logobgr

BG05M9OP001-3.002 „Услуги „Лице в лице“ в ЦЗСП (Центрове за заетост и социално подпомагане“) по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Проектът се осъществява в рамките на приоритетни оси 1 и 3 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) 2014-2020 г., възложен за изпълнение със заповед № РД01-763 от 09.09.2015 г. за директно предоставяне на безвъзмездна финасова помощ след провеждане на процедура за директно предоставяне по реда на ПМС № 107/10.05.2014 г. и Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове. Реализира се в рамките на тристранно партньорство между Министерство на труда и социалната политика (МТСП) - конкретен бенефициент и Агенция по заетостта (АЗ) и Агенция за социално подпомагане (АСП) – партньори по проекта. В изпълнение на проекта са създадени и функционират 73 ЦЗСП на територията на цялата страна.

Цел: Проектът цели подобряване на координацията и взаимодействието между Агенция за социално подпомагане и Агенция по заетостта чрез прилагане на пилотен модел за съвместно комплексно обслужване на гражданите от уязвими групи и индивидуализиране на услугите. Чрез реализиране на проектните дейности ще се апробира модел на административно обслужване по интегриран начин чрез обезпечаване и подкрепа за дейността на Центрове за заетост и социално подпомагане (ЦЗСП), които ще предоставят консултиране, ориентиране и информиране с цел улесняване достъпа на безработни лица и хора, получаващи социални помощи, до заетост и възможности за социално включване чрез по-активни услуги за намаляване периода на социално подпомагане.

Целеви групи: Гражданите от уязвими групи, безработни лица и хора, получаващи социални помощи, работодатели

Основни дейности: Проучване и анализ на прилаганите методи на работа и процеси; Изготвяне на Методика за работа на ЦЗСП по отношение на предоставяните административни услуги и др.; Обособяване на помещения за комплексно обслужване на граждани в ЦЗСП и тяхното техническо обезпечаване. Създаване на достъпна среда за хора с увреждания в центровете на обслужване, в случай на приложимост; Обучения на служителите в ЦЗСП, вкл. взаимно обучение на работното място. Дейности за обмяна на опит между служителите в ЦЗСП; Предоставяне на нов модел на интегрирана услуга от центровете чрез съвместен подход и взаимодействие между структурите на системите за социално подпомагане и насърчаване на заетостта. Извършване на проверки от служители на ЦЗСП на обслужваните от центъра лица; Междинна оценка на ефективността на прилагания пилотен модел чрез сравнителен анализ на дейността на ЦЗСП и останалите звена за обслужване в системата на АЗ и АСП; Анализ на ефективността и ефикасността на новия модел и изготвяне на предложения за промяна и реформа в системата.

Период на изпълнение: 01.01.2015 - 31.12.2023

Общ бюджет на проекта: 59 000 000 лв.

Източник на финансиране:  ЕСФ (Развитие на човешките ресурси)

Центровете за заетост и социално подпомагане - контакти
Центровете за заетост и социално подпомагане - контакти 30 KB
Информация за изпълнение на проект BG05M9OP001-3.002  Услуги  Лице в лице  в ЦЗСП (Центрове за заетост и социално подпомагане ) по Оперативна програма  Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
Информация за изпълнение на проект BG05M9OP001-3.002 Услуги Лице в лице в ЦЗСП (Центрове за заетост и социално подпомагане ) по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. 240 KB