logobgr

Осиновяване. Специални мерки за осиновяване на дете

Основни направления

Осиновяването е мярка за закрила, чрез която се осигурява постоянна грижа за децата в семейна среда с всички произтичащи от това права и задължения, като между роднини по произход. Лице с обичайно местопребиваване в Република България, което желае да осинови дете при условията на пълно осиновяване, подава писмено заявление по образец, за получаване на разрешение за вписване в регистъра на осиновяващите при условията на пълно осиновяване до Дирекция "Социално подпомагане" (ДСП) по постоянния си адрес.

Към заявлението се прилагат документите изброени в чл. 25 от Наредба № РД-07-7 от 05.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване, в т.ч. документи за доходи и имотно състояние (декларация, удостоверение и др.). Извършва се социално проучване, с оглед преценка на годността на лицата да осиновят дете и издаването на разрешение за вписването им в регистъра, на осиновяващите при условията на пълно осиновяване.

Оценката включва и се основава не само на информацията, съдържаща се в приложените документи, а се базира и на събраната в хода на проучването допълнителна информация за личния и социален живот на кандидатите, техните морални качества и други характеристики, имащи значение за интересите на детето. Част от оценката на кандидатите е и участие в обучение по утвърдена програма.

Специални мерки за осиновяване на дете

В Наредбата за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване има раздел ІV – Специални мерки за осиновяване на дете със здравословен проблем, специални нужди или на възраст над седем години. С въвеждането на специалните мерки се даде възможност за предприемане на необходимите действия спрямо деца, за които в 6-месечния срок от вписването им в Регистъра за деца, Съветът по осиновяване не е определил подходящ осиновяващ или никой от определените, не по-малко от трима осиновяващи, не е подал молба за осиновяване на конкретното дете, или когато въпреки положените усилия не е възможно да бъде определен подходящ осиновяващ за детето. Деца, за които независимо от положените усилия не са определени подходящи осиновяващи в страната се подават за вписване в регистър на деца, които могат да бъдат осиновен от лица с обичайно местопребиваване в чужбина, воден от Министерство на правосъдието.

Ред и условия за осиновяване на дете от лице с обичайно местопребиваване в Република България

 • Лицата, които желаят да осиновят дете и са с постоянно местопребиваване в България подават заявление по образец до дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) по постоянния си адрес.
 • В случай, че желаещите да осиновят дете са съпрузи с различни постоянни адреси, заявлението се подава до ДСП по постоянен адрес на единия от кандидатите.

 • В ДСП всеки кандидат-осиновител получава информация и консултация, относно осиновителната процедура.

 • Към заявлението лицата прилагат пакет от документи, които подробно са описани в чл. 24, ал. 3. от Наредба № РД-07-7/05.10.2010 г., за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване.

 • В срок до 3 (три) месеца от подаване на заявлението, определения служител за работа със семейството от отдел „Закрила на детето“ (ОЗД) към съответната ДСП, извършва социално проучване, относно годността на лицата да осиновят дете. По обективни причини, касаещи кандидатите и при необходимост, срокът за проучване може да се удължи еднократно до 2 месеца.       

Проучването на кандидатите за осиновители включва:

 • Най-малко 3 срещи с кандидатите за осиновители.
 • Провеждане най-малко на 1 посещение в дома на кандидатите, където ще се отглежда детето.
 • Най-малко една среща с членовете на семейството на лицето, което желае да осинови, и с лицата, живеещи с него.
 • Интервю с двама поръчители, които дават писмена препоръка за кандидатите.
 • Обучение на кандидат-осиновителите по утвърдена програма. Кандидатите за осиновители се насочват от ДСП към подходяща социална услуга за деца и семейства, за да преминат обучителен курс, въз основа на който се изготвя доклад. Докладът се предоставя на ДСП, която работи с кандидат-осиновителите.
 • Социалният работник от ДСП изготвя социален доклад за резултатите от извършеното проучване и оценка на кандидат-осиновителите.
 • Въз основа на направеното проучване, обучение и оценка, социалният работник изготвя мотивирано предложение до директора на ДСП за издаване или отказ за издаване на разрешение за вписване в регистъра на осиновяващи при условията на пълно осиновяване.

Вписване в регистъра на осиновяващи

 • В 7-дневен срок от предоставяне на доклада от социалния работник, директорът на ДСП издава разрешение или мотивиран отказ за вписване в регистъра на осиновяващи при условията на пълно осиновяване. В разрешението задължително се посочват и другите РДСП, в чиито регистри желаят да бъдат вписани кандидат-осиновителите.
 • В 3-дневен срок от издаване на разрешението за вписване, директорът го изпраща заедно с цялото досие в РДСП по постоянен адрес на осиновяващия, където длъжностно лице извършва вписване в регистъра.
 • В 3-дневен срок от вписването, съответната РДСП осъществява запис на данните на осиновяващия в Националния регистър на осиновяващите при условията на пълно осиновяване на електронен носител. В същия срок се уведомяват и останалите РДСП, посочени в разрешението за вписване, съобразно изразеното желание на кандидат-осиновителите.

