logobgr
Всички
27.09.2023г.

Заключителна конференция по проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“

Агенцията за социално подпомагане (АСП) днес бе организатор и домакин на заключителна конференция по Проект № BG05M9OP001-3.006-0001 „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд с 29,5 млн. лева. Публичното събитие бе открито от заместник-министъра на труда и социалната политика Николай Найденов. На конференцията присъстваха г-жа Мая Василева, заместник-министър на труда и социалната политика, г-н Цветан Спасов, ръководител на управляващия орган на ОПРЧР и главен директор, представители на Столична община, на социалните услуги, служители на АСП и АКСУ, участвали в проекта.

Участниците бяха поздравени от изпълнителния директор на АСП д-р Надя Танева за успешното финализиране на проекта.

Г-жа Весела Минковска, директор „Информационно обслужване“ в АСП и ръководител на проекта и г-жа Венелина Богданова, началник отдел „Социални услуги за пълнолетни лица“ представиха в детайли заложените от 2016 г. до днес дейности и постигнатите резултати. Отбелязано бе, че те обхващат над 20 000 служители на АСП, на общини, на доставчици на социални услуги, на служители в социални услуги, на областни администрации, както и представители на свързани сектори – образование, здравеопазване, полиция и структури на държавните институции.

По проекта се проведоха специализирани обучения, супервизии и консултации за повишаване на професионалната компетентност на социалните работници от АСП, както и на персонала от социалните услуги.  Те бяха насочени към специфичните грижи за деца и пълнолетни лица с увреждания; към въвеждане на мултидисциплинарен подход при изготвяне оценки на потребностите и индивидуален план за подкрепа; към изграждане на междусекторни координационни връзки и др. Подпомогнат бе процесът на изготвяне на Картата на социалните услуги.

В рамките на проекта допълнителни дейности съдействаха за модернизацията на АСП: закупуване и доставка на 85 нови автомобила с цел ефективно изпълнение на многобройните функционални задължения по социалното подпомагане, социалните услуги и закрилата на детето с фокус към уязвими лица и деца в риск; закупуване на 330 таблета за административно обслужване на глухите и сляпо-глухите лица в приемните на АСП; закупуване на 1 200 компютърни конфигурации за обезпечаване работата на социалните работници.

Изпълнението на проекта реално подпомага осъществяването на реформата в сферата на социалните услуги и постигането на по-добро управление на системата за социално подпомагане с трите й основни компонента – социални помощи, социални услуги и закрила на детето.

Всички