logobgr

16.5.2.065 „Механизъм на Трансгранично сътрудничество в областта на социалното подпомагане на мултирегионално равнище Румъния – България” по програма за трансгранично сътрудничество Interreg V - A Румъния-България 2014-2020“

Агенция за социално подпомагане (AСП - България) е партньор по проект 16.5.2.065 – „Механизъм на Трансгранично сътрудничество в областта на социалното подпомагане на мултирегионално равнище Румъния – България“ по програма за трансгранично сътрудничество Interreg V - A Румъния-България 2014-2020, а водещ партньор е Националната агенция за плащания и социална инспекция (ANPIS - Румъния). Всички дейностите по проекта приключиха своето изпълнение през 2019 година.

Цел: Общата цел на проекта бе да се увеличи капацитета за сътрудничеството и ефективността на Националната агенция за плащания и социална инспекция (ANPIS - Румъния) и на Агенцията за социално подпомагане (AСП - България) в областта на социалната политика, в контекста на трансграничното сътрудничество. Проектът се реализира в партньорство между децентрализираните структури на двете институции, на ниво трансграничен район от 7 области в Румъния и 8 области в България (Добрич, Враца, Велико Търново, Русе, Видин, Монтана, Плевен и Силистра) в сферата на управление на социалните помощи и извършваните проверки, чрез разработване на съвместна нормативна уредба и методологии, които да продължат добрите практики, установени в двете страни.

Целеви групи: Децентрализираните структури на Националната агенция за плащания и социална инспекция (ANPIS - Румъния) и на Агенцията за социално подпомагане (AСП - България)

Основни дейности:

  • Сравнително проучване Румъния-България на регулаторната рамка и анализ на нуждите за сътрудничество в областта на социалната сигурност;
  • Разработване чрез трансграничното сътрудничество на 2 публични политики, по една за всяка страна, по отношение на управлението на социалните помощи и социалните инспекции;
  • Изграждане на капацитет за деконцентрираните структури на двете институции, на общински служители и на представители на неправителствения сектор по отношение на новата политика;
  • Подписване на междуинституционално споразумение и прилагане на инструмент за онлайн обмен на информация.

Период на изпълнение: 23.08.2017 - 23.08.2019 г.

Общ бюджет на проекта: 538 554 евро

Източник на финансиране: Европейският фонд за регионално развитие