logobgr

2016-BG-IA-0031 „Осигуряване на електронен обмен на информация за социално осигуряване между Република България и страните членки на ЕС”

Проект се изпълнява по Грантово споразумение: № INEA/CEF/ICT/A2016/11171568 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Механизъм за свързване на европа (МСЕ), сектор „Телекомуникации“. Проектът има за цел да бъде въведен електронен обмен на социалноосигурителна информация между България и страните от ЕС, посредством усъвършенстване и развитие на електронните системи на компетентните институции.

Цел: Дейността ще допринесе за развитие на системите на българските контактни точки, които си обменят информация за социална сигурност, което ще позволи електронния обмен на данни за социална сигурност. Така България ще се подготви за свързване с Основната платформа на Европейската система за електронен обмен на данни за социална сигурност (EESSI).

Целеви групи: Служители на НАП, НОИ, НЗОК и АСП, заети с обработване на документи, съдържащи социалноосигурителна информация.

Основни дейности:

  1. Доставяне и инсталация на хардуера и софтуера в НАП;
  2. Внедряване на национална точка за достъп (NАР) и RINA в НАП, АСП, НЗОК;
  3. Разработване на модули за комуникация и обмен на данни между националните точки за достъп в НАП, АСП, НЗОК, НОИ;
  4. Координация и управление на проекта от страна на НАП;
  5. Разработване на модул за управление на данните за зареждане в СЕД;
  6. Внедряване на софтуерни модули за интеграция между националното приложение на НОИ и точката за достъп (АР)/RINA;
  7. Надграждане на системата на НОИ за съхранение на данни от СЕД/НЕД (неструктуриран електронен документ) и с модули за управление на правата за достъп до СЕД;
  8. Вътрешна координация на дейностите на АСП, НЗОК, НОИ

Срок за изпълнение: 27.11.2019 г

Обща стойност на проекта: 981 857 евро

Източник на финансиране: Механизъм за свързване на Европа (МСЕ) чрез финансиращия орган Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (INEA)

Резюме на проект CEF
Резюме на проект CEF 294 KB