 • В 7-дневен срок от вписването, РДСП изпраща копия от разрешението за вписване и от доклада за социалното проучване на посочените от осиновяващия други регионални дирекции.

 • РДСП, направила първоначалното вписване, уведомява осиновяващия за изпращането на документите в регионалните дирекции, посочени в разрешението за вписване.

 • След осъществяване на запис в Националния регистър на осиновяващите при условията на пълно осиновяване на електронен носител, осиновяващият получава партиден номер, под който се извършват последващите отбелязвания.

 • Партидният номер се формира от поредния номер на вписване на осиновяващия в Националния регистър на осиновяващите при условията на пълно осиновяване на електронен носител и идентификатор на регионалната дирекция, където е извършено вписването.

Определяне на подходящи осиновяващи за дете, вписано в регистъра на деца, които могат да бъдат осиновени и условията на пълно осиновяване

 • Към всяка РДСП е създаден Съвет по осиновяване, (СО) който заседава ежеседмично.

 • СО определя за всяко конкретно дете подходящ осиновяващ,

 • РДСП уведомява писмено определените подходящи осиновяващи за решението на СО и им предоставя данни за детето на предварително договорена информационна среща.

 • В случай, че уведоменият осиновяващ писмено откаже предложението или не подаде молба в срок, РДСП в 14-дневен срок уведомява следващия определен подходящ осиновяващ.
 • Отказът или не подаването на молба в срок, се отбелязва в Националния регистър на осиновяващи за пълно осиновяване.
 • ДСП по настоящия адрес на детето оказва съдействие на осиновяващите за осъществяване на личен контакт.

 • В срок един месец от получаването на уведомлението, осиновяващият може да подаде молба за осиновяване до съда чрез РДСП, чийто Съвет по осиновяване е определил осиновяващия. РДСП изпраща до съответния Окръжен съд молбата за осиновяване заедно с преписката в тридневен срок от получаването й.
 • Окръжният съд разглежда молбата за осиновяване, като изисква доклад от ДСП и събира доказателства по реда на Гражданския процесуален кодекс.
 • Съдът изслушва заключението на прокурора и се произнася с мотивирано решение.
 • Осиновяването се допуска, ако е в интерес на осиновявания.
 • Решението се обявява в съдебното заседание и след влизането му в сила се изпраща служебно на общината по постоянния адрес на осиновителя, както и на съответната регионална дирекция за социално подпомагане, а когато осиновителят е чужденец - на Столичната община и на Министерството на правосъдието.
 • В продължение на две години от пълното осиновяване, ДСП по настоящия адрес на осиновителите наблюдава отглеждането на детето и зачитането на неговите права и законни интереси.
 • За резултатите от проведеното следосиновително наблюдение от ДСП се изготвя социален доклад, който се предоставя в РДСП по настоящия адрес на семейството и детето.

Специални мерки за осиновяване на дете със здравословен проблем, специални нужди или на възраст над седем години 

 • Агенцията за социално подпомагане предприема специални мерки за осиновяване на дете със здравословен проблем, специални нужди или на възраст над седем години, в следните случаи:

  • когато в 6-месечния срок от вписването на детето в регистъра за осиновяване, Съветът по осиновяване не е определил подходящ осиновяващ;
  • никой от определените не по-малко от трима осиновяващи не е подал молба за осиновяване за конкретното дете;
  • когато въпреки положените усилия не е възможно да бъде определен подходящ осиновяващ за детето.
 • Профилът на детето, за което Съвета по осиновяване е взел решение за предприемане на специални мерки се публикува на електронната страница на АСП, раздел Осиновяване и съдържа неидентификационни данни.

 • Осиновяващ, който е вписан в Регистъра на осиновяващи, при условията на пълно осиновяване и желае да осинови дете, чийто профил е поместен на електронната страница на АСП /или да получи допълнителна информация за него/, подава молба до Съвета по осиновяване, взел решение за предприемане на специални мерки.

Методическо указание относно вписване на дете в регистъра на деца, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване
Методическо указание относно вписване на дете в регистъра на деца, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване 947 KB
Програма за обучение на осиновяващи при условията на пълно осиновяване
Програма за обучение на осиновяващи при условията на пълно осиновяване 2.37 MB
Mетодически насоки за подготовка на дете за осиновяване и приложения
Mетодически насоки за подготовка на дете за осиновяване и приложения 4.18 MB

Указателни писма

Наблюдение и мониторинг на децата, настанени в социални услуги в общността от резидентен тип

Писмо до РДСП ДСП и доставчици на СУ - 31.01.2018 г.
Писмо до РДСП ДСП и доставчици на СУ - 31.01.2018 г. 166 KB
Специални мерки осиновяване – взети решения месец април 2024 г.
Специални мерки осиновяване – взети решения месец април 2024 г. 343 KB