logobgr

Акцент по практическото реализиране на закрилата на детето

ДСП като орган по закрила на детето, осъществяващ текущата и практическа дейност по закрила на детето в общината чрез ОЗД, които са структури на АСП, а именно:

  • Съдействие, подпомагане и услуги в семейна среда – осигуряване на педагогическа, психологическа и правна помощ на родителите, или на лицата, които са възложени родителски функции по проблеми, свързани с отглеждането , възпитанието и обучението на децата; насочване към подходящи социални услуги в общността; консултиране и информиране на детето; консултиране и съдействие по въпроси на социалното подпомагане и социалните услуги, проучване индивидуалните възможности и интереси на детето и насочването му към подходящо учебно заведение, насочване на детето към подходящи форми за ангажиране на свободното му време;
  • Предприемане на мерки за закрила извън биологичното семейство: настаняване на детето в семейство на роднини и близки; настаняване на дете в приемно семейство; настаняване на дете в услуги от резидентин тип; настаняване в специализирана институция;
  • работа с деца и семейства за предотвратяване изоставянето на деца;
  • работа с деца и семейства по реинтеграция;
  • извършване на подбор и оценка на кандидати за приемно семейство;
  • извършване на социално проучване, обучение и подкрепа и издаване или прекратяване на разрешение за вписване в регистъра на осиновяващи при условията на пълно осиновяване;
  • оказване на финансова подкрепа по превенция на изоставянето, реинтегриция, за деца, настанени при роднини и близки, следства за деца, настанени в приемни семейства;

Информация за дейността на ОЗД и неговите задължения и компетенции
Отдел “Закрила на детето” (ОЗД) е част структурата на дирекциите “Социално подпомагане” (ДСП), които са част от треториалните поделения на АСП в страната.
Пряко ангажиран с дейностите по закрила на детето е ОЗД към ДСП, който определя и провежда конкретни мерки по закрилата на детето и контролира изпълнението им. Всеки случай на дете е индивидуален, поради което при постъпване в ОЗД на сигнали за нарушени права на дете, или при самосезиране, се извършва спешно проучване на конкретния случай и се предприемат мерки за защита правата и интересите на детето.


ОЗД предприема мерки за закрила в семейна среда: Осигуряване на психологическа, педагогическа и правна помощ на родителите по проблеми, свързани с отглеждането и възпитанието на децата; консултиране и информиране, насочване към социални услуги в общността и др. Провежда се социална работа за справяне с конфликти и кризи в отношенията, консултиране и информиране.


Предприемат се и мерки извън семейна среда: Настаняване в семействата на роднини и близки, настаняване в приемни семейства, настаняване в социални услуги – резидентен тип – Център за настаняване от семеен тип, Кризисен център и др. Когато са изчерпани всички възможности детето да се отглежда в среда близка до семейната, се предприема настаняване в специализирана институция.