logobgr
Всички
28.04.2009г.

Семейните помощи за деца – акцент на обучението в Габрово

Актуалните промени в Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) и Правилника за прилагане на ЗСПД станаха естествен акцент на поредната работна среща за обучение на експерти и социални работници от териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане (АСП) - този път от областите Габрово, Ловеч и Плевен. Домакин и отличен организатор на този семинар бе Регионалната дирекция за социално подпомагане в Габрово. Други засегнати теми обхванаха основните ангажименти на дирекциите „Социално подпомагане" в процеса на координиране и изплащане на семейни обезщетения в рамките на Европейския съюз, съгласно разпоредбите на Регламент 1408/71 и Прилагащ регламент 574/72, прилагането на Закона за интеграция на хората с увреждания и Правилника за неговото прилагане: отпускане на целева помощ за покупка и ремонт на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за компенсиране на уврежданията. На възникналите въпроси сред 28 обучаеми отговориха експертите от отдел „Методология на социалните помощи" в АСП Меглена Стоянова и Миляна Павлова.

В друг модул пред 30 експерти от териториалните структури на АСП и от общинските администрации в трите области обучаващ екип от АСП в състав Теодора Любенова и Цветелина Герасимова презентира условията и реда за ползване на социални услуги, процедурата по откриване и закриване на социалните услуги, методиките за предоставяне на социалните услуги „Наблюдавано жилище", „Преходно жилище" и „Център за временно настаняване", планирането на нови социални услуги с цел да стане по-интензивен процесът на деинституционализация. Разяснена бе и продължаващата процедура по приемането на документи на възрастни хора за включването им в Националната програма „Осигуряване на възможности за активно стареене, пълноценно участие на пенсионерите в социалния живот и превенция на тяхното социално изключване" за 2009 г. Теоретичният материал бе онагледен с епизод от образователно-документалната поредица, посветен на услугата „Защитено жилище", а обучаващият екип и част от участниците в семинара се запознаха на място с дейността на дневни центрове за деца и възрастни с увреждания и Дом за възрастни с физически увреждания на територията на община Габрово.

Всички