logobgr
Всички
24.02.2009г.

Експерти и социални работници от четири области опресниха познанията си

На работна среща във Велико Търново експерти от РДСП в областите Велико Търново, Разград, Русе и Търговище, социални работници от секторите „Хора с увреждания и социални услуги" от четирите области и служители от общините в тях, управляващи различни видове социални услуги, бяха запознати с условията и реда за ползване на социални услуги, процедурата по откриване и закриване на социалните услуги, методиките за предоставяне на социалните услуги „Наблюдавано жилище", „Преходно жилище" и „Център за временно настаняване", планирането на нови социални услуги с цел да стане по-интензивен процесът на деинституционализация. Обучаващият екип от АСП в състав Таня Стоянова и Цветелина Герасимова отговори на въпросите и възникналите казуси.

Експерти и социални работници от дирекциите „Социално подпомагане" и отделите „Социална закрила" от четирите области дискутираха промените в Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) и Правилника за прилагане на ЗСПД, в Закона за социално подпомагане (ЗСП) и Правилника за прилагане на ЗСП. Други теми бяха основните ангажименти на дирекциите „Социално подпомагане" в процеса на координиране и изплащане на семейни обезщетения в рамките на Европейския съюз, съгласно разпоредбите на Регламент 1408/71 и Прилагащ регламент 574 / 72, прилагането на Закона за интеграция на хората с увреждания и Правилника за неговото прилагане: отпускане на целева помощ за покупка и ремонт на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за компенсиране на уврежданията. На възникналите въпроси отговориха Надка Дойчинова и Константина Трифонова, експерти от отдел „Методология на социалните помощи" в АСП.

Това бе вторият от планираните за тази година девет работни семинара. Участниците в него бяха над 70 души, като в тази форма на обучение през 2009 г. ще бъдат обхванати над 600 социални работници и представители на общински администрации от цялата страна.

Всички