logobgr
Всички
22.06.2008г.

Изпълнение на плана за закриване на дома за деца с умствена изостаналост в Могилино

 

Със заповед на Изпълнителния директор на АСП е намален капацитета на ДДУИ в с.Могилино от 100 на 60 места. Към 12.06.2008 г. в дома се отглеждат и възпитават  20 деца и 28 младежи.

 

•1.      Предприети мерки за  извеждане и социална интеграция

 • От ДДУИ с. Могилино към 12.06.2008г. са изведени общо двадесет и едно деца и младежи
 • o две деца са преведени в Дом за деца лишени от родителска грижа /ДДЛРГ/ с.Брестовица, с цел обучение в помощно училище;
 • o дванадесет деца в ДДЛРГ „Надежда" гр.Русе с оглед на тяхната социална интеграция и достъп до социални и обучителни услуги;
 • o три деца са настанени в Дом за деца с умствена изостаналост/ДДУИ/ в гр. София, ДДУИ с. Просторно, общ. Разград, ДДУИ с. Петрово, общ Стара Загора , в близост до биологичните им семейства и се работи за поддържане на лични отношения с родителите и реинтеграция/ връщане в сeмейната им среда/
 • o три момичета, навършили 18г. са настанени в Защитено жилище в с. Горен Чифлик,общ. Долни чифлик, област Варна;
 • o едно момиче над 18г. е настанено в Социално - учебен професионален център /СУПЦ/ - гр. София, с цел професионално обучение и социална интеграция.
 • Три деца са интегрирани чрез посещаване на седмична специализирана детска градина „Зора" в град Русе.

•2.      Мерки за актуализиране на оценките на децата и младежите

Изготвени са медицинските и социални оценки на всички деца и младежи, от екип от следните специалисти: детски психиатър, детски клиничен психолог, логопед, детски психиатрични сестри, педиатри и социални работници от отдел „Закрила на детето" и са дадени насоки за индивидуална работа с всяко дете и младеж за посрещане на специфичните му потребности.

3.Мерки за осигуряване на специализирана/заместваща/ грижа при престоя на децата и младежите в институцията

В дома работи екип за заместваща грижа с цел осигуряване на по-качествена и индивидуална грижа по време на изпълнение на плана за закриване на институцията. Екипът включва: четирима кинезитерапевти /физиотерапевти/ и един рехабилитатор, трима ключови социални работници, психолог, медицинска сестра и двама координатори;

Наблюдава се трайна промяна към повишено качество на грижите за децата и младежите в дома. Проведено е обучение на персонала на дома на тема „Нужди на детето и развитие" от Алианс от неправителствените организации. Провежда се супервизия на персонала. С 18 деца се работи по индивидуални програми, провежда се директна работа с децата с автоагресивно поведение, индивидуализирана е грижата за децата със затруднения в общуването /аутистични прояви/;

4.Мерки за диагностика и лечение на децата и младежите

Осигурена е специализирана медицинска грижа за 18 деца и младежи, преминали през болнични заведения за диагностика и лечение; проведени са стоматологични прегледи на всички деца и младежи. Лекар-педиатър прави ежеседмични посещения;

 

5.  Мерки за осигуряване на здравословно храненене

 • Изпълняват се предписанията и насоките за промяна във вида и начина на храненето на децата и лицата, изготвени от детски лекар. Спазват се рецептурниците и е въведено четири и петкратно хранене.
 • Децата се подкрепят за формиране на умения за самостоятелно хранене с прибори. Спазват се изискванията към количеството и качеството на храната;
 • 6. Мерки за развитие на алтернативни социални услуги

Изготвена е карта на всички здравни, образователни и социални услуги в град Русе, която се ползва при планирането на бъдещите грижи за децата и младежите след напускане на институцията;

Със Заповеди на изпълнителния директор на АСП е променен вида на социалната услуга Звено „Майка и бебе" в Център за настаняване от семеен тип, с капацитет 8 места,  увеличен е капацитета на Дом за деца лишени от родителска грижа „Надежда" с 10 деца, увеличен е капацитета на Дневен център за деца с увреждания в гр. Русе с 6 места.

 • Водят се преговори с общинските администрации за изграждане на новите социални услуги на територията на общините- Русе, Варна и Столична община.
 • На 15.05.2008г е взето решение на общински съвет гр. Русе за разкриване на услугата Център за настаняване от семеен тип в свободни помещения в Дом за медико- социални грижи за деца.
 • На 04.06.2008г.е подписан е Меморандум за разбирателство за сътрудничество по проект "Създаване на социални услуги в среда, близка до семейната за децата и младежите от ДДУИ „Св. Петка, с. Могилино, общ. Две могили, обл. Русе", УНИЦЕФ, АСП и Община - Варна .
 • На 13.06. 2008г. предстои подписване на същия Меморандум с УНИЦЕФ, АСП и община Русе.
 • 7. Координация по изпълнение на плана
 • Провеждат се ежеседмични работни срещи на екипите за оценка и заместваща грижа с представители на отдела "Закрила на детето" и представители на Регионална дирекция за социално подпомагане - Русе и ежемесечни срещи за координиране на действията по изпълнение на плана в Агенцията за социално подпомагане с представители на всички партньори - АСП, УНИЦЕФ, Алианса от неправителствени организации.
 • На 23.04. 2008г. на работна среща в АСП бе направен преглед на плана за закриване на ДДУИ „ Света Петка„ и обсъдено неговото продължаване, докато се изградят новите форми на социални услуги за децата и младежите.

На 30.05.2008г. бе проведена  поредната работна среща с. Могилино, на която Фондация „За нашите деца" представи отчетен доклад за работата си , като координатор, по проекта "Първо децата". От 01.06. 2008 г. координиращи функции за заместваща грижа и извеждане на децата и младежите пое Фондация - ЕКИП.

Всички