logobgr

BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Проект „Приеми ме 2015“, се изпълнява от прекия бенефициент Агенцията за социално подпомагане (АСП) от 01.12.2015 г. в партньорство със 167 общини от 28-те области на страната.

Операцията допълва и надгражда операция „Приеми ме“, финансирана по ОП РЧР 2007-2013 г., която допринесе за прилагането в национален мащаб на нов подход за предоставяне на услугата „приемна грижа”, както и за разширяване на възможностите за развитие на услугата по децентрализиран начин. Операцията е насочена към усъвършенстване и разширяване обхвата на услугата „приемна грижа" и затвърждаване предоставянето й на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда и съдържа иновативен елемент по отношение на подкрепата, насочена към развитие на „специализирана приемна грижа“ за деца с увреждания; деца, жертви на насилие или трафик; деца, непридружени бежанци, както и с мерките, насочени към повишаване на качеството на приемната грижа чрез осъществяване на мониторинг. Специален фокус ще се постави върху настаняването на деца до 3-годишна възраст.
Утвърдените и сега действащите в рамките на проект „И аз имам семейство" приемни родители, могат да преминат към проект „Приеми ме 2015“ с оглед гарантиране интереса на настанените деца в приемните семейства, недопускане на възможност за прекратяване на настаняването, потвърдено от съда на тези деца и попадането им обратно в специализирана институция за деца. Спецификата на проекта изисква ангажиране на различни субекти в организацията и управлението с прилагане на иновативен модел на взаимодействие, по отношение на планирането и предоставянето на социалната услуга „приемна грижа” по децентрализиран начин чрез ясно разпределение на отговорностите между АСП и общините-партньори, с активното участие на неправителствени организации на всички етапи по изпълнение на проектните дейности.

Целеви групи - Кандидати за приемни семейства, приемни семейства и семейства на близки и роднини; деца с увреждания;­ Деца жертви на насилие и трафик;­ Деца от общността, в риск от изоставяне и техните семейства, в това число и семейства на техни близки и роднини;­ Деца в риск, търсещи или получили международна закрила (вкл. непридружени бежанци); Деца, настанени в специализирани институции;­ Деца, настанени в приемни семейства;­ Деца, настанени в семейства на близки и роднини

Основни дейности - Операцията цели подкрепа за процеса на деинституционализация на деца, чрез продължаване и надграждане на устойчивия модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции, деца в риск и деца с увреждания, както и развиване на нови модели на работа и услуги за деца в риск и техните родители.

Общ бюджет на проекта - 139 750 000 лв.

Период на изпълнение - 01.12.2015 г. /97 месеца/

 Източник на финансиране – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ЕСФ)

Проектът е приключил. Той постигна ключови резултати, като затвърди организационен модел на приемната грижа с ясни роли и отговорности на основните участници във всеки регион: приемни родители, ОЗД/ ДСП и РДСП, местни и регионални власти, доставчици на услуги. Към момента областният модел по Проекта е така развит, че на регионално ниво да има достъпност за всички приемни семейства, в т.ч. и от общините, в които няма разкрити социални услуги, подкрепящи деца и семейства.