за подкрепа на деца, младежи с трайни увреждания, в които се създават условия за обслужване, отговарящи на ежедневните и рехабилитационните им потребности, както и на потребностите от организация на свободното време. Потребителите се подпомагат от професионалисти с цел социално включване и превенция на настаняването им в специализирана институция. Специалисти от персонала на дневните центрове участват в мултидисциплинарни екипи по чл. 16, ал. 5 от Закона за социално подпомагане за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа и изготвяне на индивидуален план за подкрепа. В случаите, когато предоставянето на услугите е седмично, обслужването на потребителите е от понеделник до петък.

Дневен център за деца и младежи с увреждания
Дневен център за деца и младежи с увреждания 67 KB

"Дневен център за деца и/или младежи с тежки множествени увреждания" е форма на подкрепа на деца, младежи с над 90 на сто вид и степен на увреждане или трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ, в невъзможност за самообслужване, в които лицата се подпомагат от професионалисти с цел социално включване и превенция на настаняването им в специализирана институция. В дневните центрове са създадени условия за обслужване, отговарящи на ежедневните и рехабилитационните потребности на потребителите. Специалисти от персонала на дневните центрове участват в мултидисциплинарни екипи по чл. 16, ал. 5 от Закона за социално подпомагане за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа и изготвяне на индивидуален план за подкрепа. Капацитетът на социалната услуга е до 30 места.

Дневен център за деца и младежи с тежки множествени увреждания
Дневен център за деца и младежи с тежки множествени увреждания 40 KB

"Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства"

Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства
Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства 11 KB

„Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства“

Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства
Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства 10 KB

"Дневен център за деца и пълнолетни лица с увреждания"

Дневен център за деца и пълнолетни лица с увреждания
Дневен център за деца и пълнолетни лица с увреждания 40 KB

"Център за социална рехабилитация и интеграция" е форма на почасова подкрепа на деца/пълнолетни лица, свързана с извършване на рехабилитация и социални и психологически консултации, съдействие за професионално ориентиране и реализация, възстановяване на умения за водене на самостоятелен живот, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване, включително за хора със зависимости. Специалисти от персонала на центъра участват в мултидисциплинарни екипи по чл. 16, ал. 5 от Закона за социално подпомагане за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа и изготвяне на индивидуален план за подкрепа.

Център за социална рехабилитация и интеграция за деца
Център за социална рехабилитация и интеграция за деца 54 KB

"Приемна грижа" е отглеждане и възпитание в семейна среда на дете, което е настанено в семейство на роднини или близки или в приемно семейство.

"Кризисен център" е комплекс от социални услуги за деца и/или лица, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, които се предоставят за срок до 6 месеца и са насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране на потребителите или социално-психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса, включително чрез мобилни екипи за кризисна интервенция.

Кризисен център за деца
Кризисен център за деца 32 KB

"Център за настаняване от семеен тип" е място за живот в среда, близка до семейната, за ограничен брой лица - не повече от 15. Центърът може да се ползва в комбинация с други социални, здравни, образователни и други услуги и в съответствие с потребностите на настанените лица. В центъра се предоставя подкрепа на деца със/без увреждания.

Центрове за настаняване от семеен тип за деца/младежи
Центрове за настаняване от семеен тип за деца/младежи 111 KB

"Център за обществена подкрепа" е форма на социална услуга, в който се извършват дейности, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от резидентна грижа. В центъра се извършват: социално и психологическо консултиране на деца и семейства в риск; оценяване на родителски капацитет, посредничество в случаи на родителско отчуждение и конфликт при развод/раздяла, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми, реализиране на социални програми за деца и семейства в риск. Специалисти от персонала на центъра участват в мултидисциплинарни екипи по чл. 16, ал. 5 от Закона за социално подпомагане за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа и изготвяне на индивидуален план за подкрепа.

Център за обществена подкрепа
Център за обществена подкрепа 74 KB

"Центрове за обществена подкрепа/Общностни центрове за деца и семейства"

Центрове за обществена подкрепа/Общностни центрове за деца и семейства
Центрове за обществена подкрепа/Общностни центрове за деца и семейства 11 KB

Звено "Майка и бебе" предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез социално, психологическо и юридическо консултиране и подкрепа.

Звено Майка и бебе
Звено Майка и бебе 32 KB

"Център за работа с деца на улицата" е комплекс от социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата, чрез индивидуална работа с детето и неговото семейство, семейно консултиране и подкрепа, медицински и санитарно-хигиенни услуги, ограмотяване на децата, обучение в родителски умения.

Център за работа с деца на улицата
Център за работа с деца на улицата 45 KB

"Преходно жилище" е форма на социална услуга за деца в риск по смисъла на Закона за закрила на детето от 15- до 18-годишна възраст, осигуряваща настаняване на не повече от 8 деца като мярка за закрила на детето и подкрепа от специалисти за придобиване на знания и практически умения за водене на относително самостоятелен начин на живот и подготовката им за включване в живота на общността.

Преходно жилище
Преходно жилище 44 KB