logobgr

BG05M9OP001-7.001-0001 „Подкрепа за уязвими домакинства – SAFE”, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.

Агенцията за социално подпомагане (АСП) е конкретен бенефициент по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-7.001 „Подкрепа за уязвими домакинства - SAFE” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Първоначално проектът бе насочен към семейства с деца от уязвими групи. Основната цел на проектното предложение е уязвимите семейства/домакинства да бъдат компенсирани за високото ниво на инфлация, вследствие на ръста в цените на петрола, газа и електричеството в резултат от военната агресия на Русия в Украйна с цел посрещане на повишените разходи за потребление на енергия.

Целеви групи - семейства с доходи до определен средномесечен размер, получаващи месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца, както и - домакинства с лица със 100% намалена работоспособност и домакинства с лица на възраст над 75 години с 90% и над 90% степен на увреждане без определена чужда помощ и които не са получили помощи за отопление през изминалия отоплителен сезон. 

Основни дейности - Изплащане на добавка на уязвими домакинства с цел оказване на подкрепа за посрещане на повишените разходи за потребление на енергия.

Период на изпълнение: от 15.08.2023 г. до 30.11.2023 г.

Общ бюджет на проекта: 49 370 880 лв.

Източник на финансиране – Финансирането е осигурено по линия на механизма REACT-EU. Проектът се изпълнява  по инвестиционен приоритет - Улесняване на преодоляването на последиците от кризата в контекста на пандемията от COVID-19 и социалните последици от нея и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката.

Приключил - Средствата се изплатиха от Агенцията за социално подпомагане в периода септември – ноември 2023 г. на семейства с деца, получавали месечни помощи за деца (така наречените „детски надбавки”) в периода 01.04.2022 г. – 31.03.2023 г. На 30 ноември 2023 г. е подписано допълнително споразумение към договора, по силата на което се предвижда изплащане на еднократна добавка в размер на 148,35 лв. на нова целева група от 45 700 домакинства, в които има лице със 100 % намалена работоспособност и домакинства с лица на възраст над 75 години (навършени през 2023 г.) с 90 % и с над 90 % степен на увреждане без определена чужда помощ. Това отново е валидно за лица, които не са били субект на подпомагане за отопление през отминалия отоплителен сезон.Домакинствата от новата група се идентифицират служебно сред онези, които са получавали финансова подкрепа в качеството си на хора с увреждания от горепосочената група в периода януари –март 2023 г. Сумите са изплатени на правоимащите лица в рамките на месец декември 2023 г. по начина, по който те са получавали ежемесечната си финансова подкрепа. С тази цел срокът на проекта се удължи до края на 2023 г. Бюджетът му се увеличава със сумата от 7 405 632 лева. Общата сума по проекта нараства до 56 776 512 лева. Брой уязвими домакинства, получили подкрепа от 148,35 лв. за посрещане на разходите за потребление на енергия – 320 000.