logobgr

BG05M9OP001-2.038 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Проектът е част от цялостния процес за създаване на възможност за независим живот на хората с психични разстройства и с умствена изостаналост чрез предоставяне на качествени и достъпни междусекторни услуги от резидентен тип и съобразно индивидуалните потребности на лицата. Реализира се в изпълнение на заложените мерки в Плана за действие 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.

Целеви групи: Възрастни хора и хора с увреждания

Основни дейности:

Ще се осигури подготовка за предоставяне на услуги в общността, след изградена подходяща инфраструктура със средства по Оперативна програма "Региони в растеж".

Ще се разработят Методика за извършване на индивидуални оценки на потребностите и планове за подкрепа на лицата с увреждания; Методика за закриване на домовете за хора с увреждания и за реформиране на домовете за стари хора. Ще се създадат 22 екипа за оценка, които ще извършат индивидуални оценки на потребностите и планове за подкрепа на над 700 лица от 10 специализирани институции (и други при необходимост), определени за закриване и над 200 лица, пребиваващи продължително време в държавните психиатрични болници по социални индикации.

Ще се изготвят обучителни материали за обучение на специалистите от социалната и здравната система, предоставящи социални и интегрирани здравно-социални услуги. Екипите за оценка и персоналът на институциите, определени за закриване, ще получават подкрепа чрез извършване на супервизия.

Ще се разработят планове за закриване на 10-те специализирани институции.

Ще се извърши анализ на останалите 151 институции за хора с увреждания и възрастни хора, който ще бъде основа за разработване на втория План за действие за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.

Ще се работи активно с потребителите на институциите за подготовка за извеждането и преместването им в новите услуги.

Ще се изпълнява Комуникационна стратегия, чиято основна цел е промяна на нагласите на обществото към хората с психични разстройства и с умствена изостаналост.

Период на изпълнение: 01.07.2019 - 01.11.2023

Общ бюджет на проекта: 3 348 788.12 лв.

Източник на финансиране: EСФ (Развитие на човешките ресурси)

14.06.2023 г. Информационен бюлетин за напредъка по Проект BG05M9OP001-2.038–0001–С01 Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания , финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020
14.06.2023 г. Информационен бюлетин за напредъка по Проект BG05M9OP001-2.038–0001–С01 Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания , финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020 1.02 MB
24.03.2023 г. Информационен бюлетин за напредъка по Проект BG05M9OP001-2.038–0001–С01 Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания , финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020
24.03.2023 г. Информационен бюлетин за напредъка по Проект BG05M9OP001-2.038–0001–С01 Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания , финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020 42.29 MB
16.05.2022 г. Информационен бюлетин за напредъка по Проект BG05M9OP001-2.038–0001–С01 Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания , финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020
16.05.2022 г. Информационен бюлетин за напредъка по Проект BG05M9OP001-2.038–0001–С01 Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания , финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020 526 KB
Информационен бюлетин за напредъка по Проект BG05M9OP001-2.038–0001–С01  Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания , финансиран от Оперативна програма  Развитие на човешките ресурси  2014-2020
Информационен бюлетин за напредъка по Проект BG05M9OP001-2.038–0001–С01 Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания , финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020 36.04 MB