logobgr
Всички
16.05.2017г.

На територията на страната ще се сформират екипи от експерти в подкрепа на деинституционализацията на деца и възрастни

         През месец април т.г. стартира дейност „Обособяване на екипи за специализирана подкрепа и кризисна интервенция в подкрепа на деинституционализацията на деца и възрастни, включващи широк спектър от специалисти” по проект "Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане". Целта на дейността е създаването на екипи за специализирана подкрепа и кризисна интервенция, включващи широк спектър от специалисти, с което ще се даде възможност за пълноценно преодоляване на проблеми от различно естество засягащи предоставянето на социални услуги за различни рискови групи хора – деца и възрастни. 

           Областните координиращи звена започнаха проучването на потребностите на социалните услуги в рамките на всяка от 28-те области. Определени за посещение са над 600 социални услуги, функциониращи на територията на страната. Уточнени са параметрите и детайлите за изготвянето на анализ със специфичните потребности на социалните услуги и е утвърден инструментариумът на изследване.  До края на месец май предстои да се изготви подробен анализ, който ще конкретизира нуждите от специализирана подкрепа и кризисна интервенция на потребителите използващи действащите социални услуги.  След приключване на проучването и въз основа на резултатите предстои да се сформират екипи, включващи специалисти, които да посрещнат конкретните потребности на потребителите от действащите социални услуги. В тях ще бъдат привлечени: специалисти психиатри, експерти с медицинско образование, психолози, експерти в социалната работа, специалисти по образователни дейности с експертиза в интегрирани програми за обучение и образование. В рамките на проекта ще бъдат наети 84 експерта за цялата страна.

        Проектът "Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане" е изпълняван от Агенцията за социално подпомагане по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”(ОПРЧР) 2014-2020. Дейностите стартираха началото на месец февруари т.г., а реализацията му ще продължи до 31 декември 2019 г. Основни цели на Проекта са да се повиши качеството на социалните услуги, да се подпомогне процеса по деинституционализация на деца и възрастни, да се утвърди модела на областно планиране на социалните услуги, като се отчетат най-добрите практики, както за самите услуги, така и за моделите за взаимодействие на местно равнище чрез извършване на проучвания и анализи и въвеждане на добри практики. С изпълнението дейностите по проекта ще се създадат предпоставки за по­-ефективно осъществяване на реформата в системата на социално подпомагане с трите й основни компонента – социални помощи, социални услуги и закрила на детето. При реализиране на проекта ще се подобри професионалната компетентност, знанията и уменията на служителите в администрацията. 

Всички