logobgr
Всички
30.03.2009г.

Експерти от АСП обучават социални работници от София и Перник

Продължава цикълът от работни семинари за обучение на експерти и социални работници от териториалните поделения ня Агенцията за социално подпомагане (АСП) и на служители от общинските администрации, управляващи различни видове социални услуги. Третата среща обхвана кадрите на тези позиции от столицата и областите София и Перник. Обучаващ екип от АСП в състав Недялка Илиева и Илияна Цветкова запозна 34 души с условията и реда за ползване на социални услуги, процедурата по откриване и закриване на социалните услуги, методиките за предоставяне на социалните услуги „Наблюдавано жилище", „Преходно жилище" и „Център за временно настаняване", планирането на нови социални услуги с цел да стане по-интензивен процесът на деинституционализация. отговори на въпросите и възникналите казуси. Разяснена бе и процедурата по приемането на документи на стари хора за включването им в Националната програма „Осигуряване на възможности за активно стареене, пълноценно участие на пенсионерите в социалния живот и превенция на тяхното социално изключване" за 2009 г.

В друг модул 39 експерти и социални работници от дирекциите „Социално подпомагане" и отделите „Социална закрила" от региона на София и Перник дискутираха промените в Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) и Правилника за прилагане на ЗСПД, в Закона за социално подпомагане (ЗСП) и Правилника за прилагане на ЗСП. Други засегнати теми обхванаха основните ангажименти на дирекциите „Социално подпомагане" в процеса на координиране и изплащане на семейни обезщетения в рамките на Европейския съюз, съгласно разпоредбите на Регламент 1408/71 и Прилагащ регламент 574 / 72, прилагането на Закона за интеграция на хората с увреждания и Правилника за неговото прилагане: отпускане на целева помощ за покупка и ремонт на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за компенсиране на уврежданията. На възникналите въпроси отговориха експертите от отдел „Методология на социалните помощи" в АСП Бойка Тодорова, Константина Трифонова и Наталия Цветкова,

Това бе третият от планираните за тази година девет работни семинара, в него участваха 73 души. Домакин на следващата работна среща е Габрово, като в тази форма на обучение през 2009 г. ще бъдат обхванати над 600 социални работници и представители на общински администрации от цялата страна.

Всички