logobgr
Всички
25.07.2008г.

Значително се увеличават границите за достъп до помощта за отопление

Увеличава се диференцираният минимален доход за отопление (ДМДО) за всички категории лица и семейства - това  е същността на Наредба за изменение и допълнение на  Наредба №  РД-07-5 от 16.05.2008 г.  за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление. Тя е подписана от  министъра на труда и социалната политика Емилия Масларова и влиза в сила от датата на обнародването й в „Държавен вестник". Подадените дотогава молби ще бъдат разглеждани по новия ред.

Направените промени имат за цел да гарантират разширен достъп и по-добра социална защита на  нуждаещите се от помощта  лица и семейства.

Целевата помощ за отопление за   сезон 2008-2009 г.,  в размер на  282.50 лв., ще се отпуска авансово и еднократно. От 1 юли започна приемът на молбите-декларации в дирекциите „Социално подпомагане", като крайният срок за подаването им е 31 октомври 2008 г.

Право на помощта, както и досега, ще имат лицата и семействата, чийто средномесечен доход за предшестващите подаването на молбата-декларация 6 месеца е по-нисък от  ДМДО за отопление в съответната целева група и отговаря на условията на чл.10 и чл.11 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. При определяне правото на целева помощ за отопление размерът на пенсиите, определен след 1.07.2008 г., се намалява с коефициент 1,104.

Новият ДМДО, според измененията в Наредбата е както следва:

 

ДИФЕРЕНЦИРАН МИНИМАЛЕН ДОХОД ЗА ОТОПЛЕНИЕ

ПО НАРЕДБА № РД- 07/5 от 16.05.2008г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА

ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ПРЕЗ

ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2008/ 2009г.

Целеви групи и видове семейства 

ГМД

%

ДМДО

(лв.)

За лице, живеещо само

55

210

115,50

За лице с трайно намалена работоспособност 50 на сто или над 50 на сто, живеещо само

55

249,6

137,28

За дете сирак

55

196,8

108,24

За самотен родител с дете до 18-г. възраст, а ако учи - до придобиване на средно или професионално образование, но не повече от 20-годишна възраст

55

249,6

137,28

За всеки един от съвместно живеещи съпрузи

55

144

79,20

За дете от 0 до 18-годишна възраст, а ако учи - до придобиване на средно или професионално образование, но не повече от 20-годишна възраст

55

157,2

86,46

За дете с трайно увреждане

55

196,8

108,24

За лице, съжителстващо с друго лице (лица) или семейство

55

201,6

110,88

За бременни жени 45 дни преди раждане

55

183,6

100,98

За родител, полагащ грижи за дете до 3-год. възраст

55

183,6

100,98

За лице на възраст над 70 г.

55

183,6

100,98

За лице на възраст над 65 г., живеещо само

55

274,8

151,14

За лице на възраст над 75 г., живеещо само

55

288

158,40

За лице с трайно намалена работоспособност 50 на сто или над 50 на сто

55

183,6

100,98

За лице с трайно намалена работоспособност 70 на сто или над 70 на сто

55

223,2

122,76

За лице с трайно намалена работоспособност 90 на сто или над 90 на сто

55

274,8

151,14

 

 

25.07.2008г.

Всички