logobgr
Всички
06.03.2019г.

АСП напомня, че 31 март е крайният срок за представяне на отчети от доставчиците на социални услуги

Всички вписани в регистъра на Агенцията за социално подпомагане (АСП) до 31 декември 2018 г. доставчици на социални услуги са задължени да представят в АСП в срок до 31 март 2019 г. отчет за дейностите по предоставяне на социалните услуги по регистрация, за предходната 2018 г. (чл. 18г, ал. 1 от ЗСП). При неспазване на изискването за отчетност, санкцията е заличаване от регистъра без право на регистрация за срок от 1 година, считано от датата на заличаване (чл. 18д, ал. 1, т. 5 и чл. 18, ал. 6, т. 1 от ЗСП).

Отчетната карта е образец, утвърден от Изпълнителния директор на АСП през 2017 г. Публикувана е на интернет страницата на АСП в раздел „Регистър на доставчици на социални услуги“. Информацията в нея се попълва от доставчика, заверява се с печата на физическото/юридическото лице и подписа на представляващия, и се изпраща в АСП по електронен път, на електронен адрес:ок@asp.government.bg, като сканиран PDF файл, не по-късно от законоустановения срок – 31.03.2019 г.

В случаите, в които поради технически или други причини отчетът не може да се изпрати по електронен път, той се изпраща по пощата с обратна разписка на адреса на Агенцията: гр. София 1051, ул. „Триадица“ № 2, до Изпълнителния директор на АСП или се депозира в приемната на АСП, на същия адрес.

Всички