logobgr

BG05M9ОP001-3.006 „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Проектът е разработен в отговор на необходимостта от надграждане и повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за социално подпомагане/АСП/ за реализиране на публичната й роля в сферата на соц. подпомагане, соц. услуги и закрила на детето, като създава условия на практика да се приложат нови подходи за планиране, изпълнение, мониторинг, оценка и контрол на системата за социални услуги и социално подпомагане. Предвижданите дейности обхващат служители на АСП, общини, доставчици на социални услуги и структури на държавните институции, които с присъщата си дейност са ключови участници в налагащите се интегрирани модели за грижа. Създадените в рамките на проекта Областни координиращи звена ще поемат основната част от организацията и провеждането на обученията, предвид широкия обхват на лицата от целевата група. Чрез обособяването на екипи за специализирана подкрепа и кризисна интервенция, включващ широк спектър от специалисти ще се даде възможност за пълноценно преодоляване на предизвикателства от различно естество които съпътстват предоставянето на социални услуги за различни групи хора – деца и възрастни. Предвидените и по двете оси специализирани обучения и подкрепа ще повишат професионалната компетентност за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията на служителите на АСП и на екипите от социалните услуги. Чрез целенасочените обучения по ПО 3 за практическа работа с информационната система на служителите на териториалните структури на АСП, на общините и доставчиците на социални услуги ще се преодолеят редица проблеми, произтичащи от липсата на единна база данни, обхващаща всички аспекти на дейността на агенцията. Ще се приложат на практика нови подходи за планиране, изпълнение, мониторинг, оценка и контрол на системата за социални услуги и социално подпомагане, в резултат от които ще се създаде обективна основа за въвеждане на нови процеси и модели за планиране и изпълнение на политики в сферата на социалните услуги.

 

Основните цели на проекта са :

-Да се повиши капацитета за планиране, изпълнение, мониторинг, оценка и контрол на политиките в сферата на социалните услуги, социалното подпомагане и закрила на детето чрез внедряване на разработената интегрирана информационна система на Агенцията за социално подпомагане (ИИС на АСП)

 -Да се подпомогне процеса по деинституционализация на децата и възрастните чрез подкрепа за качествени социални услуги в общността, както и изграждането и надграждането на капацитет за провеждане на ключовите реформи в социалния сектор.

 -Да се утвърди модела на областно планиране на социалните услуги, като се отчетат най-добрите практики, както за самите услуги, така и за моделите за взаимодействие на местно равнище чрез извършване на проучвания и анализи и въвеждане на добри практики. Предвидено е проектът да се изпълнява в рамките на две приоритетни оси на ОПРЧР: Приоритетна ос № 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” и Инвестиционен приоритет № 3 „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес” и Приоритетна ос № 3 " Модернизация на институциите в сферата на социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд" 

Посочените цели са определени съобразно специфичните цели на инвестиционните приоритети в съответните оси. Настоящият проект е разработен в съответствие със Специфичната препоръка на Съвета на ЕС за България от 2014 г. във връзка с подобряване на достъпността и ефективността на социалните трансфери за децата и възрастните хора. Ще се подобри качеството на работа на институциите, както и провеждане на адекватна политика в сферите на социалните услуги, също така ще се отразят идентифицираните нужди за правилно планиране и прогнозиране, за подобряване на инструментариума за реализиране на съответните политики и стимулиране развитието на персонала, работещ в социалната сфера.

Период на изпълнение на проекта: 23.11.2016 – 30.09.2023 г.

Общ бюджет на проекта: 29 500 000,00 лв.

Източник на финансиране – ЕСФ, Оперативна програма развитие на човешките ресурси

Информация за реализацията на проекта
Информация за реализацията на проекта 368 KB
Заключителна конференция
Заключителна конференция https://asp.government.bg/bg/novini-i-akcenti-asp/zaklyuchitelna-konferenciya-po-proekt-povishavane-na-kapaciteta-na-sluzhitelite-v-sferata-na-zakrilata-na-deteto-socialnite-uslugi-i-socialnoto-podpomagane/