logobgr

Конкурс за длъжността Главен юрисконсулт – 2 щ. бр. в дирекция „Правна и обществени поръчки“ в ЦУ на АСП