logobgr

BG05M9OP001-2.012 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Проектното предложение „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“ е насочена към изпълнение на дейности, които имат комплексен характер по отношение продължаващия процес на деинституционализация. Стратегическите цели кореспондират с продължаващия процес на деинституционализация на грижата за деца и младежите. В хода на провежданата реформа са важни усилията насочени в посока гарантиране на правата на децата, които по една или друга причина не могат да се отглеждат от своите биологични семейства.

За да бъдат гарантирани правата на децата на семейна среда и на достъп до качествена грижа и услуги според индивидуалните им потребности, от съществено значение е извършването на актуална и адекватна оценка. Оценката за проследяване на индивидуалното развитие на децата и младежите, настанени в ДДЛРГ, ДМСГД и Центрове за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания (ЦНСТДМУ). Изпълнението на заложените дейности в процедурата ще допринесе за осигуряване качествена алтернативна грижа на децата и младежите настанени в Домовете за деца лишени от родителска грижа (ДДЛРГ) и Домовете за медико-социални грижи за деца (ДМСГД), както и актуализиране оценката на потребностите на децата с увреждания, настанени в Центрове за настаняване от семеен тип и техните родители. Проектното предложение е в съответствие с операция 1 от Актуализирания план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“, приет с Решение на МС № 859 от 13.10.2016 г.

Целеви групи: Деца и младежи настанени в Домовете за деца лишени от родителска грижа (ДДЛРГ) и Домовете за медико-социални грижи за деца (ДМСГД), както и деца с увреждания, настанени в Центрове за настаняване от семеен тип и техните родители.

Основни дейности: Ще бъде изготвена задълбочена индивидуална оценка на потребностите на децата, оценка на родителския капацитет и ще бъде изготвен актуален план за грижа, съобразно оценката. Ще бъде идентифицирана подходящата за децата социална услуга в общността, която да подкрепи детето в неговото развитие до извеждането им в семейна среда, както и идентифициране на съответните територии, където има подходящи за конкретното дете услуги.

Период на изпълнение: 01.09.2018 - 30.06.2023

Общ бюджет на проекта: 3 700 000 лв.

Източник на финансиране: ЕСФ (Развитие на човешките ресурси)