logobgr

Проекти

BG05M9OP001-7.001-0001 „Подкрепа за уязвими домакинства – SAFE”, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.Проект Н7 „Модернизация на Агенцията за социално подпомагане“BG05SFRP003-1.006 „Детска кухня“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г.BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.BG05M9ОP001-3.006 „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.BG05M9OP001-3.002 „Услуги „Лице в лице“ в ЦЗСП (Центрове за заетост и социално подпомагане“) по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.BG05M9OP001-2.012 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.BG05M9OP001-2.038 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.2016-BG-IA-0031 „Осигуряване на електронен обмен на информация за социално осигуряване между Република България и страните членки на ЕС”16.5.2.065 „Механизъм на Трансгранично сътрудничество в областта на социалното подпомагане на мултирегионално равнище Румъния – България” по програма за трансгранично сътрудничество Interreg V - A Румъния-България 2014-2020“