logobgr
Всички
11.09.2013г.

Във връзка с приемане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012г, в сила от 01.01.2013г.

Във връзка с приемане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012г, в сила от 01.01.2013г., относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета са утвърдени променени декларации съгл. чл. 19 и чл. 20 от ''Общи насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла на чл.57, ал. 2 от Регламент 966/2012г. и за спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление на оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС“, приложения към ръководствата за бенефициенти по изпълняваните към момента схеми за предоставяне на БФП.

Всички