logobgr

Конкурс за длъжността Главен вътрешен одитор – 2 щатни бройки Дирекция „Вътрешен одит”, ЦУ