logobgr
Всички
03.09.2018г.

Започват дейностите по проект "Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите"

На 01.09.2018 г. стартира проектът "Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите", финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Дейностите по Проекта ще се изпълняват от Агенцията за социално подпомагане в продължение на 24 месеца, в партньорство с Държавната агенция за закрила на детето, Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика и Министерството на образованието и науката. Процесът по деинституционализация на децата и младежите се подкрепя от оперативните програми – "Развитие на човешките ресурси" и "Региони в растеж", за постигане на тяхната пълноценна интеграция, чрез изграждането на ефективна социална инфраструктура и предоставяне на нов вид услуги в замяна на резидентната грижа.

Целта на Проекта е да се подобри ефективността на системата от грижи за уязвими деца и техните семейства, както и да се гарантира правото на децата на семейна среда и достъп до качествена грижа и социални услуги, според индивидуалните им потребности. Стойността на безвъзмездната финансова помощ е близо 3 млн. лв.

През последната година в петдесет общини започна изграждането и осигуряването на подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставянето на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, които да заменят институционалната грижа. Изпълнението на дейностите по Проекта ще  осигури подготовката за създаването и предоставянето на нови услуги в семейна среда и в общността на територията на цялата страна. По този начин продължава започналият още в предходния програмен период процес по извеждане на децата и младежите от институциите (т. нар. домове за сираци). За целта се извършава индивидуална оценка на потребностите на децата, настанени в домове за медико-социални грижи за деца и домове за деца, лишени от родителска грижа, както и на техните родители. Актуализира се и оценката на потребностите на децата с увреждания от центровете за настаняване от семеен тип. Планирани са и  действия по обучения и супервизия на персонала.

Със завършването на тези процеси ще бъдат закрити всички стари институции, а в новоразвитата социална инфраструктура децата ще получават по-качествена индивидуална грижа.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Проект BG05M9OP001-2.012 “Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите", финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

 

Всички