logobgr
Всички
08.09.2015г.

Проект “Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”

В рамките на проект Проект BG051РO001-6.2.13 „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”, бе извършено изследване на прилаганите в страната стандарти за социални услуги за възрастни хора. Изследването подпомага реализирането на главната цел на проекта - подобряване устойчивостта на процесите по планиране, управление, предоставяне и контрол върху качеството на социалните услуги. На база събраните и анализирани данни от проучването сред 130 социални услуги и техните потребители на територията на България се оценява състоянието на качеството на социалните услуги. В аналитичният доклад от изследването се разглежда, анализира, съпоставя и оценява законовата уредба в областта на социалните услуги за възрастни хора и приложимите стандарти за такива услуги в България и избраните 3 европейски държави, и прави преглед на обективното състоянието на качеството на социалните услуги. Въз основа на извършения сравнителен анализ и експертна оценка докладът извежда заключения относно системата на социални услуги в България, ефективността на действащите стандарти за качество, прави препоръки за подобрения в действащите стандарти въз основа на идентифицирани добри практики от изследвания на чуждестранен опит и примерите от практиката в работата на изследваните социални услуги. В резултат на проучването сред доставчици на социални услуги е събрана детайлна информация относно общото състояние на социалните услуги, обхванати в изследването – капацитет, целеви групи, състояние на материалната база, структура и численост на персонала, оценка на качеството на услугите и съответствието им с действащите стандарти, оценка на ефективността на стандартите, срещани трудности в прилагането им и идентифицирана необходимост от въвеждането на допълнителни стандарти за качество на услугите. Същевременно чрез анкетното проучване сред потребители е проучено мнението на крайните потребители за качеството на услугите, удовлетвореността им от получаваната подкрепа и препоръките им за подобряване на обслужването. Въз основа на изводите и препоръките в аналитичния доклад е разработен Проект за обективни и измерими показатели за качество на социални услуги за възрастни хора. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. изтегли

Аналитичен доклад.pdf
Аналитичен доклад.pdf 10.92 MB
Всички