logobgr
Всички
04.12.2015г.

Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01

                                               

 

 

В началото на месец декември  стартира изпълнението на Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Продължителността на проекта е до 01.08.2018 година.

Проектът ще се реализира от Агенцията за социално подпомагане, като конкретен бенефициент в партньорство с общините на територията на цялата страна.

Общата цел на проекта е да се усъвършенства модела на предоставяне на социалната услуга „приемна грижа“ и разшири обхвата й в страната, както и по отношение на целевите групи; да продължи и се надгради устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа в подкрепа на процеса на деинституционализацията на деца; да се развие иновативен модел на организация и управление на предоставянето на приемната грижа на национално ниво с активното участие на всички общини с идентифицирана потребност от развитие на тази услуга.

Общите финансови средства са в размер на  51 600 000.00 лв. , като от тях   43 860 000.01 лв.  са осигурени от Европейския социален фонд, а размерът на националното съфинансиране е 7 739 999.99 лв.

Всички